eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Celestynów › Konserwacja Centralnych Stacji Podciśnieniowych i Tłocznych w miejscowościachGlina przy ul. Wilczej, Pogorzel przy ul. Głównej, Celestynów przy ul. Obrońców Pokoju oraz Św. Kazimierza wraz z siecią podciśnieniową, siecią tłoczną i grawitacyjną w gm. CelesOgłoszenie z dnia 2008-03-05

Celestynów: Konserwacja Centralnych Stacji Podciśnieniowych i Tłocznych w miejscowościach: Glina przy ul. Wilczej, Pogorzel przy ul. Głównej, Celestynów przy ul. Obrońców Pokoju oraz Św. Kazimierza wraz z siecią podciśnieniową, siecią tłoczną i grawitacyjną w gm. Celestynów woj. mazowieckie.
Numer ogłoszenia: 45601 - 2008; data zamieszczenia: 05.03.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gospodarka Komunalna, ul. Regucka 5, 05-430 Celestynów, woj. mazowieckie, tel. 0-22 789 70 52, fax 0-22 789 70 52.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: gospodarka.kom@celestynow.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja Centralnych Stacji Podciśnieniowych i Tłocznych w miejscowościach: Glina przy ul. Wilczej, Pogorzel przy ul. Głównej, Celestynów przy ul. Obrońców Pokoju oraz Św. Kazimierza wraz z siecią podciśnieniową, siecią tłoczną i grawitacyjną w gm. Celestynów woj. mazowieckie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest konserwacja: Zadanie nr 1: - Centralnej Stacji Podciśnieniowej i Tłocznej /B/ w miejscowości: Celestynów przy ul. Św. Kazimierza wraz z siecią podciśnieniową, tłoczną i grawitacyjną, - Centralnej Stacji Podciśnieniowej i Tłocznej /A/ w miejscowości: Celestynów przy ul. Obrońców Pokoju wraz z siecią podciśnieniową, tłoczną i grawitacyjną, - Sieci tłocznych Zadanie nr 2: - Centralnej Stacji Podciśnieniowej i Tłocznej /E/ w miejscowości: Glina przy ul. Wilczej wraz z siecią podciśnieniową i tłoczną, - Centralnej Stacji Podciśnieniowej i Tłocznej /F/ w miejscowości: Pogorzel przy ul. Głównej wraz z siecią podciśnieniową, tłoczną i grawitacyjną, - Pompowni na sieci grawitacyjnej Wszystkie materiały eksploatacyjne zakupywane przez zamawiającego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 65.00.00.00 - Obiekty użyteczności publicznej Kod CPV wg słownika 2008: 65.00.00.00 - Obiekty użyteczności publicznej Oryginalny kod CPV: 65.12.00.00 - Obsługa zakładów oczyszczania wody Kod CPV wg słownika 2008: 65.12.00.00 - Obsługa zakładów oczyszczania wody Oryginalny kod CPV: 90.22.00.00 - Usługi czyszczenia kanałów odpływowych Kod CPV wg słownika 2008: 90.64.10.00 - Usługi oczyszczania kanałów ściekowych .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczą.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: IV.Warunki których spełnienie wymagane jest od oferentów. W przetargu mogą wziąść udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz spełniają warunki dodatkowe przez oferenta bądź jego pracowników: akceptują i spełniają warunki zawarte w niniejszej specyfikacji, potwierdzone referencje w konserwacji sieć sanitarnych podciśnieniowych. Kryterium oceny 100% cena.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferent musi złożyć następujące dokumenty składające się na ofertę. Celem potwierdzenia spełnienia warunków, stawianych oferentom przez zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy: 1/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wstawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2/ zaświadczenie z właściwego organu podatkowego (ważne na dzień składania oferty), że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, 3/ zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (datowane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), że oferent nie zalega z płaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, 4/ referencje potwierdzające doświadczenie oferenta przy konserwacji stacji i sieci podciśnieniowych w okresie min. 6-miesięcy, 5/ wypełniony formularz oferty W przypadku złożenia oferty łącznej (przez podmioty występujące wspólnie np. konsorcjum) do oferty należy dołączyć umowę określającej m.in. przedmiot umowy, wskazanie przedmiotu wiodącego upoważnionego do podpisania oferty, czas obowiązywania umowy, zasady odpowiedzialności solidarnej podmiotów za realizację zamówienia, podział zadań w trakcie realizacji zamówienia. Brak jakichkolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.celestynow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Gospodarki Komunalnej ul. Regucka 5 05-430 Celestynów.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2008 godzina 10:00, miejsce: ul. Regucka 5, 05-430 Celestynów sekretariat pokój nr 7 siedziba Gospodarki Komunalnej.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Konserwacja Centralnych Stacji Podciśnieniowych i Tłocznych w miejscowościach: Glina przy ul. Wilczej, Pogorzel przy ul. Głównej, Celestynów przy ul. Obrońców Pokoju oraz Św. Kazimierza wraz z siecią podciśnieniową, siecią tłoczną i grawitacyjną w gm. Celestynów woj. mazowieckie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 - konserwacja: - Centralnej Stacji Podciśnieniowej i Tłocznej B w miejscowości: Celestynów przy ul. Św. Kazimierza wraz z siecią podciśnieniową, tłoczną i grawitacyjną, - Centralnej Stacji Podciśnieniowej i Tłocznej A w miejscowości: Celestynów przy ul. Obrońców Pokoju wraz z siecią podciśnieniową, tłoczną i grawitacyjną, - Sieci tłocznych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.00.00.00-3, 65.12.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 48.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Konserwacja Centralnych Stacji Podciśnieniowych i Tłocznych w miejscowościach: Glina przy ul. Wilczej, Pogorzel przy ul. Głównej, Celestynów przy ul. Obrońców Pokoju oraz Św. Kazimierza wraz z siecią podciśnieniową, siecią tłoczną i grawitacyjną w gm. Celestynów woj. mazowieckie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 2 - konserwacja: - Centralnej Stacji Podciśnieniowej i Tłocznej E w miejscowości: Glina przy ul. Wilczej wraz z siecią podciśnieniową i tłoczną, - Centralnej Stacji Podciśnieniowej i Tłocznej F w miejscowości: Pogorzel przy ul. Głównej wraz z siecią podciśnieniową, tłoczną i grawitacyjną, - Pompowni tłocznych na sieci grawitacyjnej.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.00.00.00-3, 65.12.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 48.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.