eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych dla przebudowy istniejącej instalacji ochrony katodowej SOK Mniszek na terenie stacji gazowej Mniszek w GrudziądzuOgłoszenie z dnia 2021-04-09

Nr: NP/2021/03/0137/GDA

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych dla przebudowy istniejącej instalacji ochrony katodowej SOK Mniszek na terenie stacji gazowej Mniszek w Grudziądzu

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Roboty

Miasto: Gdańsk

Województwo: pomorskie

Data publikacji: 2021-04-09

Data wygaśnięcia: 2021-04-23

CPV:

Osoba kontaktowa: Marta Kulińska (ZA) marta.kulinska@gaz-system.pl +48 587445606

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : 1. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych dla ,,Przebudowy istniejącej instalacji ochrony katodowej SOK Mniszek na terenie stacji gazowej Mniszek w Grudziądzu", która obejmuje: 1) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji Projektowej dla ww. zadania
2) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, niezbędnej do wykonania robót budowlanych w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę Dokumentację Projektową lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej i uzyskanie potwierdzenia braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych w przypadku braku obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i przekazanie go Zamawiającemu
3) realizację robót budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej, o której mowa w pkt 1) powyżej oraz na podstawie decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych o których mowa w pkt 2) powyżej, a także zgodnie z zapisami uzgodnionego i zarejestrowanego polecenia pracy niebezpiecznej/ gazoniebiezpiecznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji tych robót. 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami ,,Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." i stosować się do jego postanowień w trakcie realizacji zamówienia. ,,Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/. 4. W dokumentacji projektowej nie mogą być wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i projektant nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, wówczas wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy ,,lub równoważny" oraz muszą zostać opisane warunki tej równoważności (podanie parametrów charakterystycznych wymaganych dla spełnienia równoważności).
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca. 2. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SWZ. 3. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SWZ lub zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SWZ.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia Postępowania bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 2. O unieważnieniu Postępowania, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia Postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku unieważnienia Postępowania po upływie terminu składania ofert. 3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może unieważnić Postępowanie, po wcześniejszym unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania. 5. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przewidzianych powyżej. 6. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ. 7. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji Zamówienia. 8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części Zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców (o ile są znane na etapie składania oferty). 9. Zamawiający nie dopuszcza udziału w realizacji Zamówienia podwykonawców wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1-11, pkt 13 SWZ.
Dodatkowe informacje : 1. Zamówienie będzie realizowane w terminach określonych w Załączniku nr 1 do SWZ - Wzorze Umowy. 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji. 3. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia Zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o Zamówieniu w Postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 4. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 2020 ze zm.). 5. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną. 6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Wykonawcy przekazują: 1) drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia.gda@gaz-system.pl Temat (nagłówek) wiadomości przekazywanej drogą elektroniczną musi rozpoczynać się numerem przedmiotowego postępowania nadanym przez Zamawiającego, tj. NP/2021/03/0137/GDA 2) drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Zakupowego. Uwaga: Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ odbywa się wyłącznie w formie określonej w pkt 2) powyżej. Zamawiający informuje, że złożenie oferty możliwe jest jedynie po uprzednim założeniu konta w Portalu Zakupowym (złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ jest możliwe bez zalogowania do systemu, z wykorzystaniem akcji ,,Zadaj pytanie"). Złożenie wniosku rejestracyjnego w celu założenia konta nie jest równoznaczne z jego założeniem. Wniosek rejestracyjny jest każdorazowo weryfikowany przez Zamawiającego pod względem kompletności i poprawności wprowadzonych danych. Tym samym zaleca się, aby Wykonawca niezwłocznie po wszczęciu Postępowania przystąpił do procesu założenia konta. Dodatkowe informacje związane z procedurą założenia konta w Portalu Zakupowym można uzyskać: 1) telefoniczne pod numerem: +48 22 220 14 57 lub 2) drogą elektroniczną pod adresem: portalzakupowy.pomoc@gaz-system.pl. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 7. Jeżeli wnioski, zawiadomienia, oświadczenia oraz informacje Zamawiający lub Wykonawca przekazuje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert może spowodować odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 9. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. 10. Zamawiający rekomenduje złożenie oferty w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Załącznikiem nr 3 do SWZ (Formularz ,,Oferta"). 11. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (ART. 13 RODO) - szczegółowe informacje zostały zawarte w Rozdziale XXVI SIWZ. 12. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (ART. 14 RODO) - szczegółowe informacje zostały zawarte w Rozdziale XXVII SIWZ.
Warunki udziału w Projekcie : I. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia. 2) Spełniają warunki udziału w Postępowaniu, tj.: 2.1) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy: 2.1.1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali: a) co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej stacji ochrony katodowej z zewnętrznym automatycznym źródłem prądu (SOK) i głębinowym uziomem anodowym wg ST-IGG-0602:2013, służących do ochrony katodowej podziemnych rurociągów lub podziemnego uzbrojenia obiektów (tzw. konstrukcji złożonych). Za dokumentację projektową stacji ochrony katodowej z zewnętrznym źródłem prądu Zamawiający uznaje projekt budowlany stacji ochrony katodowej wraz z projektem wykonawczym a także projekt budowlany o szczegółowości projektu wykonawczego
b) co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych stacji ochrony katodowej z zewnętrznym źródłem prądu (SOK) i głębinowym uziomem anodowym wg ST-IGG-0602:2013, służących do ochrony katodowej podziemnych rurociągów lub podziemnego uzbrojenia obiektów (tzw. konstrukcji złożonych). UWAGA: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił w/w warunek zarówno w przypadku gdy: 1) wykaże się co najmniej jednym zamówieniem polegającym jednocześnie na wykonaniu dokumentacji projektowej o której mowa w pkt a) powyżej oraz wykonaniu robót budowlanych w pkt b) powyżej, lub 2) wykaże się, w ramach odrębnych zadań co najmniej jednym zamówieniem polegającym wykonaniu dokumentacji projektowej o której mowa w pkt a) powyżej oraz wykonaniu robót budowlanych w pkt b) powyżej 2.1.2) dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym, tj.: a) Wykonawca będzie dysponował technologią łączenia kabli ze ściankami gazociągów, uznaną przez Urząd Dozoru Technicznego. 2.1.3) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia tj. 2.1.3.1) posiadającymi uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z 7 lipca1994 r. Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Nr 63, poz. 394), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2016.1725 ze zm.), zwane dalej ,,uprawnieniami budowlanymi" do: a) projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - co najmniej 1 osoba
b) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - co najmniej 1 osoba
2.1.3.2) posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania i udokumentowania głębinowego uziomu anodowego, tj: a) osobę posiadającą uprawnienia geologiczne dowolnej kategorii spośród l-VIII, zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, (tj. Dz.U. 2019 poz. 868) oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz.U. 2016 poz. 425), która będzie sprawowała nadzór geologiczny
b) osobę uprawnioną do średniego lub wyższego dozoru ruchu o specjalności wiertniczej lub posiadanie uprawnień geologicznych co najmniej jednej z kategorii od XI - do XIII, która będzie sprawowała dozór nad pracami w terenie
c) wiertacza z uprawnieniami co najmniej niższego dozoru ruchu o specjalności wiertniczej
d) osobę posiadającą uprawnienia geologiczne dowolnej kategorii spośród I - VIII - w przypadku wykonywania/opracowania powykonawczej dokumentacji geologicznej. UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji ww. personelu, o których mowa w punkcie 2.1.3.2), lit a)-d) powyżej. 2.1.3.3) posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828 ze zm.) do wykonywania prac eksploatacyjnych: a) Grupa 1: typ E pkt. 2 - urządzenia i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV - co najmniej 1 osoba
typ D pkt. 2 - urządzenia i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV - co najmniej 1 osoba
b) Grupa 3: typ E pkt. 4 - sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe) - co najmniej 1 osoba
typ D pkt. 4 - sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe) - co najmniej 1 osoba. UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji ww. personelu, o których mowa powyżej. 2.1.3.4) posiadającymi niezbędne do wykonania Zamówienia doświadczenie zawodowe/certyfikat, tj. od osoby, która będzie kierować robotami elektrycznymi w zakresie elementów ochrony katodowej wymaga się: a) aby osoba ta wykazała się kierowaniem łącznie co najmniej dwoma zadaniami, polegającymi na budowie, przebudowie lub remoncie stacji ochrony katodowej gazociągów/obiektów z zewnętrznymi źródłami prądu i/lub systemu punktów pomiarów elektrycznych, w różnym czasie i na różnych gazociągach/obiektach, lub b) posiadała aktualny certyfikat kompetencji stopnia 3 wg PN-EN 15257:2008 w sektorze zastosowań ,,konstrukcje metalowe podziemne lub zanurzone" lub certyfikatem stopnia 4 wg PN-EN ISO 15257:2017-10 w sektorze ,,konstrukcje metalowe na lądzie"
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1. pkt 1) musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast pozostałe warunki może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. 4. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują Roboty Budowlane lub Usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane w charakterze podwykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1-14 oraz ust. 2 pkt 1 SWZ. II. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony: 1) Formularz ,,Oferta" wraz z oświadczeniem o nie podleganiu wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego (zgodny z treścią Załącznika nr 3 do SWZ). 2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wraz z ofertą: 1) Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo). 2) Wykaz wykonanych zamówień spełniających warunek określony w Rozdziale VI ust. 1, pkt 2, ppkt 2.1), ppkt 2.1.1) SWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SWZ). Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: - przedmiot zamówienia, - szczegółowy zakres zrealizowanych prac, - typ i znamionowe parametry wyjściowe dobranego źródła prądu (dot. dokumentacji projektowej), - daty wykonania, tj. rozpoczęcia (dd/mm/rrrr) i zakończenia (dd/mm/rrrr) realizacji, - podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane. Do każdego zamówienia należy dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie. Ww. dokumenty muszą być wystawione lub potwierdzone przez podmiot na rzecz którego zamówienie zostało wykonane. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zamówienia wskazane w ww. wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 3) Oświadczenie, iż Wykonawca dysponuje technologią łączenia kabli ze ściankami gazociągów, uznaną przez Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z zapisami w Rozdziale VI ust. 1, pkt 2), ppkt 2.1), ppkt 2.1.2) SWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do Specyfikacji). 4) Oświadczenie, iż Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami przewidzianymi do realizacji zadania, posiadającymi uprawnienia oraz odpowiednie doświadczenie opisane w Rozdziale VI ust. 1, pkt 2), ppkt 2.1), ppkt 2.1.3) SWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do Specyfikacji). UWAGA: Zamawiający NIE WYMAGA przedłożenia kopii odpowiednich uprawnień, dokumentów o których mowa w Rozdziale VI ust. 1, pkt 2), ppkt 2.1), ppkt 2.1.3) SWZ na etapie składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontrolowania ważności posiadanych uprawnień na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia. 3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1)powyżej dotyczy każdego z ww. Wykonawców. Pozostałe dokumenty składa łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. 4. Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów w nw. formach elektronicznych: 1) sporządzony w formie pisemnej (papierowej), opatrzony własnoręcznym podpisem, a następnie przetworzony do postaci elektronicznej (skan dokumentu), 2) sporządzony w formie pisemnej (papierowej), a następnie przetworzony do postaci elektronicznej (skan dokumentu) i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 3) wytworzony elektronicznie i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 6. Jeżeli Wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1, pkt 2 SWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale VI ust. 4 SWZ, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: 1) zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, lub 2) innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 7. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu. 8. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. 9. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż jednego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny oferty tylko tego Wykonawcy, którego oferta po wstępnej ocenie będzie najkorzystniejsza. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Wykonawców, Zamawiający pozostawi bez badania i oceny. 10. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie informując o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wadium
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Data realizacji zamówienia : Termin podano w punkcie 22 powyżej.
Miejsce realizacji zamówienia : Obszar działania Zamawiającego
Termin składania ofert : 2021-04-23
Miejsce składania ofert : Oferty należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Zakupowego. UWAGA: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres e-mail zamowienia.gda@gaz-system.pl, przy czym złożenie oferty w ten sposób możliwe jest wyłącznie w przypadku niedostępności Portalu Zakupowego. Wraz ze złożeniem oferty na wskazany adres e-mail Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że niedostępność Portalu Zakupowego wynika z przyczyn od niego niezależnych.
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.