eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego przeprowadzenia przez eksperta zewnętrznego cyklu warsztatów szkoleniowych i konsultacji grupowych dla nauczycieli bytomskich szkół w obszarze tematycznym Wspieranie pracy wychowawcy - bezpieczna szkoła w ramach projektu Klucze do sukcesu - nowoczesny system wspomagania szkół i przedszkoli oraz doskonalenia nauczycieli w BytomiuOgłoszenie z dnia 2014-12-21

Bytom: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego przeprowadzenia przez eksperta zewnętrznego cyklu warsztatów szkoleniowych i konsultacji grupowych dla nauczycieli bytomskich szkół w obszarze tematycznym Wspieranie pracy wychowawcy - bezpieczna szkoła w ramach projektu Klucze do sukcesu - nowoczesny system wspomagania szkół i przedszkoli oraz doskonalenia nauczycieli w Bytomiu
Numer ogłoszenia: 416174 - 2014; data zamieszczenia: 21.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum Nr 9 , ul. Świętochłowicka 12, 41-909 Bytom, woj. śląskie, tel. 32 787 10 19, 787 00 86, faks 32 787 10 19.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: h

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: miejska jednostka organizacyjna - szkoła.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego przeprowadzenia przez eksperta zewnętrznego cyklu warsztatów szkoleniowych i konsultacji grupowych dla nauczycieli bytomskich szkół w obszarze tematycznym Wspieranie pracy wychowawcy - bezpieczna szkoła w ramach projektu Klucze do sukcesu - nowoczesny system wspomagania szkół i przedszkoli oraz doskonalenia nauczycieli w Bytomiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych i konsultacji grupowych dla nauczycieli bytomskich szkół w ramach projektu Klucze do sukcesu - nowoczesny system wspomagania szkół i przedszkoli oraz doskonalenia nauczycieli w Bytomiu. Usługa wykonywana będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej od momentu podpisania umowy do 20.06.2015 r. wedle modułów tematycznych podanych przez zamawiającego w poniżej: 1. II LO, Prawa dziecka a prawa nauczyciela, celem warsztatu jest wypracowanie procedury interwencji wychowawczej - wykład+ warsztat 5h zegarowych - styczeń/luty 2015 godz. 15:00, 1h konsultacji grupowych łącznie w min. 2 tyg. po szkoleniu warsztatowym. 2. II LO, Jak radzić sobie ze szkolną absencją?: warsztat złożony z dwóch części. Pierwsza poświęcona rozpoznawaniu problemu, sugerowana praca w grupach, dyskusje nad przyczynami i formami zapobiegania, analiza konkretnych indywidualnych przypadków. Druga część to dyskusja nad konkretnymi scenariuszami lekcji wychowawczych, ale także wypracowanie narzędzi potrzebnych do pracy wychowawczej: ankiet, kwestionariuszy wywiadów i rozmów z uczniami, zbiorów zasad, przykładowych kontraktów itp. - Wykład+ warsztat - 5h zegarowych - Marzec 2015r. godz. 15:00; 1h konsultacji grupowych łącznie w min. 2 tyg. po szkoleniu warsztatowym. 3. II LO, Metody rozładowywania negatywnych emocji uczniowskich: warsztaty muszą rozpocząć się od omówienia zjawisk występujących w grupach uczniowskich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przywództwo w grupie, proces narastania negatywnych emocji, eskalację konfliktu. Celem warsztatu będzie przede wszystkim pokazanie metod manipulacji grupą prowadzonej w celu rozładowania tkwiących w niej emocji, umiejętności negocjacji i rozpoznawania konfliktu - warsztat 5h zegarowych - 08.04.2015 godz. 15:00; 1h konsultacji grupowych łącznie w min. 2 tyg. po szkoleniu warsztatowym. 4. Szkoła Podstawowa nr 51, Poczucie alienacji, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu w grupie rówieśniczej: wyobcowanie, mobbing, fobie szkolne, przemoc fizyczna, przemoc werbalna, zapoznanie ze skutecznymi metodami i technikami pomocnymi w pracy nauczyciela z grupą w szkole podstawowej - warsztat 5h zegarowych dla każdej grupy- godz.14.30, styczeń/luty 2015 (łącznie 3 grupy po 5h = 15h); 1h konsultacji grupowych łącznie w min. 2 tyg. po szkoleniu warsztatowym. 5. Szkoła Podstawowa nr 51, Gry uczniowskie: co to jest gra? - podstawowe pojęcia dotyczące analizy transakcyjnej, jak rozpoznać grę, jej cel oraz rodzaj gracza, poznanie schematów najczęściej prowadzonych gier uczniowskich, czy ja tez uczestniczę w grze? - kiedy nauczyciele są graczami w szkolnych grach?, poszukiwanie tzw. stoperów, czyli co może zatrzymać grę? - warsztat 5h zegarowych dla każdej grupy- godz.14.30 19.02.2015 lub/i 26.02.2015 (łącznie 3 grupy po 5h = 15h); 1h konsultacji grupowych łącznie w min. 2 tyg. po szkoleniu warsztatowym. 6. Szkoła Podstawowa nr 51, Dyscyplina i ład w klasie, czyli o tzw. zręczności pedagogicznej i doskonaleniu umiejętności utrzymywania dyscypliny w trakcie zajęć: nauczyciel jako autorytet, metody budowania pożądanej pozycji nauczyciela w kontakcie z uczniami i rodzicami, modele dyscypliny, praktyczne wskazówki do zastosowania w klasie- warsztat 5h zegarowych (łącznie 3 grupy po 5h = 15h) - godz.14.30 19.03.2015 lub/i 26.03.2015; 1h konsultacji grupowych łącznie w min. 2 tyg. po szkoleniu warsztatowym. 7. Szkoła Podstawowa nr 51, Negocjacje, mediacje i spór konstruktywny - metody rozwiązywania konfliktów w szkole: rozwój kompetencji elastycznego stosowania strategii, diagnozowanie przyczyn konfliktów, poznanie metod prowadzenia negocjacji i mediacji, umiejętne dopasowanie strategii negocjacyjnych do różnych sytuacji, metody radzenia sobie ze stresem oraz wzmacniania poczucia kontroli i wpływu na sytuację - warsztat 5h zegarowych (łącznie 3 grupy po 5h =15h) - Kwiecień/maj 2015 r.; 1h konsultacji grupowych łącznie w min. 2 tyg. po szkoleniu warsztatowym. 8. Gimnazjum nr 14, Prawne aspekty pracy nauczyciela w stosunku do młodzieży-wulgaryzmy, zachowanie: jak reagować w przypadku nadużywania wulgaryzmów? kiedy można wezwać policję? odpowiedzialność karna nieletnich, wprowadzanie systemów współpracy w zespole nauczycielskim oraz opracowanie przydatnych dokumentów np. procedury interwencji, katalog nagród i kar - warsztat 5h zegarowych - środa 21 styczeń 2015, godzina 14.30; 1h konsultacji grupowych łącznie w min. 2 tyg. po szkoleniu warsztatowym. 9. Gimnazjum nr 14, Bezpieczna szkoła, a współpraca ze środowiskiem lokalnym: zasady współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę (Policja, MOPR, Sąd, Kuratorium, Centrum Interwencji Kryzysowej, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna), programy wspierające szkołę - warsztat 5h zegarowych - środa 25 marzec 2015 godzina 14.30; 1h konsultacji grupowych łącznie w min. 2 tyg. po szkoleniu warsztatowym. 10. Gimnazjum nr 14, Jak budować autorytet wychowawcy: Pozytywne postrzeganie wychowawcy przez uczniów, sposoby rozwiązywania konfliktów klasowych, motywowanie uczniów do współpracy z wychowawcą - warsztat 5h zegarowych - środa 27 maj 2015 godzina 14.30; 1h konsultacji grupowych łącznie w min. 2 tyg. po szkoleniu warsztatowym. 11. Gimnazjum nr 15, Jak rozmawiać z uczniem o zagrożeniach: studium przypadku w różnych formach przemocy (fizycznej, słownej, psychicznej, cyberprzemocy, empatia, konkretne sposoby postępowania - warsztat 5h zegarowych - 18.02.2015, godz. 14.30; 1h konsultacji grupowych łącznie w min. 2 tyg. po szkoleniu warsztatowym. 12. Szkoła Podstawowa nr 43, Bezpieczeństwo prawne nauczyciela: obrona prawna nauczyciela wobec żądań rodziców i dzieci, procedury i studium przypadku, zabezpieczenie prawne nauczyciela przed trudnym rodzicem i trudnym uczniem, prawa i obowiązki, nauczyciela w czasie wycieczki, zielonej szkoły, odpowiedzialność prawna za bezpieczeństwo na lekcjach (wyjście ucznia z klasy, pomoc medyczna) i na przerwach - warsztat 5h zegarowych - Maj 2015 - środa godz. 14.00; 1h konsultacji grupowych łącznie w min. 2 tyg. po szkoleniu warsztatowym. 13. Szkoła Podstawowa nr 43, Prawo autorskie w szkole: ochrona danych osobowych, zasady korzystania z zasobów muzycznych, filmowych, literackich, oprogramowanie komputerowe, organizowanie imprez szkolnych z wykorzystaniem różnych zasobów, korzystanie z zasobów różnych nauczycieli, przygotowanie własnych zasobów i ich upowszechnianie, studium przypadku - warsztat 5h zegarowych - 21.01.2015, godz. 14.00; 1h konsultacji grupowych łącznie w min. 2 tyg. po szkoleniu warsztatowym. 14. Gimnazjum nr 8, Formy i sposoby kształtowania postaw i norm społecznych wśród uczniów: lekcja pokazowa - przeprowadzona przez prowadzącego, sposoby zbierania informacji o klasie, zasady budowania dyscypliny w trakcie zajęć lekcyjnych, integracja zespołu klasowego, rozwiązywanie konfliktów między uczniami, sposoby zaangażowania uczniów w życie szkoły - warsztat 5h zegarowych - 25.03.2015, godz. 14:30; 1h konsultacji grupowych łącznie w min. 2 tyg. po szkoleniu warsztatowym. 15. VIII LO, Prawo pracy w oświacie: jak prawo pracy zabezpiecza interesy nauczycieli 45+, emerytury i rent w zawodzie nauczyciela z uwzględnieniem grupy 45+ lub starszych - kryteria, zasady, przywileje, szczególne obowiązki pracodawcy w odniesieniu do grupy 45+, przysługujące urlopy okolicznościowe, przywileje socjalne korpusu nauczycieli - warsztat 5h zegarowych - 28 styczeń 2015 / środa/ Godzina 14.30; 1h konsultacji grupowych łącznie w min. 2 tyg. po szkoleniu warsztatowym. 16. Szkoła Podstawowa nr 44, Współpraca nauczycieli z rodzicami: prawidłowa postawa rodzica wobec obowiązku szkolnego swojego dziecka, dobre relacje z nauczycielami gwarancją osiągania przez uczniów sukcesów edukacyjnych - czyli jak zmotywować trudnego rodzica do wypełniania obowiązków rodzicielskich (akty prawne z omówieniem i zastosowaniem w praktyce) oraz zasady skutecznej komunikacji - warsztat 5h zegarowych - 04.03.2015, godz. 14:00; 1h konsultacji grupowych łącznie w min. 2 tyg. Każde szkolenie prowadzone w formie warsztatowej obejmuje 5 godzin zegarowych. Konsultacje grupowe trwają godzinę zegarową i odbywają się w terminie min. 2 tygodni po szkoleniu warsztatowym. Termin konsultacji Wykonawca ustala z Dyrektorem szkoły i osobą pełniącą funkcję SORE w danej placówce. Ustalony termin musi być zgodny z czasem pracy placówki oraz zapewniać swobodę wzięcia udziału w konsultacjach nauczycielom objętym wsparciem. Szkolenia warsztatowe odbędą się w Bytomiu na terenie szkół wymienionych w tabeli w siwz zgodnie z podanym tematem, programem szkolenia oraz terminem ustalonym bezpośrednio z Dyrektorem wskazanej placówki. Wykonawca nie ponosi kosztów udostępniania miejsc szkoleń oraz konsultacji warsztatowych i sprzętu komputerowego. Wydruk materiałów szkoleniowych spoczywa na Zamawiającym. Zadania i obowiązki Wykonawcy, czyli eksperta zewnętrznego przeprowadzającego cykl warsztatów szkoleniowych i konsultacji grupowych dla nauczycieli/ek z placówek z Bytomia objętych wspomaganiem w ramach projektu Klucze do sukcesu - nowoczesny system wspomagania szkół i przedszkoli oraz doskonalenia nauczycieli w Bytomiu UDA-POKL.03.05.00-00-223/12; w obszarze szkoleń Wspieranie pracy wychowawcy - bezpieczna szkoła : 1.Opracowanie scenariusza zajęć dla poszczególnych tematów szkoleń warsztatowych zgodnie z zapotrzebowaniem i programem opisanym w tabeli w siwz oraz prowadzenia zajęć zgodnie z tym scenariuszem. Scenariusz winien być dostarczony do biura projektu nie później niż 5 dni przed szkoleniem w formie elektronicznej (MS word). Wydrukowany scenariusz na odpowiednio ologowanym papierze zostanie przygotowany przez pracowników projektu i dostarczony na szkolenie. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania się pod przygotowanym przez siebie scenariuszem. 2.Przeprowadzenie pisemnej diagnozy (testy) wśród uczestników sieci w oparciu o autorskie pre testy i post testy, a następnie ich opracowanie i dostarczenie do biura projektu w terminie do 3 dni po szkoleniu. Opracowanie wyników musi zawierać: analizę wiedzy i umiejętności nauczycieli, obliczenie wskaźnika przyrostu wiedzy, wnioski Wykonawcy na temat analizy, opis rekomendacji, uwagi i spostrzeżenia oraz podpis Wykonawcy. Opracowanie należy sporządzić na ologowanym papierze, który można pobrać w Biurze Projektu. 3.Opracowanie materiałów szkoleniowych dla nauczycieli w wersji papierowej min. 10 stron A4. Materiał szkoleniowy musi być zgodny z tematyką szkolenia oraz programem szkolenia. Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich spoczywa na Wykonawcy, który przygotował materiały szkoleniowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian edytorskich w przesłanym dokumencie.4.Przeprowadzenie szkoleń warsztatowych w terminie od podpisania umowy do 20 czerwca 2015 r.5.Przeprowadzenie konsultacji grupowych dla nauczycieli w terminie ustalonym z Dyrektorem placówki po szkoleniu warsztatowym, przy czym konsultacja nie może się odbywać w terminie krótszym niż 2 tyg. po szkoleniu warsztatowym. Celem konsultacji jest omówienie dotychczasowych wdrożeń technik, zastosowanych metod oraz analiza poruszanych przypadków.6. Podpisanie z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.7.Sprawdzanie listy obecności na każdych zajęciach warsztatowych oraz konsultacjach zbiorowych, przy czym odpowiednio ologowane listy przygotowane są przez zarząd projektu. 8.Właściwe zastosowanie logotypów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na materiałach i dokumentach. 9. Prowadzenie zajęć ze szczególnym naciskiem na przestrzeganie zasady równych szans, w tym równości płci. 10. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku ze świadczeniem usługi. 11. Dbanie o stan techniczny pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego w miejscu prowadzenia szkoleń. Zadania Wykonawcy w zakresie opracowania i dostarczenia materiałów szkoleniowych opisane są w Istotnych Postanowieniach Umownych. Warunki realizacji niniejszego zamówienia określają istotne postanowienia umowne wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiące załączniki do specyfikacji. Zadania Wykonawcy w zakresie opracowania i dostarczenia materiałów szkoleniowych opisane są w Istotnych Postanowieniach Umownych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00 - Usługi szkoleniowe .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i spełnia poniższe wymagania formalne, czyli: a)Wykształcenie min. wyższe magisterskie: psychologia lub pedagogika lub socjologia, b)min. 10 letni staż pracy (wymaganie minimalne), c)ukończony kurs coacha lub trenera lub edukatora potwierdzony certyfikatem d)Doświadczenie edukatorskie -co najmniej 120 godzin prowadzenia warsztatów/szkoleń i zajęć otwartych dla nauczycieli z tematyki wychowania i bezpieczeństwa w szkole dla nauczycieli.W celu zapewnienia należytej realizacji zamówienia Wykonawca winien dokonać odpowiedniego doboru osób do realizacji zamówienia, z uwzględnieniem opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca może polegać w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków - w zakresie określonym art. 26 ust. 2b ustawy. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca w zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu powoła się na potencjał podwykonawcy, a w trakcie realizacji zamówienia dokona zmiany podwykonawcy lub zrezygnuje z podwykonawcy, zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wykazany na etapie składania ofert, tj. pozwalający uzyskać co najmniej taką samą ilość punktów w kryterium doświadczenie.Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w cz. VI siwz. Dokumenty załączone do oferty weryfikowane będą wg formuły /spełnia- nie spełnia. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli zachodzić będą przesłanki wymienione w art. 24 ust. 1,2 i 2a ustawy Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)formularz oferty, o którym mowa powyżej wraz załącznikiem do formularza oferty dot. Osób oferowanych do realizacji zamówienia b) oświadczenia i dokumenty określone w cz. VI specyfikacji; oraz (jeżeli dotyczy) b)pełnomocnictwa do działania w imieniu Wykonawcy, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa - oryginał lub kopia notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem, c)dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy do przetargu przystępują Wykonawcy działający wspólnie - oryginał lub kopia notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem, d)dowód/dowody wskazujący/e, że zasoby podmiotu trzeciego, na które powołuje się wykonawca zostaną mu udostępnione, np. pisemnego zobowiązania podmiotu, zawierającego informacje określone p. 1 ust.6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz.231). W sytuacji, gdy przedmiotem zobowiązania są zasoby nierozerwalnie wiązane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (np. doświadczenie) konieczne jest wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Należy złożyć oryginał dokumentu/dokumentów dot. zobowiązania podmiotu trzeciego (załącznik nr 6 do specyfikacji)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - potencjał i doświadczenie trenera/trenerów - 50

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gimnazjum9bytom.szkolnastrona.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gimnazjum nr 9 ul. Świętochłowicka 12, 41-909 Bytom e-mail: gimnazjumnr9@poczta.onet.pl tel. 32 7871019.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2014 godzina 08:00, miejsce: Gimnazjum nr 9 ul. Świętochłowicka 12, 41-909 Bytom.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Klucze do sukcesu - nowoczesny system wspomagania szkół i przedszkoli oraz doskonalenia nauczycieli w Bytomiu UDA- POKL.03.05.00-00-223/12; współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty; Poddziałanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust.2a pzp.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.