eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemień › Dostawę energii elektrycznej dla Gminy Siemień oraz jednostek organizacyjnych Gminy

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-11-29

Ogłoszenie nr 500067042-N-2017 z dnia 29-11-2017 r.

Gmina Siemień: Dostawę energii elektrycznej dla Gminy Siemień oraz jednostek organizacyjnych Gminy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 614456

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Siemień, Krajowy numer identyfikacyjny 3023769300000, ul. Ul. Stawowa , 21220 Siemień, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. (083) 354 70 01, e-mail inwestycje@siemien.pl, faks (083) 354 70 01.
Adres strony internetowej (url): ugsiemien.bip.lubelskie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawę energii elektrycznej dla Gminy Siemień oraz jednostek organizacyjnych Gminy

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Gminy Siemień oraz jednostek organizacyjnych Gminy 2. Zestawienie punktów poboru energii wraz z istotnymi informacjami nt. warunków na jakich świadczone są obecnie usługi sprzedaży energii elektrycznej oraz szczegółowego zapotrzebowania na energię elektryczną stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ - "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" 3. Dostawa energii będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególnych Odbiorców końcowych, których wykaz zawiera załącznik nr 6 do SIWZ - "Wykaz Odbiorców końcowych" 4. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostaw wynosi 938 208 kWh, w tym energia rozliczana: Całodobowa: - w grupie taryfowej C11 - 686 522 kWh - w grupie taryfowej G11 - 6 658 kWh W grupie taryfowej C12a: - strefa szczytowa - 7 952 kWh - strefa pozaszczytowa - 11 928 kWh W grupie taryfowej C22a: - strefa szczytowa - 41 164 kWh - strefa pozaszczytowa - 95 944 kWh W grupie taryfowej C12b: - strefa dzienna - 2 850 kWh - strefa nocna - 1 766 kWh W grupie taryfowej C12w: - strefa dzienna - 36 266 kWh - strefa nocna - 47 158 kWh Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w Załączniku nr 4 do SIWZ stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu w stosunku do prognoz dotyczących poszczególnych Odbiorców końcowych. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w Załączniku nr 4 do SIWZ) uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb poszczególnych Odbiorców końcowych, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii. Sprzedawca nie może dochodzić od Zamawiającego ani Odbiorców końcowych żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający lub poszczególni Odbiorcy końcowi zakupią od Sprzedawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość, wskazana w Załączniku Nr 4 do SIWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości Punktów Poboru Energii (PPE) dla poszczególnych Odbiorców końcowych, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE. 5. Moc umowna dla wszystkich punktów poboru energii wynosi łącznie 1 198 kW 6. Informacje dodatkowe: Szczegółowe zasady realizacji zamówienia określa wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2


Dodatkowe kody CPV: 09310000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 203589.36
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PGE Obrót S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zana 32A
Kod pocztowy: 20-601
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 203589.36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 203589.36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 217945.72
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.