eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Roboty budowlane - realizacja zadania inwest. pn: Przebudowa stacji gazowej Juszkowo - awaryjny system zasilania w energie elektryczną, ogrodzenie, budynek, rozbiórka hali magaz., zagospodarowanie terenu.Ogłoszenie z dnia 2020-07-31

Nr: NP/2020/06/0438/GDA

Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane - realizacja zadania inwest. pn: Przebudowa stacji gazowej Juszkowo - awaryjny system zasilania w energie elektryczną, ogrodzenie, budynek, rozbiórka hali magaz., zagospodarowanie terenu.

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Roboty

Miasto: Gdańsk

Województwo: pomorskie

Data publikacji: 2020-07-31

Data wygaśnięcia: 2020-08-24

CPV:

Osoba kontaktowa: Piotr Łykowski (ZA) piotr.lykowski@gaz-system.pl +48 587445479

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych dla stacji gazowej w Juszkowie, zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez firmę Zbigniew Proskura P.H.U. ZP-EKOPROJEKT, decyzjami, warunkami szczegółowymi i uzgodnieniami. 2. Zakres robót obejmuje: - przebudowę ogrodzenia
- przebudowę awaryjnego, automatycznego systemu zasilania w energię elektryczną wraz z zakupem i montażem agregatu prądotwórczego
- przebudowę budynku stacji, kontenerów układu pomiarowego i nawanialni, ciągu paliwowego do kotłowni wraz z urządzeniami redukcyjnymi i zabezpieczającymi
- rozbiórkę hali magazynowej
- przeniesienie części barier mikrofalowych do nowej lokalizacji
- zagospodarowanie terenu stacji. 3. Szczegółowy zakres robót obejmuje dokumentacja projektowa, która jest udostępniona w wersji elektronicznej do niniejszego przetargu jako załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 4. Załączony przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy. 5. SG Juszkowo zlokalizowana jest w m. Juszkowo, dz. 354/14, jedn. ewid. Pruszcz Gdański, woj. pomorskie. 6. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. 7. Z uwagi na specyfikę przedmiotu Zamówienia, część dokumentacji Postępowania zawiera informacje podlegające ochronie w rozumieniu ,,Wytycznych w sprawie ochrony informacji w postępowaniach o udzielanie zamówień w Spółce Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.", w związku z czym zastosowanie mają ust. 8-13 poniżej. 8. Udostępnienie dokumentacji Postępowania zawierającej informacje podlegające ochronie nastąpi wyłącznie tym Wykonawcom, którzy złożyli oświadczenie o zachowaniu poufności dla niniejszego Postępowania (zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ), z zastrzeżeniem punktu 13 poniżej. 9. W celu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 8, należy przesłać kompletne oświadczenie drogą elektroniczną na adres wskazany w Rozdziale X ust. 2 SIWZ. 10. Na kompletne oświadczenie o zachowaniu poufności składa się: 1) wypełnione i podpisane oświadczenie o zachowaniu poufności (w szczególności wypełnienie komparycji), wraz z zaparafowanymi wszystkimi załącznikami, 2) wypełniona lista osób, o których mowa w § 2 ust. 1 oświadczenia o zachowaniu poufności, stanowiąca odpowiednio załącznik nr 1 do oświadczenia o zachowaniu poufności dla niniejszego Postępowania, 3) dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące oświadczenie w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo). 11. Oświadczenie o zachowaniu poufności może być: 1) podpisane cyfrowo (w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U. UE L 257 z dnia 28.08.2014 r., dalej ,,kwalifikowany podpis elektroniczny") i odesłane na adres wskazany w Rozdziale X ust. 2 SIWZ, 2) podpisane w formie pisemnej. W przypadku formy pisemnej Wykonawca przesyła skan oświadczenia wraz z potwierdzeniem wysłania oryginału na adres wskazany w Rozdziale VIII SIWZ. Oryginał oświadczenia o zachowaniu poufności należy wysłać na adres: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku, ul. Wałowa 47, 80-858 Gdańsk z dopiskiem na kopercie: ,,Oświadczenie o zachowaniu poufności w sprawie postępowania pn.: ,,Roboty budowlane - realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa stacji gazowej Juszkowo - awaryjny system zasilania w energie elektryczną, ogrodzenie, budynek, rozbiórka hali magazynowej, zagospodarowanie terenu", numer postępowania: NP/2020/06/0438/GDA". 12. Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy jednostronnie podpisanego oświadczenia, o którym mowa w ust. 8 (skan przesłany mailem lub dokument podpisany cyfrowo), przekaże osobie/osobom wymienionym w Załączniku nr 1 do oświadczenia o zachowaniu poufności (na adresy a-mail) hasła do chronionej (zaszyfrowanej) części dokumentacji Postępowania opublikowanej na stronie Zamawiającego. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca niezwłocznie po wszczęciu przedmiotowego Postępowania przystąpił do procesu uzyskania dostępu do dokumentacji Postępowania zawierającej informacje podlegające ochronie. Zamawiający rekomenduje opisaną w ust. 11 pkt 1) powyżej formę wymiany dokumentów. 13. W przypadku, gdy Wykonawca zawarł roczną umowę ramową, podstawą udostępnienia dokumentacji Postępowania zawierającej informacje podlegające ochronie będzie wniosek Wykonawcy o udostępnienie tej dokumentacji wraz z kopią zawartej umowy. 14. Wyjaśnienie treści SIWZ: Wykonawca zadając pytania do części chronionej SIWZ, jak i Zamawiający odpowiadając na te pytania, zamieszcza je w formie spakowanych plików, zabezpieczonych hasłem ustalonym dla Postępowania. 15. Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej na obiekcie/ach objętym/mi przedmiotem Zamówienia. Wizja lokalna ma pomóc w przygotowaniu oferty. W przypadku woli odbycia wizji lokalnej należy skontaktować się z Zamawiającym za pośrednictwem Portalu Zakupowego (zgodnie z SIWZ, Rozdział X) nie później niż w terminie 3 dni przed upływem terminu składania ofert. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest, na co najmniej 2 dni przed zaproponowaną przez siebie datą przeprowadzenia wizji lokalnej, wystąpić za pośrednictwem Portalu Zakupowego do Zamawiającego z wnioskiem o ustalenie terminu (dnia i godziny) dokonania wizji lokalnej z zastrzeżeniem, że wizja lokalna może odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 9:00-14:00. Nie odbycie wizji lokalnej nie jest powodem odrzucenia oferty, jedynie może skutkować brakiem możliwości dochodzenia praw w przypadku przygotowania oferty i realizacji niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wszelkie ryzyka związane z brakiem przeprowadzenia oględzin miejsca obciążają Wykonawcę. Wizja lokalna nie jest zebraniem Wykonawców, w związku z tym w czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie przyjmował pytań o wyjaśnienie SIWZ, ani udzielał odpowiedzi na pytania Wykonawców. 16. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami ,,Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." i stosować zawarte w nim zasady postępowania w trakcie realizacji zamówienia. Kodeks Postępowania dla Dostawców jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ lub zaproszeniu do negocjacji handlowych. 5. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej Spółki, na której została udostępniona SIWZ.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5. O zakończeniu Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia Postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia Postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert może spowodować odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. 3. Zamawiający rekomenduje złożenie oferty w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Załącznikiem nr 3 do SIWZ (Formularz ,,Oferta"). 4. Przedmiotem Postępowania jest udzielenie zamówienia niepublicznego objętego kodem konsolidacyjnym: 10.POSP ROBOTY BUDOWLANE - POZOST. OBIEKTY SYS. PRZESYŁOWE, dla którego Zamawiający prowadzi Listę Wiarygodnych Dostawców (LWD). 5. Wykonawcom wpisanym na LWD w kodzie, o którym mowa w ust. 4. powyżej w przedmiotowym Postępowaniu przysługują następujące uprawnienia: 1) niezwłoczne poinformowanie o wszczęciu Postępowania, 2) otrzymanie dodatkowych punktów w ramach kryterium oceny ofert ,,Obecność na LWD" (waga kryterium: 5%), 3) skrócony termin płatności należności z tytułu realizacji Zamówienia, wynoszący 21 dni, przy czym termin liczony jest od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, a za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Uprawnienia, o których mowa w ust. 5. powyżej, przysługują Wykonawcom znajdującym się na LWD w dniu wszczęcia przedmiotowego postępowania (dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego), a w odniesieniu do uprawnienia z ust. 2 pkt 2) i pkt 3) powyżej, jeśli dany Wykonawca nie został wykreślony z LWD przed podpisaniem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia niepublicznego. Jeżeli po wyborze najkorzystniejszej oferty, ale przed podpisaniem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia niepublicznego, Wykonawca został wykreślony z LWD, Zamawiający dokona powtórzenia czynności oceny ofert, chyba że przyznanie punktów w ramach kryterium oceny ofert ,,Obecność na LWD" pozostawało bez wpływu na wynik postępowania. 7. Informacje na temat LWD oraz oceny umów i oceny okresowej Wykonawcy dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego w Strefie Dostawcy, w zakładce ,,Lista Wiarygodnych Dostawców". 8. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (tj. Konsorcjum, spółki cywilne) dodatkowe punkty w ramach kryterium oceny ofert ,,Obecność na LWD" otrzymają łącznie w ilości 5 punktów, bez względu na fakt, czy na LWD wpisany jest jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, czy wszyscy Wykonawcy.
Warunki udziału w Projekcie : I. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego. 2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy: 3.1) w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali: 3.1.1) co najmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności odpowiadającej zakresowi przedmiotowego Zamówienia, tzn. polegające na wykonaniu robót budowlanych dla przebudowy lub modernizacji lub remontu obiektu kubaturowego - budynku w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane o kubaturze nie mniejszej niż 80 m2, oraz 3.1.2) co najmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności odpowiadającej zakresowi przedmiotowego Zamówienia, tzn. polegające na wykonaniu robót budowlanych dla zagospodarowania terenu o powierzchni nie mniejszej niż 200 m2, obejmującego swym zakresem elementy infrastruktury/urządzenia budowlane odpowiadające Przedmiotowi Zamówienia. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku również w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że zakres prac wskazany w ppkt 3.1.1) i zakres robót wskazany w ppkt 3.1.2) powyżej został wykonany w jednym zamówieniu. UWAGA: W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w ust. 4 poniżej, Zamawiający wymaga, aby zamówienia zostały zrealizowane osobiście przez podmiot legitymujący się zrealizowaniem zamówienia lub zamówień, tj. bez udziału pozostałych Wykonawców oraz podwykonawców, co najmniej w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1) powyżej. 3.2) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Zamówienia posiadającymi niezbędne do wykonania Zamówienia kwalifikacje zawodowe, w tym osobami posiadającymi uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Nr 63, poz. 394), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2016.1725 ze zm.), zwane dalej ,,uprawnieniami budowlanymi" do: a) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - co najmniej 1 osoba, b) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - co najmniej 1 osoba, c) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - co najmniej 1 osoba
3.3) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Zamówienia posiadającymi niezbędne do wykonania Zamówienia kwalifikacje zawodowe, w tym osobami posiadającymi: świadectwa kwalifikacyjne, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828 ze zm.) do wykonywania prac eksploatacyjnych: Grupa 1: typ E pkt. 2 - urządzenia i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV - co najmniej 2 osoby, typ D pkt. 2 - urządzenia i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV - co najmniej 1 osoba, typ E pkt. 7 - sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego - co najmniej 2 osoby, typ D pkt. 7 - sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego - co najmniej 1 osoba, typ E pkt. 9 - elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym - co najmniej 2 osoby, typ D pkt. 9 - elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym - co najmniej 1 osoba, typ E pkt. 10 - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2, 9 - co najmniej 2 osoby, typ D pkt. 10 - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2, 9 - co najmniej 1 osoba. Grupa 3 typ E pkt. 4 - sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe) - co najmniej 2 osoby, typ D pkt. 4 - sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe) - co najmniej 1 osoba, typ E pkt. 5 - sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu pow. 0,5 MPa (gazociągi stacje gazowe, tłocznie gazu) - co najmniej 2 osoby, typ D pkt. 5 - sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu pow. 0,5 MPa (gazociągi stacje gazowe, tłocznie gazu) - co najmniej 1 osoba, typ E pkt. 6 - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa - co najmniej 2 osoby, typ D pkt. 6 - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa - co najmniej 1 osoba, typ E pkt. 7 - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa - co najmniej 2 osoby, typ D pkt. 7 - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa - co najmniej 1 osoba, typ E pkt. 10 - aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w punktach 4,5,6,7 - co najmniej 2 osoby, typ D pkt. 10 - aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w punktach 4,5,6,7 - co najmniej 1 osoba
3.4) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Zamówienia posiadającymi niezbędne do wykonania Zamówienia kwalifikacje zawodowe, w tym co najmniej 1 osobą do wykonania systemów zabezpieczeń technicznych wpisaną na Listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego o których mowa w Ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2018. 2142 ze zm.). 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego. 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1. pkt 1) musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2) - 4) może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia w charakterze podwykonawców Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2 - 6, pkt 8 i pkt 10 SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedopuszczenia polegania na zasobach innych podmiotów, wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 3 i 10 SIWZ. II. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać: 1) Wypełniony Formularz ,,OFERTA" (zgodny z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ). 2) Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo). 3) Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, spełniających warunek określony w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1) SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ). Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać (dot. Rozdziału VI ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1) SIWZ: o przedmiot zamówienia, o charakterystyczne parametry obiektu kubaturowego, tj. kubatura oraz jego przeznaczenie, o daty wykonania, tj. rozpoczęcia (dd/mm/rrrr) i zakończenia (dd/mm/rrrr) realizacji, o podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane. Do każdego zamówienia należy załączyć dowody określające czy te zamówienia zostały wykonane należycie. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż dowodami, o których mowa powyżej są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, o których mowa w lit a). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zamówienia wskazane w ww. wykazie zostały wcześniej wykonane lub są wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 4) Oświadczenie, iż Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami przewidzianymi do realizacji zadania, posiadającymi uprawnienia opisane w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 3) ppkt. 3.2) SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do Specyfikacji). UWAGA: Zamawiający NIE WYMAGA przedłożenia kopii odpowiednich uprawnień, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3) ppkt 3.2.) SIWZ na etapie składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontrolowania ważności posiadanych uprawnień na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 3. Jeżeli Wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3) SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale VI ust. 4 SIWZ, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga: 1) zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, lub 2) innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 4. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu. 5. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. 6. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż jednego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny oferty tylko tego Wykonawcy, którego oferta po wstępnej ocenie będzie najkorzystniejsza. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Wykonawców, Zamawiający pozostawi bez badania i oceny. 7. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie informując o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wadium
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Data realizacji zamówienia : Zgodnie z zapisem § 2 Wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
Miejsce realizacji zamówienia : Zgodnie z OPZ
Termin składania ofert : 2020-08-24
Miejsce składania ofert : Oferty należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Zakupowego. UWAGA: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres e-mail: zamowienia.gda@gaz-system.pl przy czym złożenie oferty w ten sposób możliwe jest wyłącznie w przypadku niedostępności Portalu Zakupowego. Wraz ze złożeniem oferty na wskazany adres e-mail Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że niedostępność Portalu Zakupowego wynika z przyczyn od niego niezależnych.
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.