eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › BZP/PN/22/2013 -Usługa szkoleniowa/edukacyjna - Przeprowadzenie autorskich zajęć z zakresu kompetencji miękkich (osobistych i społecznych) oraz przedsiębiorczości oraz zajęć dydaktycznych w terenie na kierunku zamawianym Inżynieria materiałowa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-03-18

Lublin: BZP/PN/22/2013 -Usługa szkoleniowa/edukacyjna - Przeprowadzenie autorskich zajęć z zakresu kompetencji miękkich (osobistych i społecznych) oraz przedsiębiorczości oraz zajęć dydaktycznych w terenie na kierunku zamawianym Inżynieria materiałowa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej
Numer ogłoszenia: 40731 - 2013; data zamieszczenia: 18.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Lubelska , ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5384633, faks 081 5384372.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pollub.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BZP/PN/22/2013 -Usługa szkoleniowa/edukacyjna - Przeprowadzenie autorskich zajęć z zakresu kompetencji miękkich (osobistych i społecznych) oraz przedsiębiorczości oraz zajęć dydaktycznych w terenie na kierunku zamawianym Inżynieria materiałowa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa szkoleniowa/edukacyjna - Przeprowadzenie autorskich zajęć z zakresu kompetencji miękkich (osobistych i społecznych) oraz przedsiębiorczości oraz zajęć dydaktycznych w terenie na kierunku zamawianym Inżynieria materiałowa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej, zadanie od 1 do 6, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Tematu Zamówienia W ramach realizacji projektu Studiuj z pasją współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy UDA-POKL.04.0l.01-00-179/12-01 zawartej pomiędzy Politechniką Lubelską a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przewidziano do realizacji przeprowadzenie warsztatów/szkoleń z kompetencji miękkich w ramach kierunku Inżynieria Materiałowa (studia stacjonarne I stopnia - semestr letni 2012/2013), (zadanie 4, podzadanie 29, 31, 32, 34, 40) oraz przewidziano wycieczki dydaktyczne do zakładów produkcyjnych i instytutów badawczych, w ramach uatrakcyjnienia kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa (studia stacjonarne I stopnia), jako zadanie 3, podzadanie 15. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie autorskich warsztatów i szkoleń uatrakcyjniających kształcenie oraz zajęć dydaktycznych związanych z jednodniową wycieczką dydaktyczną na terenie firmy Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. dla studentów na kierunku zamawianym Inżynieria materiałowa na pierwszym stopniu kształcenia, pod nazwą: Zadanie 1 - Doradztwo zawodowe - zajęcia indywidualne dla 35 uczestników (3 godziny/osobę, łącznie 105 godzin), Zadanie 2 - Integracja i budowanie zespołu/role grupowe - warsztat (1 grupa 16 godzin), Zadanie 3 - Autoprezentacja - warsztat (1 grupa 16 godzin), Zadanie 4 - ABC przedsiębiorczości - warsztat (1 grupa 16 godzin), Zadanie 5 - Indywidualne konsultacje eksperta dotyczące biznesplanów - zajęcia indywidualne (1 godzina/osobę, łącznie 15 godzin), Zadanie 6 - Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w terenie na temat Przemysłowe wykorzystanie technologii odlewniczych do wytwarzania tłoków silników spalinowych - (1 grupa 5 godzin) Zamówienie poniżej kwot określonych zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.40.00.00-8, 80.43.00.00-7, 80.30.00.00-7, 80.31.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca winien dołączyć do oferty Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ), w którym wykażą, że osoby te posiadają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe wymagane dla poszczególnych zadań. Wymagane jest również wykazanie podstawy do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przedstawionymi w Wykazie osób. Wykonawca winien wykazać, że osoby przewidziane do realizacji zamówienia spełniają minimalne wymagania określone przez Zamawiającego, tj. Dla zadania 1-5 1.Wykształcenie Wyższe o profilu społecznym (psychologia, socjologia, zarządzanie, prawo). 2.Doświadczenie zawodowe przynajmniej 15-godzinne doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla studentów, w tym uzyskane doświadczenie szkoleniowo-edukacyjne z zakresu pokrewnego tematowi zajęć, (wykłady, ćwiczenia, seminaria, warsztaty itp.), zgodnie z zadaniem, na które Wykonawca składa ofertę, co pozwoli na właściwą realizację zajęć zgodnie z ramami kwalifikacji na kierunku zamawianym Inżynieria Materiałowa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. Dla zadania 6 1.Wykształcenie Wyższe techniczne, min. tytuł zawodowy magistra inżyniera. 2.Doświadczenie zawodowe przynajmniej 3-letni staż dydaktyczny na uczelni technicznej, w tym uzyskane doświadczenie szkoleniowo-edukacyjne z zakresu inżynierii materiałowej (wykłady, ćwiczenia, kursy) co pozwoli na właściwą realizację zajęć zgodnie ze standardami kształcenia na kierunku zamawianym Inżynieria Materiałowa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oferta musi zostać przygotowana według wzoru formularza oferty, który stanowi załącznik do Specyfikacji. 2. Do oferty należy dołączyć również PEŁNOMOCNICTWO (pełnomocnictwa) dołączone w formie oryginału lub poświadczonej kopii, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika (może dotyczyć to również składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.: wykonawców działających w formie spółki cywilnej oraz wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum/zespołu dydaktycznego. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z przedsiębiorców występujących wspólnie /osoba wchodzących w skład zespołu dydaktycznego, tak zwany Lider. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców/Członków zespołu dydaktycznego wspólnie ubiegających się o zamówienie (nazwa firmy/imię i nazwisko przedsiębiorcy/imię i nazwisko członka zespołu dydaktycznego, siedziba/adres zameldowania Wykonawcy/adres zameldowania członka zespołu dydaktycznego). Każdy z Wykonawców winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upoważniona/e). Spółki cywilne, której wspólnicy traktowani są jak Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, również mają obowiązek do oferty załączyć ww. pełnomocnictwo

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

18.2.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy, wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, nieaktualne przepisy prawne itp.), a także w przypadkach określonych w ust. 18.3. 18.3.Pozostałe istotne zmiany postanowień Umowy mogą dotyczyć zakresu i terminu wykonania umowy w przypadku zmiany harmonogramu programu studiów/szkoleń oraz w przypadku zdarzeń losowych takich jak choroba Wykonawcy itp. 18.4.Zmiany, o których mowa powyżej dla swojej ważności muszą być zaakceptowane w formie pisemnej przez obydwie strony umowy w postaci aneksu. 18.5.Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: a)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego), b)zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 18.6.Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 18.7.W przypadku, gdyby okazało się, że poszczególne postanowienia Umowy są nieważne albo nie wywołują zamierzonych skutków prawnych nie będzie to naruszało ani ważności ani skuteczności pozostałych postanowień Umowy. W takich przypadkach Strony zobowiązują się do zastąpienia tych postanowień innymi, które w sposób najbardziej zbliżony wyrażą ekonomiczny i prawny sens postanowień zastąpionych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pollub.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5 20-618 Lublin tel. (81) 538-46-32 fax (81) 538-43-72 e-mail: bzp@pollub.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2013 godzina 08:00, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5 20-618 Lublin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: W ramach realizacji projektu Studiuj z pasją współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy UDA-POKL.04.0l.01-00-179/12-01 zawartej pomiędzy Politechniką Lubelską a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Doradztwo zawodowe - zajęcia indywidualne dla 35 uczestników (3 godziny/osobę, łącznie 105 godzin).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Doradztwo zawodowe - zajęcia indywidualne dla 35 uczestników (3 godziny/osobę, łącznie 105 godzin) zgodnie ze Szczegółowym Opisem Tematu Zamówienia.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.40.00.00-8, 80.43.00.00-7, 80.30.00.00-7, 80.31.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Wykształcenie ocena: (mgr - 1 pkt.; dr lub dr. hab. lub prof. dr hab.- 2 pkt.) - 20
  • 3. Doświadczenie zawodowe ocena:(każde 15 godzin pracy wykładowcy - 1 pkt.) - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Integracja i budowanie zespołu/role grupowe - warsztat (1 grupa 16 godzin).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Integracja i budowanie zespołu/role grupowe - warsztat (1 grupa 16 godzin) zgodnie ze Szczegółowym Opisem Tematu Zamówienia.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.40.00.00-8, 80.43.00.00-7, 80.30.00.00-7, 80.31.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Wykształcenie ocena: (mgr - 1 pkt.; dr lub dr. hab. lub prof. dr hab.- 2 pkt.) - 20
  • 3. Doświadczenie zawodowe ocena:(każde 15 godzin pracy wykładowcy - 1 pkt.) - 20

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Autoprezentacja - warsztat (1 grupa 16 godzin).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Autoprezentacja - warsztat (1 grupa 16 godzin) zgodnie ze Szczegółowym Opisem Tematu Zamówienia.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.40.00.00-8, 80.43.00.00-7, 80.30.00.00-7, 80.31.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Wykształcenie ocena: (mgr - 1 pkt.; dr lub dr. hab. lub prof. dr hab.- 2 pkt.) - 20
  • 3. Doświadczenie zawodowe ocena:(każde 15 godzin pracy wykładowcy - 1 pkt.) - 20

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: ABC przedsiębiorczości - warsztat (1 grupa 16 godzin).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ABC przedsiębiorczości - warsztat (1 grupa 16 godzin) zgodnie ze Szczegółowym Opisem Tematu Zamówienia.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.40.00.00-8, 80.43.00.00-7, 80.30.00.00-7, 80.31.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Wykształcenie ocena: (mgr - 1 pkt.; dr lub dr. hab. lub prof. dr hab.- 2 pkt.) - 20
  • 3. Doświadczenie zawodowe ocena:(każde 15 godzin pracy wykładowcy - 1 pkt.) - 20

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Indywidualne konsultacje eksperta dotyczące biznesplanów - zajęcia indywidualne (1 godzina/osobę, łącznie 15 godzin).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Indywidualne konsultacje eksperta dotyczące biznesplanów - zajęcia indywidualne (1 godzina/osobę, łącznie 15 godzin) zgodnie ze Szczegółowym Opisem Tematu Zamówienia.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.40.00.00-8, 80.43.00.00-7, 80.30.00.00-7, 80.31.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Wykształcenie ocena: (mgr - 1 pkt.; dr lub dr. hab. lub prof. dr hab.- 2 pkt.) - 20
  • 3. Doświadczenie zawodowe ocena:(każde 15 godzin pracy wykładowcy - 1 pkt.) - 20

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w terenie na temat Przemysłowe wykorzystanie technologii odlewniczych do wytwarzania tłoków silników spalinowych - (1 grupa 5 godzin).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w terenie na temat Przemysłowe wykorzystanie technologii odlewniczych do wytwarzania tłoków silników spalinowych - (1 grupa 5 godzin) zgodnie ze Szczegółowym Opisem Tematu Zamówienia.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.40.00.00-8, 80.43.00.00-7, 80.30.00.00-7, 80.31.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 03.04.2013.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.