eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy układu pomiarowego Węzła Felin oraz dokończenia zmiany lokalizacji SRP wraz z przebudową fragmentu układu technologicznego na terenie węzła FelinOgłoszenie z dnia 2020-05-29

Nr: NP/2020/05/0331/TAR

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy układu pomiarowego Węzła Felin oraz dokończenia zmiany lokalizacji SRP wraz z przebudową fragmentu układu technologicznego na terenie węzła Felin

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Roboty

Miasto: Tarnów

Województwo: małopolskie

Data publikacji: 2020-05-29

Data wygaśnięcia: 2020-06-18

CPV:

Osoba kontaktowa: Małgorzata Derus (ZA) malgorzata.derus@gaz-system.pl +48 146225210

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy układu pomiarowego Węzła Felin oraz dokończenia zmiany lokalizacji SRP wraz z przebudową fragmentu układu technologicznego na terenie węzła Felin
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert, określonych w Sekcji Kryteria oceny ofert poniżej.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia. 3. Zamawiający rekomenduje złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem ,,Oferta", stanowiącym załącznik do SIWZ. 4. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,zabezpieczenie należytego wykonania umowy") Zamawiający wymagać będzie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty całkowitej podanej w ofercie. Szczegóły zawarte zostały z Rozdziale XX SIWZ.
Warunki udziału w Projekcie : I. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego. 2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy posiadają: 2.1) certyfikowany system jakości w spawalnictwie zgodnie z aktualną normą PN-EN ISO 3834-2, 2.2) stosowne uprawnienia wystawiane przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie wytwarzania lub wytwarzania i montażu rurociągów. 3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy: 3.1) w okresie ostatnich 6 (słownie: sześciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 (słownie: dwa) zamówienia, każde polegające na wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu, stacji gazowej wysokiego ciśnienia o MOP >1,6 MPa o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto każde. 3.2) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. nr 89, poz. 828 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba posiadająca uprawnienia uzyskała te uprawnienia, uznanymi przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 220) lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), w tym: a) co najmniej 1 osobą (Kierownik budowy), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wpisaną na listę właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 3 w zakresie pkt 4 - 8, 10 (do pkt 4-8)
b) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 1 w zakresie pkt 2, 9 i 10 (do pkt 2,9)
c) co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 3 w zakresie pkt 4 - 8,10 (do pkt 4-8)
d) co najmniej 2 osobami, z których każda posiada uprawnienia spawalnicze nadane przez UDT zgodne z normą PN-EN-ISO-9606-1 wraz z uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 3 w zakresie pkt 4 - 8, 10 (do pkt 4-8)
e) co najmniej 1 osobą posiadająca aktualne kwalifikacje z zakresu nadzoru spawalniczego, posiadającą aktualny certyfikat kompetencji europejskiego (EWE) lub międzynarodowego (IWE) inżyniera spawalnika. UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji ww. personelu. 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego. 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1. pkt 1) musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia w charakterze podwykonawców Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2, 4-6 i 8 SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedopuszczenia polegania na zasobach innych podmiotów, wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 3 i 10 SIWZ. II. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać: 1) Wypełniony formularz ,,Oferta" (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ). 2) Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo). 3) Certyfikat systemu jakości w spawalnictwie zgodnie z PN-EN ISO 3834-2. 4) Dokument wystawiony przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający uprawnienia w zakresie wytwarzania lub wytwarzania i montażu rurociągów. 5) Wykaz wykonanych zamówień spełniających warunek określony w Rozdziale I ust. 1 pkt 3 ppkt 3.1). Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: przedmiot zamówienia, wartość zamówienia (netto), daty wykonania, tj. rozpoczęcia i zakończenia, podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane, a także dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie. 6) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z warunkami opisanymi w Rozdziale I ust. 1 pkt 3 ppkt 3.2) wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające ww. uprawnienia i kwalifikacje (w tym także aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego). 7) Pisemne oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej, o której mowa w Rozdziale III ust 4 SIWZ, potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 3. Jeżeli Wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale VI ust. 4 SIWZ, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga: 1) zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, lub 2) innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 4. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu. 5. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. 6. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż jednego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny oferty tylko tego Wykonawcy, którego oferta po wstępnej ocenie będzie najkorzystniejsza. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Wykonawców, Zamawiający pozostawi bez badania i oceny. 7. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie informując o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
Informacje dotyczące wadium : 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, według wyboru Wykonawcy: 1) w pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek Zamawiającego: mBank S.A. nr konta: 94 1140 1977 0000 5803 0100 1031
2) w gwarancji bankowej
3) w gwarancji ubezpieczeniowej
4. Wadium wniesione w pieniądzu powinno być oznaczone w następujący sposób: ,,Wadium - Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy układu pomiarowego Węzła Felin oraz dokończenia zmiany lokalizacji SRP wraz z przebudową fragmentu układu technologicznego na terenie węzła Felin - Numer postępowania: NP/2020/05/0331/TAR". 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Jako termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 17 poniżej. 8. Oryginał lub kopię dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 9. Zamawiający wymaga, aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa obejmowała swoją treścią zobowiązanie wszystkich Wykonawców wspólnie występujących w Postępowaniu (zobowiązanych z tytułu gwarancji). 10. W przypadku, gdyby w treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zastrzeżono, iż gwarancja wygasa przed upływem wskazanego w niej okresu obowiązywania wraz z chwilą jej zwrotu gwarantowi, Zamawiający wymaga przedłożenia oryginału ww. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Oryginał gwarancji musi być dostarczony przed upływem terminu składania ofert na adres: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie Pogórska Wola 450, 33-152 Pogórska Wola Kancelaria oraz powinno być oznaczone w następujący sposób: ,,Wadium - Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy układu pomiarowego Węzła Felin oraz dokończenia zmiany lokalizacji SRP wraz z przebudową fragmentu układu technologicznego na terenie węzła Felin - Numer postępowania: NP/2020/05/0331/TAR". 11. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie. 12. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 13. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po zawarciu Umowy lub unieważnieniu Postępowania z tym zastrzeżeniem, że zwrot wadium w formie gwarancji następuje wyłącznie na wniosek Wykonawcy. 14. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu Umowy w sprawie Zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest wymagane, chyba że wadium zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia. 15. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 17. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania Umowy na warunkach określonych w złożonej przez niego ofercie, 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł w terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 3) zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 18. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej albo gwarancji ubezpieczeniowej, beneficjentem tej gwarancji powinien być Zamawiający, tj.: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Data realizacji zamówienia : do 30.06.2021r.
Termin składania ofert : 2020-06-18
Miejsce składania ofert : Oferty należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Zakupowego. UWAGA: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres e-mail malgorzata.derus@gaz-system.pl, przy czym złożenie oferty w ten sposób możliwe jest wyłącznie w przypadku niedostępności Portalu Zakupowego. Wraz ze złożeniem oferty na wskazany adres e-mail Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że niedostępność Portalu Zakupowego wynika z przyczyn od niego niezależnych.
Termin otwarcia ofert : 2020-06-18
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI Z TARNOWA

więcej: przetargi w Tarnowie »


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.