eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Libiąż › Dostawa energii cieplnej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu.Ogłoszenie z dnia 2022-01-18

Ogłoszenie nr 510000521-N-2022 z dnia 2022-01-18 r.
Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Intergacyjnymi im. I.J. Paderewskiego w Libiązu:

Dostawa energii cieplnej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Intergacyjnymi im. I.J. Paderewskiego w Libiązu, krajowy numer identyfikacyjny 27064251600000, Paderewskiego 2, 32-590 Libiąż, woj. małopolskie, państwo Polska

telefon: 32 627 12 03
faks: 32 627 12 03
e-mail: zsgzoi@libiaz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii cieplnej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa energii cieplnej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu. Dostawa energii cieplnej : centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne, Kodeksu cywilnego oraz przepisami wydanymi na ich podstawie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 65.30.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/01/2022

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 207515 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Veolia Południe Sp. z o.o.
Email wykonawcy: veoliapoludnie@veolia.com
Adres pocztowy: ul. Zagórska 173
Kod pocztowy: 42-600
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 269500

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 269500
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 269500
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: nie
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówień z wolnej ręki na podstawie 214 ust.1 pkt. 1 lit.a ustawy Pzp

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Na terenie Gminy Libiąż istnieje tylko jedne wykonawca mogący dostarczyć energię cieplną do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.