eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Świadczenie na rzecz Usługobiorcy Usług w zakresie strategicznego doradztwa w zarządzaniu Szpitalem Usługobiorcy w czasie trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 oraz w procesie przywracania szpitala do zwykłego trybu funkcjonowania po zakończeniu tych stanów.

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2022-01-18

Ogłoszenie nr 510000523-N-2022 z dnia 2022-01-18 r.
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego:

Świadczenie na rzecz Usługobiorcy Usług w zakresie strategicznego doradztwa w zarządzaniu Szpitalem Usługobiorcy w czasie trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 oraz w procesie przywracania szpitala do zwykłego trybu funkcjonowania po zakończeniu tych stanów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, krajowy numer identyfikacyjny 87029873800000, ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska

telefon: 56 6413400
faks: 56 4621334
e-mail: przetargi@bieganski.org
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - Samodzielny Publiczy Zakład Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie na rzecz Usługobiorcy Usług w zakresie strategicznego doradztwa w zarządzaniu Szpitalem Usługobiorcy w czasie trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 oraz w procesie przywracania szpitala do zwykłego trybu funkcjonowania po zakończeniu tych stanów.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Świadczenie na rzecz Usługobiorcy Usług w zakresie strategicznego doradztwa w zarządzaniu Szpitalem Usługobiorcy w czasie trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 oraz w procesie przywracania szpitala do zwykłego trybu funkcjonowania po zakończeniu tych stanów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 00.00.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: brak danych

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 29900.00 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 0

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Doradztwo Prawne-Strategiczne-Consulting Tomasz Kuczur z siedzibą w Niemczu gm. Osielsko
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Delfinowa 1
Kod pocztowy: 86-032
Miejscowość: Niemcz
Kraj/woj.: brak danych

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 36777.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 36777.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 36777.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe: umowa zawarta w Grudziądzu

Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez stosowania ustawy Pzp:
Szpital Usługobiorcy jest dedykowany do walki z pandemią COVID-19, jest szpitalem jednoimiennym szpitalem II, III i IV stopnia zabezpieczenia, w związku z czym konieczna była zmiana organizacji oraz sposobu działania szpitala. Organizacja i sposób działania szpitala jest dynamicznie dostosowywany do zmieniającej się sytuacji epidemicznej co wymaga podejmowania bieżących i długofalowych decyzji i wdrażania odpowiednich rozwiązań. Niezbędne stało się pozyskanie zewnętrznego podmiotu doradczego w celu zabezpieczenia prawidłowego działania szpitala Usługobiorcy i udzielania przez niego świadczeń zdrowotnych, a w związku z tym zawarcie umowy.

Wartość umowy: 29.900,00 zł netto

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.