eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kiszkowo › Budowa gazociągu śr ciśnienie PE dn 63 wraz z przyłączami we wsi Imiołki gm. Kiszkowo

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-10-17

Kiszkowo: Budowa gazociągu śr ciśnienie PE dn 63 wraz z przyłączami we wsi Imiołki gm. Kiszkowo
Numer ogłoszenia: 422762 - 2013; data zamieszczenia: 17.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 388456 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4297019, faks 061 4297011.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa gazociągu śr ciśnienie PE dn 63 wraz z przyłączami we wsi Imiołki gm. Kiszkowo.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty pomiarowe - 3,056 km. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład grunt kat. III - 1232,50 m3. Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi grunt kat.III z transportem urobku samochodami - 580,00 m3. Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami - wymiana gruntu - 580,00 m3. Zasypanie wykopów spycharkami - 1232,50 m3. Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi - 1812,50 m3. Sieć gazowa: przecisk typu KRET dn 125 - 34,50 m. Przecisk sterowany horyzontalny dn 125 - 40,00 m. Rury ochronne (osłonowe ) z PE, PCW, PP o średnicy nominalnej 125 mm - 74,50 m. Montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr. nominalnej 63 mm - 2927,00 m. Przyłącza gazowe: przecisk typu KRET dn 50 - 82,00 m. Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej - 82,00 m.Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej - 129,00 m. Montaż rurociągów z rur pilietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 40 mm - 9,0 m. Przyłącza domowe z rur PE-HD o śr. do 25 mm w rurze ochronnej stalowej o śr. do 50 mm z kształtką adaptacyjną 25/20 i zaworem - 14 szt. Przyłącza domowe z rur PE-HD o śr. do 40 mm w rurze ochronnej stalowej o śr. do 50 mm z kształtką adaptacyjną 30/32 i zaworem - 1 szt. Skrzynka gazowa żółta stalowa z wyposażeniem - 14 kpl..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.12.20 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 302560,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 233700,00

  • Oferta z najniższą ceną: 233700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 233700,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.