eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rembelszczyzna › Remont pokrycia dachowego budynku kot這wni na terenie T這czni Gazu Wron闚.Og這szenie z dnia 2020-10-23

Nr: NP/2020/10/0577/REM

Przedmiot zam闚ienia: Remont pokrycia dachowego budynku kot這wni na terenie T這czni Gazu Wron闚.

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Roboty

Miasto: Rembelszczyzna

Wojew鏚ztwo: mazowieckie

Data publikacji: 2020-10-23

Data wyga郾i璚ia: 2020-11-10

CPV:

Osoba kontaktowa: Agnieszka Wo這wska (ZA) agnieszka.wolowska@gaz-system.pl +48 227670983

Zamawiaj帷y: Operator Gazoci庵闚 Przesy這wych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowo嗆 Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczeg馧owa Specyfikacja Zam闚ienia

Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiaj帷ego www.gaz-system.pl - zak豉dka ,,przetargi".
Zastrze瞠nia dotycz帷e SIWZ : 1. Wykonawca mo瞠 zwr鏂i si do Zamawiaj帷ego o wyja郾ienie tre軼i SIWZ. Zamawiaj帷y mo瞠 udzieli wyja郾ie albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 dokonania zmiany tre軼i SIWZ w ka盥ym czasie, przed up造wem terminu sk豉dania ofert. Ka盥a zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiaj帷ego staje si cz窷ci sk豉dow dokumentacji post瘼owania i jest wi捫帷a. 3. Zamawiaj帷y mo瞠 przed逝篡 termin sk豉dania ofert z uwzgl璠nieniem czasu niezb璠nego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikaj帷ych ze zmiany tre軼i SIWZ. 4. Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteri闚 oceny ofert, okre郵onych w Sekcji Kryteria oceny ofert poni瞠j.
Zastrze瞠nia dotycz帷e post瘼owania : 1. Post瘼owanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach okre郵onych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zam闚ienia niepublicznego, w kt鏎ym w odpowiedzi na publiczne og這szenie o zam闚ieniu niepublicznym, oferty mog z這篡 wszyscy Wykonawcy, kt鏎zy chc wzi望 w nim udzia. Og這szenie o zam闚ieniu niepublicznym w post瘼owaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje si na stronie internetowej Zamawiaj帷ego. 3. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia nie maj zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zam闚ie publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 4. Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 zako鎍zenia post瘼owania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczno軼i podania przyczyny takiej czynno軼i. 5. O zako鎍zeniu post瘼owania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiaj帷y zawiadamia: 1) Wykonawc闚, kt鏎ym przekazano SIWZ - w przypadku zako鎍zenia post瘼owania przed up造wem terminu sk豉dania ofert, 2) wszystkich Wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li oferty - w przypadku zako鎍zenia post瘼owania po up造wie terminu sk豉dania ofert. 6. Wykonawca nie b璠zie dochodzi od Zamawiaj帷ego odszkodowania, z tytu逝 ewentualnych szk鏚 powsta造ch w przypadku skorzystania przez Zamawiaj帷ego z uprawnienia, o kt鏎ym mowa w ust. 4 powy瞠j. 7. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 uniewa積ienia ka盥ej swojej czynno軼i dokonanej w Post瘼owaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczno軼i podania przyczyny takiego dzia豉nia.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy zosta szczeg馧owo opisany w SIWZ. 2. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, kt鏎ych oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy w sprawie zam闚ienia. 3. Zamawiaj帷y dopuszcza z這瞠nie oferty drog elektroniczn w jednym z wymienionych format闚: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do tre軼i z Formularzem ,,Oferta", stanowi帷ym za陰cznik do SIWZ.
Warunki udzia逝 w Projekcie : INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAΣ W POST襾OWANIU 1. O udzielenie Zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy: 1) Nie podlegaj wykluczeniu z Post瘼owania o udzielenie Zam闚ienia niepublicznego. 2) Posiadaj kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚. 3) Posiadaj niezb璠n wiedz i do鈍iadczenie oraz dysponuj potencja貫m technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zam闚ienia niepublicznego. Zamawiaj帷y uzna spe軟ienie powy窺zego warunku, je瞠li Wykonawcy: 3.1) dysponuj lub b璠 dysponowa osobami zdolnymi do wykonania Zam闚ienia, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonaniu Zam闚ienia, w tym: Kierownik rob鏒/budowy posiadaj帷y uprawnienia: 1. Uprawnienia budowlane, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz w Rozporz康zeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze郾ia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowi您uj帷ych przepis闚 prawa, lub odpowiednich przepis闚 obowi您uj帷ych na terenie kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, uznanych przez w豉軼iwy organ, zgodnie z ustaw z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.) lub zamierzaj帷y 鈍iadczy us逝gi transgraniczne w rozumieniu przepis闚 tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz康ach zawodowych architekt闚 oraz in篡nier闚 budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) zwane dalej ,,uprawnieniami budowlanymi" do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej, oraz wpis na list cz這nk闚 w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego( w przypadku, gdy dana osoba posiada uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej ni aktualnie obowi您uj帷a, Zamawiaj帷y wymaga, aby osoba taka posiada豉 uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej), - do鈍iadczenie zawodowe, w tym w ci庵u ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, zdoby do鈍iadczenie w kierowaniu robotami (na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Rob鏒) dla zam闚ienia polegaj帷ego na wykonywaniu prac remontowo-budowlanych
4) Znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj帷ej wykonanie Zam闚ienia niepublicznego. 2. Ocena spe軟iania warunk闚 wymaganych od Wykonawc闚 zostanie dokonana wed逝g formu造 ,,spe軟ia" - ,,nie spe軟ia" na podstawie dokument闚 i o鈍iadcze do陰czonych do oferty. 3. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie Zam闚ienia warunek opisany w ust. 1. pkt 1) musi spe軟ia ka盥y z Wykonawc闚 odr瑿nie, natomiast warunki okre郵one w ust. 1 pkt 2), 3), 4) mo瞠 spe軟ia 陰cznie grupa Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie Zam闚ienia. 4. Wykonawca mo瞠 polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot闚, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nimi stosunk闚. W przypadku polegania na zasobach innych podmiot闚 w zakresie warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, Dostawcy mog polega na zdolno軼iach innych podmiot闚, je郵i podmioty te zrealizuj Roboty Budowlane lub Us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane w charakterze podwykonawcy. . Zamawiaj帷y nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiot闚 wobec kt鏎ych zachodz podstawy do wykluczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.2-1.13, pkt 1.15 i pkt 1.17 SIWZ. INFORMACJA O O名IADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY 1. Oferta Wykonawcy powinna zawiera: 1) wype軟iony formularz ,,Oferta" (zgodny z tre軼i Za陰cznika nr 2 do SIWZ), 2) dokument potwierdzaj帷y, 瞠 osoba lub osoby podpisuj帷e ofert w imieniu Wykonawcy by造 uprawnione do tej czynno軼i (np. odpis z KRS, pe軟omocnictwo) 3) wype軟iony formularz ,,Potencja kadrowy" (zgodny z tre軼i Za陰cznika nr 3 do SIWZ), 2. Dokumenty sporz康zone w j瞛yku obcym musz by z這穎ne wraz z t逝maczeniami na j瞛yk polski. Zamawiaj帷emu przys逝guje prawo do odst徙ienia od wymogu, o kt鏎ym mowa w zdaniu pierwszym. 3. Je瞠li Wykonawca dla wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w Post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3 SIWZ polega na zasobach innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w Rozdziale VI ust. 4 SIWZ, zobowi您any jest wykaza Zamawiaj帷emu, 瞠 b璠zie dysponowa zasobami tych podmiot闚 w stopniu niezb璠nym dla nale篡tego wykonania zam闚ienia a tak瞠, 瞠 stosunek 陰cz帷y go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do ich zasob闚. W tym celu Zamawiaj帷y wymaga: 1) zobowi您ania tych podmiot闚 do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam闚ienia (zgodnie z tre軼i Za陰cznika nr 4 do SIWZ). Wykonawca jest zobowi您any wykaza Zamawiaj帷emu, i ww. zobowi您anie zosta這 podpisane przez osob lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, lub 2) innego dokumentu, z kt鏎ego b璠zie jednoznacznie wynika, 瞠 Wykonawca b璠zie dysponowa zasobami podmiot闚 w stopniu niezb璠nym dla nale篡tego wykonania zam闚ienia a tak瞠, 瞠 stosunek 陰cz帷y go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do ich zasob闚. 4. Zamawiaj帷y mo瞠 wezwa Wykonawc闚, kt鏎zy w wyznaczonym terminie nie z這篡li wymaganych dokument闚, o鈍iadcze lub pe軟omocnictw, albo kt鏎zy z這篡li dokumenty, o鈍iadczenia lub pe軟omocnictwa zawieraj帷e b喚dy, do ich uzupe軟ienia w okre郵onym terminie. Z這穎ne na wezwanie Zamawiaj帷ego o鈍iadczenia i dokumenty powinny potwierdza spe軟ianie warunk闚 lub wymaga na dzie przed這瞠nia danego o鈍iadczenia lub dokumentu. 5. W toku badania i oceny ofert, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da udzielenia przez Wykonawc闚 wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i z這穎nych przez nich ofert, w tym tre軼i dokument闚 i o鈍iadcze za陰czonych do oferty oraz wyja郾ie, w tym z這瞠nia dowod闚 dotycz帷ych element闚 oferty maj帷ych wp造w na wysoko嗆 zaoferowanej ceny. 6. Je瞠li w Post瘼owaniu oferty zostan z這穎ne przez wi璚ej ni jednego Wykonawc, Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 dokonania badania i oceny oferty tylko tego Wykonawcy, kt鏎ego oferta po wst瘼nej ocenie b璠zie najkorzystniejsza. W takiej sytuacji oferty z這穎ne przez pozosta造ch Wykonawc闚, Zamawiaj帷y pozostawi bez badania 7. Zamawiaj帷y poprawia w ofercie: 1) oczywiste omy趾i pisarskie, 2) oczywiste omy趾i rachunkowe, 3) inne omy趾i polegaj帷e na niezgodno軼i oferty z SIWZ, niepowoduj帷e istotnych zmian w tre軼i oferty - niezw這cznie informuj帷 o tym Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 poprawiona. 8. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 膨dania przed這瞠nia przez Wykonawc o鈍iadcze i dokument闚 w formie pisemnej lub kopii po鈍iadczonej za zgodno嗆 z orygina貫m w przypadku, gdy o鈍iadczenia i dokumenty w formie elektronicznej b璠 nieczytelne lub b璠 budzi w徠pliwo軼i co do ich prawdziwo軼i.
Informacje dotycz帷e wadium : Zamawiaj帷y nie wymaga wadium
Termin realizacji zam闚ienia : Wymagane
Data realizacji zam闚ienia : do 6 miesi璚y od dnia zawarcia Umowy.
Miejsce realizacji zam闚ienia : Obszar Dzia豉nia Operatora Gazoci棄w Przesy這wych GAZ-SYSTEM S.A. Terenowa Jednostka Eksploatacji T這cznia Wron闚
Termin sk豉dania ofert : 2020-11-10
Miejsce sk豉dania ofert : Oferty sk豉da nale篡 w formie elektronicznej, za po鈔ednictwem Portalu Zakupowego - https://zakupy.gaz-system.pl
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres zwi您ania ofert : 60 dni
Pe軟a tre嗆 og這szenia

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJe郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.