eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary gmina Gniezno

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-11-22

Ogłoszenie nr 500280380-N-2018 z dnia 22-11-2018 r.

Gmina Gniezno: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary gmina Gniezno

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa Inwestuje w Obszary Wiejskie 19.2 " Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 637706-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Gniezno, Krajowy numer identyfikacyjny 63125951900000, ul. Al. Reymonta 42624, 62200 Gniezno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 245 750, e-mail sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl, faks 614 245 751.
Adres strony internetowej (url): www.urzadgminy.gniezno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary gmina Gniezno

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

UG.271.28.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zagospodarowania przestrzennego terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary ul. Poziomkowa (działka oznaczona nr 169/2, 170, 171 na mapce zasadniczej w skali 1:500)Teren bezpośredni przylega do jezdnią od strony północnej tam też zostały wyznaczone miejsca parkingowe, dalsze otoczenie placu stanowi zabudowa publiczna. Obecnie teren ten jest niezagospodarowany. Przewiduje się utworzenie nowoczesnego kompleksu sportowego o funkcjach: sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej i ekspozycyjnej, który przyczyni się do przywrócenia obszarowi funkcji społeczno-gospodarczych i udostępnienia nowej atrakcyjnej przestrzeni publicznej o szerokim zakresie wykorzystania. II. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe Powierzchnia terenu skweru - działki nr ew. 169/2, 170, 171 -10395,79 m2 Nawierzchnie utwardzone plac, chodniki - ok. 1228,5m2- stan istniejący Powierzchnia biologicznie czynna - ok. 8055 m2- stan istniejący Powierzchnia objęta opracowaniem - 8055 m2, w tym: Nawierzchnie utwardzone parkingów - 469 m2 - projektowane Nawierzchnie utwardzone ciągi komunikacyjne - 435 m2- projektowane Nawierzchnie utwardzone chodniki - obrzeże 207 mb- projektowane Powierzchnia rabat - 1090 m2- projektowana Powierzchnia trawnika - 3 287,5 m2- projektowana Boisko sportowe - 1901,5 m2 - projektowane Kort tenisowy - 262 m2 - projektowane Trasa dla rolkarzy - 408 m2 - projektowane Plac zabaw - 145 m2 - projektowane III. Zakres prac W ramach przedmiotowego zamówienia przewiduje się wykonanie następujących prac: o rozbudowa istniejącego parkingu, o budowę placu zabaw z uwzględnionymi strefami bezpieczeństwa, o budowę boiska, o budowę kortu tenisowy, o budowę terenu rekreacyjny, - budowę trasy dla rolkarzy WSZYSKIE SZCZEGÓŁOWE DANE ORAZ WYTYCZNE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW ZOSTAŁY WSKAZANE W OPISIE KTÓRY STANOWI ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45112723-9


Dodatkowe kody CPV: 37535200-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 377484.33
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Firma Drogowa " ANDAR" S.C. A.D. Białobrzyccy
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wodna 8
Kod pocztowy: 62-200
Miejscowość: Gniezno
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 544133.02
Oferta z najniższą ceną/kosztem 544133.02
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1000553.89
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.