eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usługi DSR za pośrednictwem agregatoraOgłoszenie z dnia 2020-05-26

Nr: BR/2020/05/0008/GS

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi DSR za pośrednictwem agregatora

Typ: Badanie Rynku

Tryb: Z ogłoszeniem

Kategoria: Usługi

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2020-05-26

Data wygaśnięcia: 2020-06-02

CPV:

Osoba kontaktowa: Beata Sawicka-Sosnowska (ZA) beata.sawicka@gaz-system.pl +48 227670834

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : Zapytanie o Informację dotyczące projektu pn.: ,,Świadczenie usługi DSR za pośrednictwem agregatora", nr BR/2020/05/0008/GS 1. Zamawiający / Organizator Zapytania Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4. 2. Przedmiot Zapytania Przedmiotem Zapytania o Informację jest pozyskanie informacji od zainteresowanych Agregatorów skupiających różne jednostki fizyczne w ramach posiadanych jednostek rynku mocy redukcji zapotrzebowania (ang. Demand Side Response - DSR) o oferowanej przez nich usłudze. Intencją Zamawiającego jest w szczególności zaznajomienie się z mechanizmem działania DSR. 3. Cel Zapytania o Informację Celem Zapytania o Informację będzie w szczególności: 1. Pozyskanie informacji od podmiotów uczestniczących w Zapytaniu na temat korzyści, jakie niesie ze sobą świadczenie usługi DSR za ich pośrednictwem. 2. Pozyskanie informacji na temat wynagrodzenia, jakie dany Agregator oferuje za gotowość w dysponowaniu jednostką fizyczną do redukcji. 3. Pozyskanie informacji na temat optymalnej formy rozliczania zleconych usług. 4. Pozyskanie informacji od podmiotów uczestniczących w Zapytaniu na temat istotnych postanowień umów, które mogą wiązać Organizatora. 4. Zasady uczestnictwa Uczestnikami Zapytania o Informację mogą być wszyscy Wykonawcy (Agregatorzy), zainteresowani pozyskaniem jednostek fizycznych, w rozumieniu obiektów należących do Organizatora, w ramach posiadanych jednostek rynku mocy redukcji zapotrzebowania. Udział Wykonawcy w niniejszym badaniu rynku następuje poprzez przesłanie Zgłoszenia do udziału w Zapytaniu o Informację (Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia). Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru sposobu dalszego prowadzenia Zapytania w jednej lub we wszystkich formach, tj.: osobistych spotkań, mailowej, poprzez Portal Zakupowy, telekonferencji, wideokonferencji. Przystąpienie uczestnika do Zapytania o Informację jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przez Organizatora uzyskanych informacji w treści przyszłych dokumentów wynikających z procedur udzielania zamówień koniecznych w przyszłości do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Organizator nie ujawni w toku Zapytania o Informację ani po jego zakończeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli uczestnik Zapytania o Informację, nie później niż wraz z przekazaniem informacji Zamawiającemu, wniesie zastrzeżenie dotyczące niejawności danych. Zamawiający zastrzega, że jeżeli w toku Zapytania pojawi się potrzeba powzięcia przez Wykonawcę szczegółowych informacji w sprawie obiektów należących do Organizatora, a mogących stanowić jednostki fizyczne w ramach jednostek rynku mocy redukcji zapotrzebowania Agregatora, Organizator dopuści udostępnienie Wykonawcy tych informacji pod warunkiem zawarcia i spełnienia postanowień umowy o zachowaniu poufności/zobowiązania do zachowania poufności, według przygotowanego przez siebie wzoru. 5. Miejsce i termin składania zgłoszeń Aby wziąć udział w niniejszym Zapytaniu o Informację, należy wypełnić i odesłać do Zamawiającego podpisane/podpisane elektronicznie Zgłoszenie do udziału w Zapytaniu sporządzone według wzoru, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Wypełnione Zgłoszenie należy przesłać do Organizatora Zapytania w terminie do dnia 02.06.2020 r. za pośrednictwem Portalu Zakupowego lub mailem na adres: beata.sawicka@gaz-system.pl. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do uczestników Zapytania z prośbą o wyjaśnienie i/lub doprecyzowanie bądź rozszerzenie w formie pisemnej, bądź ustnej, zapisów zawartych w Zgłoszeniu. Na etapie zgłaszania podmiotów do Zapytania o Informację Zamawiający nie przewiduje udzielania odpowiedzi na ewentualnie zadane pytania, chyba że dotyczyłyby kwestii ściśle formalnych. 6. Osoba do kontaktów Beata Sawicka-Sosnowska, tel.: +48 022 189 08 34, e-mail: beata.sawicka@gaz-system.pl 7. Informacje ogólne 1) Zapytanie o Informację prowadzone jest w języku polskim. 2) Organizator nie przewiduje wynagrodzenia dla podmiotów uczestniczących w zapytaniu o Informację. 3) Zapytanie o Informację prowadzone jest w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców. 4) Udział w Zapytaniu o Informację nie spowoduje wykluczenia podmiotów biorących udział w spotkaniach z udziału w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Zamawiającego. 5) O zakończeniu Zapytania o Informację Organizator poinformuje uczestniczące w nim podmioty i osoby. 6) Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Zapytania o Informację na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Załączniki: Załącznik nr 1 - Zgłoszenie do udziału w Zapytaniu o Informację, Załącznik nr 2 - Klauzula ,,RODO".
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert, określonych w Sekcji Kryteria oceny ofert poniżej.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem ,,Oferta", stanowiącym załącznik do SIWZ.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wadium
Termin realizacji zamówienia : Brak
Termin składania ofert : 2020-06-02
Miejsce składania ofert : Oferty składać należy w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Zakupowego - https://zakupy.gaz-system.pl
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : Brak
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.