eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemień › "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Siemień oraz PSZOK-u w 2019 i 2020 r."

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenie



Ogłoszenie z dnia 2018-12-31

Ogłoszenie nr 500308961-N-2018 z dnia 31-12-2018 r.

Gmina Siemień: "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Siemień oraz PSZOK-u w 2019 i 2020 r."

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 659266-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500294807-N-2018


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Siemień, Krajowy numer identyfikacyjny 3023769300000, ul. Ul. Stawowa , 21220 Siemień, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. (083) 354 70 01, e-mail inwestycje@siemien.pl, faks (083) 354 70 01.
Adres strony internetowej (url): ugsiemien.bip.lubelskie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Siemień oraz PSZOK-u w 2019 i 2020 r."

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2.1.Opis przedmiotu zamówienia. 1. Powierzchnia Gminy Siemień wynosi 110,93 km2. 2. Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Siemień wynosi 4875 osób. 3. Orientacyjna liczba nieruchomości zamieszkałych, z których będą odbierane odpady komunalne szacuje się na 1350 sztuk, w tym 85% to nieruchomości, na których prowadzona jest segregacja odpadów komunalnych. 4. Szacunkowa ilość odpadów planowanych do odbioru i zagospodarowania wynosi 800Mg. Ilość wytworzonych i odebranych z terenu Gminy Siemień odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Podaną wyżej ilość odpadów należy traktować jako orientacyjną i Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia czy odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. 5. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na: a) odbiorze, transporcie, zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu gminy Siemień w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK-u, b) wyposażeniu obsługiwanych nieruchomości jednorodzinnych w worki do selektywnego zbierania odpadów, które będą dostarczane właścicielom nieruchomości podczas wykonywania odbioru odpadów w ilości "worek za worek" lub według zapotrzebowania ilościowego, c) wyposażeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w kontenery na odpady komunalne - zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez zamawiającego, d) odbiorze odpadów, które zostaną wystawione przez mieszkańców przed posesję w systemie akcyjnym tzw. "wystawka". 6. Odpady zebrane z terenu gminy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanej w Planie gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022, a w przypadku jej awarii dostarczenia na własny koszt do instalacji wskazanych jako zastępcze. 7. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać następujące rodzaje odpadów komunalnych: 1) Zmieszane odpady komunalne 2) Odpady zebrane selektywnie z podziałem na: 1. papier, 2. metal, tworzywa sztuczne, 3. szkło oraz stłuczkę szklaną 4. odpady biodegradowalne 5. pozostałe odpady zbierane selektywnie 6. Odpady dostarczone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 8. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych z następującymi częstotliwościami: 1) Papier - co najmniej 1 raz na 2 miesiące. 2) Szkło - co najmniej 1 raz na 2 miesiące. 3) Metale i tworzywa sztuczne - co najmniej 1 raz na 2 miesiące. 4) Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - nie rzadziej niż raz na 4 miesiące. 5) Zmieszane odpady komunalne (frakcja mokra) - każda ilość - co najmniej 1raz w miesiącu 6) Odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych powinny być usuwane z nieruchomości w terminach uzgodnionych z uprawnionym podmiotem, zgodnie z dostarczonym harmonogramem wywozu - 2 razy w roku. 7) Zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych przekazywać placówkom handlowym prowadzącym działalność w tym zakresie bądź do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Odpady z PSZOK odbierane w miarę potrzeb po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. 9. Wykonawca zobowiązany jest przygotować (przed podpisaniem umowy) harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zgodny z częstotliwością ich odbioru wymienioną w pkt 8. Pierwszy harmonogram obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. powinien zostać opracowany i przedłożony Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy. Drugi harmonogram obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. powinien zostać opracowany i przedłożony Zamawiającemu w terminie do dnia 30.11.2019 r. Wykonawca uzyska pisemną akceptację projektu harmonogramu przez Zamawiającego. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, harmonogramy w ilości 1500 szt. powinny zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego. Harmonogram winien być tak skonstruowany, aby obejmował odbiór poszczególnej frakcji w jeden dzień na terenie całej Gminy (bez podziału na rejony). 10. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia, w dniu odbioru odpadów, właścicieli nieruchomości, od których odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w worki w ilości i rodzaju odpowiadającemu wystawionym workom w danym miesiącu. Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: a) folia polietylenowa LDPE, b) pojemność - 120 dm³ c) kolor - żółty, zielony, brązowy, niebieski, czarny d) grubość - co najmniej 40 mikronów, e) nadruk - jednostronny, kolor nadruku odmienny od koloru worka, - żółte z napisem "Tworzywa sztuczne" - zielone z napisem "Szkło" - brązowe z napisem "Bio" - niebieskie z napisem "Papier" - czarne z napisem "Metale" 11. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania półrocznych sprawozdań zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.). 12. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dostęp na bieżąco do monitoringu tras przejazdu pojazdów wykorzystywanych do realizacji usługi. 13. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć (na okres obowiązywania umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba) pojemniki do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zgodnie zapotrzebowaniem przesłanym przez Zamawiającego. Pojemniki powinny zostać dostarczone w ciągu 4 dni od dnia przedstawienia zapotrzebowania. 14.Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów wraz z fakturą za dany miesiąc. 15. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) osiągnięcia określonych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, 2) osiągnięcia określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 3) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania i zgodnie z Planem gospodarki odpadami województwa lubelskiego 2022. 16. W dniu odbioru odpadów Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek zebranych odpadów sprzed posesji oraz zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające transport odpadów do miejsca ich zagospodarowania. 17. W sytuacjach nadzwyczajnych (np. nieprzejezdność, zamknięcie drogi, awaria), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z harmonogramem, termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 18. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych w sposób, który zapewni odpowiedni stan sanitarny poprzez zapobieganie wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków w czasie odbioru i transportu, a w przypadku wysypania - obowiązany natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania. 19. Wykonawca jest zobowiązany odbierać odpady zbierane selektywnie w sposób zapobiegający ich mieszaniu. 20. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego lub wymiana należy do Wykonawcy. 21. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości urządzeń i pojazdów, którymi będzie odbierał i transportował odpady w celu osiągnięcia wymaganego standardu świadczonych usług. 22. Za ewentualne szkody spowodowane w ramach wykonywania przedmiotu umowy na nieruchomościach odpowiada Wykonawca. W szczególności w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić go do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez pojazdy odbierające odpady. Wykonawca zobowiązuje się dostosować wielkość i rodzaj pojazdów odbierających odpady do tonażu, szerokości, rodzaju nawierzchni i innych parametrów dróg. 23. Wykonawca zachowa uzyskane w trakcie realizacji umowy dane, a w szczególności dane osobowe, w poufności, będzie przestrzegał zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i nie wykorzysta ich do innych celów niż wynikające z realizacji przedmiotowego zamówienia. 24. Wykonawca jest odpowiedzialny za standard sanitarny usług oraz ochrony środowiska. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska oraz przepisami sanitarnymi, w tym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013, poz. 122). 25. Wykonawca, na każde pisemnie żądanie Zamawiającego udostępni niezwłocznie (w ciągu 3 dni roboczych) wszelkie dane lub inne informacje związane z realizacją zamówienia. 26. Wykonawca jest obowiązany do realizacji zgłoszeń/reklamacji od Zamawiającego tj. m.in. odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych po zgłoszeniu telefonicznym, nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2


Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90512000-9, 90513100-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 260000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Piwonia 73
Kod pocztowy: 21-200
Miejscowość: Parczew
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 280800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 280800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 280800.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Tryb zamówienia Publicznego - przetarg nieograniczony - wartość zamówienia poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 1986 z późn. zm.)

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.