eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Dostawa worków dla biegaczy 13. PKO Poznań Półmaratonu i 21. PKO Poznań Maratonu organizowanych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w 2020 roku

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-02-18

Ogłoszenie nr 510029239-N-2020 z dnia 18-02-2020 r.

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy: Dostawa worków dla biegaczy 13. PKO Poznań Półmaratonu i 21. PKO Poznań Maratonu organizowanych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w 2020 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 504372-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540014527-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy, Krajowy numer identyfikacyjny -0000000000000, ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 357 901, e-mail zp@posir.poznan.pl, faks 618 334 651.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa worków dla biegaczy 13. PKO Poznań Półmaratonu i 21. PKO Poznań Maratonu organizowanych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w 2020 roku

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.240.06.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa worków dla biegaczy 13. PKO Poznań Półmaratonu i 21. PKO Poznań Maratonu organizowanych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w 2020 roku. Dostawa worków dla biegaczy 13. PKO Poznań Półmaratonu, maksymalnie 12 000 sztuk . Ostateczna ilość worków podana zostanie w dniu zawarcia umowy. Materiały do nadruku na workach dla biegaczy 13 PKO Poznań Półmaratonu zostaną przekazane Wykonawcy wybranemu do realizacji zamówienia drogą e-mailową, na wskazany przez niego adres,w dniu zawarcia umowy. Planowany termin dostawy 01.04.2020 r. w godzinach od 8:00 do 12:00 na adres Międzynarodowych Targów Poznańskich przy ul. Głogowskiej 14. Planowany termin imprezy 05.04.2020r. Dostawa worków dla biegaczy 21. PKO Poznań Maratonu maksymalnie 8000 sztuk. Ostateczna ilość worków podana zostanie 30.06.2020 roku. Projekt nadruku na workach dla biegaczy 21 PKO Poznań Maratonu zostanie przekazany Wykonawcy wybranemu do realizacji zamówienia, drogą e-mailową na wskazany przez niego adres, w terminie do 30.06.2020r. Planowany termin dostawy 14.10.2020r. w godzinach od 8:00 do 12:00 na adres Międzynarodowych Targów Poznańskich przy ul. Głogowskiej 14. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Do oferty należy dołączyć jedną sztukę worka jako wzór, wraz z przykładowym nadrukiem. Worki wykonane i dostarczone Zamawiającemu nie mogą odbiegać jakością wykonania oraz jakością nadruku od tych przedstawionych jako wzór w przetargu. Zamawiane artykuły należy dostarczyć na koszt Wykonawcy, na adres wskazany przez Zamawiającego w oznaczonych ilościowo kartonach. UWAGA!!!! Próbki (wzory) stanowią element oferty, na ich podstawie dokonana zostanie ocena ofert w kryterium "estetyka i jakość", nie podlegają zatem uzupełnieniu na podstawie art 26 ust 3 ustawy. Jeśli Wykonawca nie złoży wymaganych próbek wraz z ofertą, oferta podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy- treść oferty nie odpowiada treści siwz.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 18.93.00.00 - Worki i torby


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 145000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: MEDIA CHECK POINT Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Międzyborska 11B/68
Kod pocztowy: 04-041
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 151290.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 151290.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 198522.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.