eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › Wykonanie pod klucz budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ul. Bohaterów Warszawy 5 B w Brzezinach

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-03-03

Brzeziny: Wykonanie pod klucz budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ul. Bohaterów Warszawy 5 B w Brzezinach
Numer ogłoszenia: 42580 - 2008; data zamieszczenia: 03.03.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o., ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, woj. łódzkie, tel. 046 8743625, fax 046 8743625.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbsbrzeziny.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie pod klucz budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ul. Bohaterów Warszawy 5 B w Brzezinach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie pod klucz budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ul. Bohaterów Warszawy 5 B w Brzezinach. Ilość lokali mieszkalnych: 15 lokali, Powierzchnia użytkowa mieszkań: 655,70 m2, Kubatura budynku: 2820,50 m3, Budynek mieszkalny niepodpiwniczony, 3,5 kondygnacyjny wraz z instalacjami wod.-kan., c.o., c.w.u., realizowany w modułowym systemie szkieletu stalowego oraz infrastruktura towarzysząca.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.12.00.00 - Próbne wiercenia i wykopy Kod CPV wg słownika 2008: 45.12.00.00 - Próbne wiercenia i wykopy Oryginalny kod CPV: 45.21.10.00 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych Kod CPV wg słownika 2008: 45.21.10.00 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych Oryginalny kod CPV: 45.21.13.40 - Budownictwo wielorodzinne Kod CPV wg słownika 2008: 45.21.13.40 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego Oryginalny kod CPV: 45.30.00.00 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych Kod CPV wg słownika 2008: 45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: 50.000,00 zł.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziać udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych, spełniających warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych należy złozyć: a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, b. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiace przed upływem terminu składania ofert, c. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terinu składania ofert, e. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiacym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Zamawiający wymaga wykazania co najmniej jednej roboty budowlanej polagajacej na wykonaniu budynku lub zespołu budynków wielorodzinnych pod klucz, f. wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, g. zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzajace przynależność Kierownika budowy do tej Izby na dzień składania ofert, h. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzajacą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości min. 100.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składani ofert, i. sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określajacych obroty oraz zobowiazania i należności - za okres nie dłużsszy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiazek przedstawić dokumenty określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz.U. Nr 87, poz. 605. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawioną do podpisywania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbsbrzeziny.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o., ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, pok nr 2 - sekretariat..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2008 godzina 10:00, miejsce: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o., ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, pok. nr 2 - sekretariat..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.