eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wińsko › "Zaprojektowanie i budowa Sali Gimnastycznej w Orzeszkowie-budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych"

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-01-15Ogłoszenie nr 503180-N-2020 z dnia 2020-01-15 r.

Gmina Wińsko: "Zaprojektowanie i budowa Sali Gimnastycznej w Orzeszkowie-budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
2. Zamówienie będzie współfinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 3 "Infrastruktura spójności społecznej" Działania nr 6.3 "Gospodarka niskoemisyjna" Poddziałania nr 3.3.1 "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkanowym- konkurs horyzontalny-OSI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wińsko, krajowy numer identyfikacyjny 93193496300000, ul. Plac Wolności  2 , 56-160  Wińsko, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 380 42 00, , e-mail sekretariat@winsko.pl, , faks 713 898 366.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.winsko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.winsko.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.bip.winsko.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
pl. wolności 2, 56-160 Wińsko


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Zaprojektowanie i budowa Sali Gimnastycznej w Orzeszkowie-budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych"
Numer referencyjny: IZR.271.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja robót budowlanych polegających na "Zaprojektowanie i budowa Sali Gimnastycznej w Orzeszkowie-budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych". 2. Zamówienie będzie współfinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 3 "Infrastruktura spójności społecznej" Działania nr 6.3 "Gospodarka niskoemisyjna" Poddziałania nr 3.3.1 "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkanowym- konkurs horyzontalny-OSI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020. 3. Przedmiot zamówienia wykonawca zrealizuje w formule "zaprojektuj i wybuduj". 4. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków zabudowy dla planowanej inwestycji (wraz z łącznikiem stanowiącym II etap inwestycji) 2) Wykonanie operatu akustycznego wraz z koncepcją nagłośnienia Sali gimnastycznej (str. 11PFU) oraz innych, wynikających z przepisów prawa, analiz, badań i ekspertyz przedprojektowych, niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej 3) Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, obejmującej: a) projekt budowlany w zakresie koniecznym do uzyskania w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych, w szczególności pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, b) projekty wykonawcze wraz z zestawieniem wyposażenia obiektu 4) Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, 5) Przeprowadzenie robót budowlanych, oraz zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją projektu budowlanego wynikającego z ustawy Prawo budowlane. 6) Przeprowadzenie prób rozruchowych instalacji grzewczej i wentylacyjnej wraz z potwierdzeniem osiągnięcia parametrów gwarantowanych oraz pomiarów powykonawczych w celu wykazania spełnienia wymogów normy akustycznej dla sal sportowych i norm w zakresie oświetlenia sztucznego (str. 12 PFU) 7) Zamontowanie wyposażenia i umeblowania oraz oznakowanie Obiektu umożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami PFU. 8) Uzyskane wszelkich decyzji administracyjnych, zezwoleń o dopuszczeniu obiektu do użytkowania bądź uzyskanie zaświadczeń o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego zgłoszeń o zakończeniu robót budowlanych, jeżeli będą wymagane. 9) Opracowanie dokumentacji powykonawczej, Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (str. 24 PFU), Instrukcji Eksploatacji Obiektu oraz Instrukcji Obsługi i Konserwacji Urządzeń (str. 22 PFU) 10) Dokonanie niezbędnych przeszkoleń dla obsługi technicznej zainstalowanego systemu zarządzania energią oraz systemu BMS (str. 10 PFU) 11) Pełnienie usługi operatorstwa przez okres 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego Obiektu. (str. 10 PFU) 12) Opracowanie raportu porealizacyjnego po zakończeniu okresu gwarancji (str. 22 PFU) 5. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany na warunkach i zasadach określonych w PFU, w SIWZ oraz we wzorze umowy z załącznikami, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 6. Program funkcjonalno użytkowy i wszystkie dokumenty stanowią integralną część SIWZ, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeni w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. 7. Zamawiający zaleca, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca planowanych prac budowlanych. 8. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy. 9. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podanie przez wykonawcę firm podwykonawców, jeśli są już znane. 10. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące etapy: Etap I-faza projektowa: 1) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej obejmującej m.in.: a) Opracowanie wielobranżowej inwentaryzacji budowlanej w zakresie co najmniej zgodnym z PFU, niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, b) Projekt budowlany, niezbędny do uzyskana decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zakresem opisanym w SIWZ oraz PFU, w sposób zgodny z ustaleniami, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, w tym prawomocnym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych, c) Projekt wykonawczy wszystkich branż, d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych e) Dokumentacje kosztorysową (przedmiary robót, kosztorysy ofertowe) dla wszystkich rodzajów robót budowlanych i poszczególnych branż 2) Wykonawca wykona następujące ilości dokumentacji projektowo-kosztorysowej: a) Projekt budowlany wielobranżowy- 6egz., b) Projekt wykonawczy wielobranżowy-6egz., c) Kosztorysy, przedmiar robót- 3 egz., d) STWiORB-6egz., e) Dokumentacja powykonawcza- 2 egz. 3) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt budowlany do akceptacji 4) Całość wymienionej wyżej dokumentacji Wykonawca przekaże na nośnikach elektronicznych-2 komplety 5) Projekt budowlany powinien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W przypadku konieczności uzyskania odstępstw od przepisów należy uzyskać zgody odpowiednich instytucji. Projekt musi uzyskać wszystkie4 wymagane przepisami uzgodnienia i opinie. 6) Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentację kosztorysowa należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów praca projektowych oraz planowanych kosztów prac projektowych orz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 7) Dokumentacja projektowa powinna być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą tomy zgodnie z przyjętą systematyka podziału robót budowlanych. Nazwy i kod: grup robót, klas robót, kategorii robót powinny być podane zgodne z nazewnictwem i numeracją określoną w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień. Etap II-faza wykonania robót budowlanych: 1) Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych, obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, PFU niniejszą SIWZ. 2) Wykonawca na własny koszt przygotowuje plac budowy i zabezpieczy go oraz oznakuje zgodnie z obowiązującymi przepisami 3) Wykonawca na własny koszt w ramach zaoferowanej ceny wykona wszelkie niezbędne na czas prowadzenia budowy roboty przygotowawcze i zabezpieczeniowe. 4) Wykonawca zapewni na własny koszt zaplecze budowy dla siebie oraz niezbędne pomieszczenia potrzebne do prowadzenia nadzoru. 5) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i przejęcia robót. 6) Wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas ich wykonywania wraz z ich uzgodnieniem z właściwymi instytucjami (jeśli taka konieczność nastąpi) 7) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie czynności bądź zaniedbania na placu budowy w okresie trwania zamówienia, aż do jego zakończenia, tj. do chwili wystawienia przez zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 8) W cenę zamówienia włączony winien być koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowej (montażowej) (jeżeli dotyczy) 9) W cenę zamówienia winny być włączone wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z mediów w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. 10) Wykonawca w ramach zamówienia ma uprzątnąć plac budowy i o zakończeniu robót doprowadzić go do stanu uporządkowanego. 11) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne i naziemne w zakresie swojego zadania, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach placu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. 12) Wykonawca spowoduje sporządzenie przez kierownika budowy planu BIOZ (jeśli jest wymagany) oraz wypełnienie na własny koszt warunków tam określonych. 13) Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbędne próby, badania i sprawdzenia, próby eksploatacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie 14) Wykonawca dopełni wszelkich uzgodnień oraz wymogów wynikających z warunków technicznych przyłączenia mediów (energia cieplna, energia elektryczna oraz gaz), poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych (jeśli taka konieczność wystąpi) 15) Wykonawca wykona i dostarczy przed zgłoszeniem do odbioru końcowego dokumentację powykonawcza w ilości 2 szt. oraz w formie elektronicznej. 16) wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Wszystkie odpady należy przekazywać wyspecjalizowanym firmom posiadającym wymagane prawem pozwolenia na transport i zbieranie odpadów wraz z opłatami za ich utylizację. Etap III-uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: 1) wykonawca przygotuje wszystkie dokumenty, wymagane przepisami prawa, niezbędne w celu oddania obiektu do użytkowania. 2) Wykonawca uzyska prawomocne pozwolenie na użytkowanie obiektu. Po zakończeniu robót wykonawca uzyska własnym staraniem pozwolenie na użytkowanie dla całości robót oraz dokona w imieniu zamawiającego zgłoszenia zakończonych inwestycji na podstawie przygotowanych przez siebie dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W przypadku zakwestionowania tych dokumentów przez instytucje upoważnione do ich opiniowania wykonawca jest zobowiązany do poprawienia lub uzupełnienia tych dokumentów. Wszelkie koszty z tym związane uznaje się za ujęte w cenie oferty. Powyższe wykonawca wykona do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, określonego w rozdziale V SIWZ. 11. Zasady współpracy z autorem PFU: 1) Przedstawiciel Zamawiającego będzie pełnił nadzór nad realizacją zadania m.in. w zakresie: a) Stwierdzenia w toku wykonywanych prac projektowych zgodności z PFU b) Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących opracowań podlegających zamówieniu i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualnego uzupełnienia szczegółów c) Uzgadniania o możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU 2) Wykonawca dokumentacji projektowej będzie zobowiązany uzgodnić ja z Zamawiającym, przedstawiając dokumentację w formie elektronicznej w następujących etapach: a) kompletny wielobranżowy projekt budowlany b) kompletny wielobranżowy projekt wykonawczy ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 3) Zamawiający zaopiniuje przedstawiona dokumentację w terminie 7 dni od otrzymania jej kompletu. W przypadku otrzymana dokumentacji etapami termin liczy się od dnia przekazania ostatniej części opracowania. Przekazywana dokumentacja będzie posiadać spis zawartości. 4) Autor projektu budowlanego i wykonawczego będzie mógł na roboczo uzgadniać z Zamawiającym wprowadzone odstępstwa. W tej sytuacji przekaże Zamawiającemu fragmenty projektu w wersji elektronicznej. Zamawiający zaopiniuje przekazaną korespondencje w terminie 3 dni roboczych od jej otrzymania. Akceptacja materiałów przez Zamawiającego odbywać się będzie po ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru/ Inżyniera Kontraktu. Pisemna akceptacja inspektora nadzoru powinna być załączona do materiałów przesyłanych do uzgodnienia. 5) Przedstawiciel Zamawiającego będzie także pełnił nadzór nad realizacją zadania podczas prac budowlanych. 12. W każdym przypadku, gdy PFU opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych (marek), patentów lub pochodzenia (producenta), to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy " lub równoważny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/urządzeń równoważnych w takim zakresie i w taki sposób, aby łącznie: a) Gwarantowały wykonanie robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowlanym b) Zastosowany materiały/urządzenia miały parametry techniczne spełniające wymogi określone w PFU 13. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy robót, czas realizacji i terminy wykonania elementów robót podlegających odbiorom częściowym, końcowemu oraz koszty realizacji. Wykonawca przedłoży harmonogram razem z dokumentacja projektowa. 14. Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego (bez zmian wynagrodzenia) podyktowana dostosowaniem go do wymogów projektu. 15. Jeżeli zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymana harmonogram rze4czowo-finansowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony harmonogram uważa się za zatwierdzony. 16. Jeżeli zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami umowy, wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzględniając uwagi zamawiającego oraz postanowienia umowy. 17. Wszystkie zastosowane materiały, urządzenia musza odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne. 18. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 19. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dna 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy, polegających na robotach ogólnobudowlanych. 20. Wymagania o których mowa w ust. 19, oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, oraz sankcji z tytułu ich niespełniania zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 21. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 19 czynności: a) Oświadczenie wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, b) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) 22. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów, o których mowa w ust. 21, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w ust. 19 23. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcje Pracy. 24. Nazwy i kody CPV: 71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45000000-7 roboty budowlane 45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynków 45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 25. Zamawiający nie przewiduje: 1) Zawarcia umowy ramowej 2) Składania ofert wariantowych 3) Zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp 4) Prawa opcji 5) Rozliczenia w walutach obcych 6) Aukcji elektronicznej 7) Dynamicznego systemu zakupów 8) Udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia 26. Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie (w tym warunki i obowiązki) związane z realizacją zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
45210000-2
45300000-0
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że a) Dysponuje zdolnością kredytową lub posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 500 000.00 zł b) Posiada polisę ubezpieczeniowa od wszystkich ryzyk budowy na kwotę nie mniejszą niż 2 500 000.00 zł lub równowartością tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski Uwaga: - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie- ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden podmiot. - w przypadku złożenia przez wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP NBP nie publikuje średniego kursu waluty, za podstawę przeliczenia przyjmie się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, w którym zostanie on opublikowany.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał: - co najmniej dwie roboty budowlane w systemie "zaprojektuj-wybuduj-uzyskaj pozwolenie na użytkowanie" polegające na budowie budynku szkoły lub obiektu użyteczności publicznej o wartości minimum 6 000 000.00 zł brutto, obejmujące co najmniej branże: ogólnobudowlaną, konstrukcyjną, sanitarną i elektryczną -co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 6 000 000, 00 brutto zł w zakres której wchodziło wykonanie systemu BMS w obiekcie użyteczności publicznej obejmującego co najmniej: zarządzanie energią, monitoring zużycia mediów i system sterujący praca urządzeń grzewczych i wentylacyjnych - co najmniej jeden obiekt z zielonym dachem i zieloną ścianą na elewacji Wraz z załączeniem dowodów określających, że zamówienie to zostało wykonane należycie, a także wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Uwaga: Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-inne odpowiednie dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Za budynek użyteczności publicznej zamawiający przyjmuje budynek zgodny z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. a) Dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia następującymi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji: - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, który uczestniczył w procesie budowlanym w rozumieniu art. 17 ust 4 ustawy Prawo budowlane przy inwestycji o wartości brutto co najmniej 6 000 000,00 zł brutto, polegającej na wykonaniu obiektu z systemem BMS obejmującym co najmniej zarządzanie energią, monitoring zużycia mediów i system sterujący pracą urządzeń grzewczych i wentylacyjnych. - projektant posiadający uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności architektonicznej określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Który stworzył projekt budowlany i wykonawczy dowolnej hali o pow. min. 1 000 m2 z systemem odzysku energii oraz systemem BMS obejmującym co najmniej zarzadzanie energią, monitoring zużycia mediów i system sterujący pracą urządzeń grzewczych i wentylacyjnych. Uwaga: Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Uprawnienia budowlane będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadana.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) informacja z krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14,21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę); c) oświadczenie wykonawcy o baku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 3. wykonawca , w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, składa zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wg wzoru załącznika nr 3 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, ze powiazania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postepowania wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ust. 2 pkt a-c.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Spełnianie warunków udziału w postepowaniu: - Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w rozdziale VII SIWZ. - Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wykaz robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (wzór załącznik do siwz) (dowodami o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-inne odpowiednie dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu. Dla potrze oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne zlodzone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie) - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywania przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór załącznik do siwz)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, z zastosowaniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej umowy: 1) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac projektowych/robót budowlanych zamiennych, które nie stanowią rozszerzenia przedmiotu zamówienia, a polegają na zamianie prac projektowych/robót budowlanych w danej kategorii CPV podanej w SIWZ i programie funkcjonalnoużytkowym, 2) W przypadku zmiany terminu zakończenia robót będących przedmiotem umowy w związku z: a) nieprzekazaniem przez Zamawiającego Wykonawcy części terenu do prowadzenia robót, jeżeli w sposób istotny dezorganizuje to wykonywanie robót przez Wykonawcę i bezpośrednio wpływa na brak możliwości dochowania umownego terminu zakończenia robót budowlanych - przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy maksymalnie o ilość dni wynikających z opóźnienia przekazania części terenu budowy, b) wystąpieniem działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy; Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działanie przyrody, takie jak np.: huragan, trzęsienie ziemi, powódź, oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk generalny (z wyjątkiem strajków Wykonawcy), działania legislacyjne władz powodujące niemożność wykonania umowy; c) wstrzymaniem prac budowlanych przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, d) wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, przy czym przez niekorzystne warunki pogodowe należy rozumieć występowanie intensywnych i ciągłych opadów deszczu przez okres dłuższy niż 7 dni następujących jeden po drugim. Wykonawca winien zgłosić ten fakt w dzienniku robót (wewnętrznym) oraz pisemnie Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu i stwierdzone potwierdzeniem z najbliższej stacji meteorologicznej; e) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, będą następstwem konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, f) koniecznością wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy; g) wystąpieniem kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji; h) wystąpieniem opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; i) wystąpieniem opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; j) wystąpieniem braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 3) Przewiduje się zmiany w sytuacji gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 4) inne zmiany postanowień niniejszej Umowy, takie jak: a) zmiany rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych. Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta parametrów nowych materiałów. Zmiana rodzaju materiałów nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w Umowie i nie wymaga ona sporządzenia aneksu do umowy. b) zmianę osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu umowy na skutek np. śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana ta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnacji´ Zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i spełnieniu przez te osoby warunków SIWZ. 3. Warunki wprowadzenia zmian w niniejszej umowie: a) każdy wniosek o zmianę zapisów Umowy winien być przedłożony przez Wykonawcę pisemnie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy. b) Zamawiający może uwzględnić możliwość wprowadzenia zmiany terminu końcowego lub częściowego tylko w zakresie czasu niezbędnego na usunięcie przeszkód wraz z czasem niezbędnym na dostosowanie się do zaistniałych nowych okoliczności uzasadniających zmiany. Wniosek winien być złożony przed terminem zakończenia, w czasie umożliwiającym przeprowadzenie u Zamawiającego stosownej procedury w tej sprawie, to jest co najmniej 14 dni roboczych przed terminem wymienionym w § 2 niniejszej Umowy. c) Zamawiający zastrzega, że wprowadzenie zmian do umowy nie będzie miało charakteru automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzględnienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-30, godzina: 10:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.