eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla zadania pn.: ,,Zabezpieczenie w dwóch miejscach gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 relacji Szczecin - Lwówek w m. Osiedle Poznańskie w rejonie Gorzowa".Ogłoszenie z dnia 2020-05-25

Nr: NP/2020/05/0302/POZ

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla zadania pn.: ,,Zabezpieczenie w dwóch miejscach gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 relacji Szczecin - Lwówek w m. Osiedle Poznańskie w rejonie Gorzowa".

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Roboty

Miasto: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Data publikacji: 2020-05-25

Data wygaśnięcia: 2020-06-10

CPV:

Osoba kontaktowa: Aneta Jaworska (ZA) aneta.jaworska@gaz-system.pl +48 618544364

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : 1. Przedmiotem Zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla zadania pn.: ,,Zabezpieczenie w dwóch miejscach gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 relacji Szczecin - Lwówek w m. Osiedle Poznańskie w rejonie Gorzowa". Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, oraz Warunkach Technicznych stanowiących Załącznik nr 10 do SIWZ. Ponadto istotne warunki wykonania zamówienia określa Wzór Umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Z uwagi na specyfikę przedmiotu Zamówienia, część dokumentacji Postępowania zawiera informacje podlegające ochronie w rozumieniu ,,Wytycznych w sprawie ochrony informacji w postępowaniach o udzielanie zamówień w Spółce Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.", które będą udostępnione z uwzględnieniem poniższych zasad. 2.1. Udostępnienie dokumentacji postępowania, zawierającej informacje, podlegające ochronie, nastąpi wyłącznie tym Wykonawcom: a) z którymi Zamawiający zawrze Umowę o zachowaniu poufności dla niniejszego postępowania (Załącznik nr 8 do SIWZ), b) z którymi Zamawiający zawrze roczną Umowę ramową o zachowaniu poufności (Załącznik nr 9 do SIWZ). 2.2. W celu zawarcia umów o zachowaniu poufności, o których mowa w ust. 2.1) a) i b) powyżej (wg wyboru Wykonawcy), należy przesłać kompletną umowę o zachowaniu poufności drogą elektroniczną na adres wskazany w Rozdziale X ust. 2. SIWZ. a) wypełniona i podpisana, w zakresie reprezentacji (preambuła) oraz osób wskazanych w §7 ust 1. pkt 2) Umowy o zachowaniu poufności , Umowa o zachowaniu poufności, wraz z zaparafowanymi wszystkimi załącznikami
b) wypełniona lista osób, o których mowa w §2 ust 1 Umowy o zachowaniu poufności, stanowiąca odpowiednio załącznik nr 2 do Umowy o zachowaniu poufności dla niniejszego postępowania lub załącznik nr 1 do rocznej Umowy ramowej o zachowaniu poufności (dotyczy również osób podpisujących umowę oraz osób wskazanych w §7 ust 1 pkt 2) tej Umowy)
c) dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące umowę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo). 2.3. Umowy o zachowaniu poufności mogą być: a) podpisane cyfrowo (w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U. UE L 257 z dnia 28.08.2014 r.) dalej ,,kwalifikowany podpis elektroniczny") i odesłane na adres wskazany w Rozdziale X ust. 2. SIWZ
b) podpisane w formie pisemnej. W przypadku formy pisemnej Wykonawca przesyła skan umowy wraz z potwierdzeniem wysłania jej oryginału na adres wskazany w Rozdziale X ust. 2. SIWZ. Oryginał umowy należy wysłać na adres kontaktowy wskazany w Rozdziale I SIWZ z dopiskiem na kopercie: Umowa o poufności w sprawie postępowania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla zadania pn.: ,,Zabezpieczenie w dwóch miejscach gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 relacji Szczecin - Lwówek w m. Osiedle Poznańskie w rejonie Gorzowa", numer postępowania: NP/2020/05/0302/POZ". 2.4. Zamawiający po otrzymaniu od Dostawcy jednostronnie podpisanej Umowy o zachowaniu poufności (skan przesłany mailem lub podpisanej cyfrowo), o której mowa w ust. 2.1. a) lub skanu zawartej umowy, o której mowa ust. 2.1. b), przekaże osobie/osobom wymienionym w Załączniku nr 2 do Umowy o zachowaniu poufności lub w Załączniku nr 1 do Umowy ramowej o zachowaniu poufności (na adresy a-mail) hasła do chronionej (zaszyfrowanej) części dokumentacji postępowania, opublikowanej na stronie Zamawiającego. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca niezwłocznie po wszczęciu przedmiotowego postępowania przystąpił do procesu uzyskania dostępu do dokumentacji postępowania, zawierającej informacje, podlegające ochronie. Zamawiający rekomenduje opisaną w pkt. 2.3) lit a) formę wymiany dokumentów. 2.5. W przypadku, gdy Wykonawca zawarł roczną umowę ramową, podstawą udostępnienia dokumentacji postępowania, zawierającej informacje, podlegające ochronie będzie wniosek Wykonawcy o udostępnienie tej dokumentacji wraz z kopią zawartej umowy. 2.6. Wyjaśnienie treści SIWZ: Wykonawca zadając pytania do części chronionej SIWZ, jak i Zamawiający odpowiadając na te pytania, zamieszcza je w formie spakowanych plików, zabezpieczonych hasłem ustalonym dla postępowania. 3. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. Każdorazowe zastosowanie równoważnego rozwiązania wymaga uzgodnienia u Zamawiającego. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 4. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami ,,Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." i stosować się do jego postanowień. ,,Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/. 5. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z Broszurą Informacyjną dla Wykonawców stanowiącą Załącznik nr 4a do wzoru Umowy oraz do przestrzegania i wdrożenia jej postanowień w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 6. Przed terminem złożenia ofert do niniejszego postępowania przewidziane jest zorganizowanie wizji lokalnej. Termin wizji ustala się na dzień 03.06.2020r. godz. 09:00, Miejsce spotkania: miejscowość: Osiedle Poznańskie w rejonie Gorzowa (gmina: Deszczno). 7. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie wizji lokalnej jest Pan Jarosław Butrym, kom 885-259-212. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wizji lokalnej do potwierdzenia udziału - telefonicznie wskazanej powyżej osobie do dnia 02.06.2020r. do godz. 14.00 oraz do podpisania stosownego zobowiązania do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, do których będzie miał dostęp w trakcie wizji, którego wzór stanowi Załącznik nr 12 do SIWZ. 8. Uczestnictwo w wizji lokalnej przez potencjalnych Wykonawców nie jest obowiązkowe. 9. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie przez potencjalnego Wykonawcę zdjęć oraz kopii dokumentów, a wszelkie szkice i notatki sporządzone przez Wykonawcę, muszą być - w formie kserokopii - dołączone do ww. zobowiązania.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ. 4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ lub zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ. 5. Zamawiający udzielając wyjaśnień treści SIWZ zawierających informacje podlegające ochronie w rozumieniu ,,Wytycznych w sprawie ochrony informacji w postępowaniach o udzielanie zamówień w Spółce Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." zamieszcza je w zamieszcza je w formie spakowanych plików, zabezpieczonych hasłem ustalonym dla postępowania.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm..). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 7. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć Postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem ,,Oferta", stanowiącym załącznik do SIWZ.
Warunki udziału w Projekcie : I. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego. 2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy: 3.1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali należycie co najmniej dwa przedsięwzięcia polegające na budowie, przebudowie lub remoncie gazociągu wysokiego ciśnienia o wartości zamówienia nie mniejszej niż 300.000,00 zł (brutto)
UWAGA: W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia) co najmniej jeden podmiot musi wykazać się spełnianiem warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1) powyżej. 3.2) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia, w tym co najmniej: a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa
b) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa
c) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa
d) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa
Osoby te będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji wyżej wymienionych specjalistów. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż w pkt. 25 Opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane pozostałe wymagania Zamawiającego w zakresie dysponowania na etapie realizacji umowy osobami posiadającymi określone uprawnienia, które również będą uczestniczyć w realizacji Zamówienia. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień do pełnienia samodzielnych ww. funkcji technicznych w budownictwie za spełniony również przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia: 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej). 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń przedstawionych w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1. pkt 1) musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2), pkt 3) ppkt. 3.1, 3.2) i pkt 4) może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. 3. Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1) SIWZ powyżej nie może polegać na zasobach innych podmiotów, natomiast o których mowa w ust. 1 pkt 3) ppkt 3.2) powyżej może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 4 poniżej, Rozdziale VII ust. 4 oraz Rozdziale XXIV ust. 3 SIWZ. 4. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2-6, 8 i 10 SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedopuszczenia polegania na zasobach innych podmiotów, wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 3 i 10 SIWZ. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy. II INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony: formularz ,,Oferta" (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ). 2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego: 1) dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo). 2) wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w Postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie prac określonych w rozdz. VI ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1) SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zadania zostały wykonane należycie - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ, 3) wykaz osób, potwierdzający, że Wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, określonymi w rozdz. VI ust. 1 pkt 3) ppkt 3.2) SIWZ oraz Oświadczenie, że ww. osoby, posiadają wymagane Przez Zamawiającego uprawnienia oraz Oświadczenie, że Wykonawca będzie dysponować na etapie realizacji umowy osobami posiadającymi uprawnienia określone w pkt. 25 Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznika nr 1 do SIWZ), które będą uczestniczyć w realizacji Przedmiotu Zamówienia - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 4. Jeżeli Wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3) ppkt 3.2 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale VI ust. 4 SIWZ, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga: 1) zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, lub 2) innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 5. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym Zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony, przed ww. dniem zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2013 r. poz. 18 ze zm.). 6. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej, dopuszcza się samodzielne pobranie przez Zamawiającego dokumentu z właściwego rejestru. 7. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. 8. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż jednego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny oferty tylko tego Wykonawcy, którego oferta po wstępnej ocenie będzie najkorzystniejsza. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Wykonawców, Zamawiający pozostawi bez badania i oceny. 9. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie informując o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wadium
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Data realizacji zamówienia : Termin realizacji Zamówienia został określony w SIWZ
Miejsce realizacji zamówienia : zgodnie z zapisami SIWZ
Termin składania ofert : 2020-06-10
Miejsce składania ofert : Oferty składać należy w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Zakupowego - https://zakupy.gaz-system.pl UWAGA: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres e-mail aneta.jaworska@gaz-system.pl, przy czym złożenie oferty w ten sposób możliwe jest wyłącznie w przypadku niedostępności Portalu Zakupowego. Wraz ze złożeniem oferty na wskazany adres e-mail Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że niedostępność Portalu Zakupowego wynika z przyczyn od niego niezależnych.
Termin otwarcia ofert : 2020-06-10
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.