eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › robota budowlana - remont pomieszczeń i wymiana posadzek na korytarzach i klatce schodowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-12-02

Gdynia: robota budowlana - remont pomieszczeń i wymiana posadzek na korytarzach i klatce schodowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni
Numer ogłoszenia: 395846 - 2014; data zamieszczenia: 02.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 7810120, 7820124 w. 55, 38, faks 058 7820124 w. 38.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopsgdynia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Pomoc społeczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: robota budowlana - remont pomieszczeń i wymiana posadzek na korytarzach i klatce schodowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana - remont pomieszczeń i wymiana posadzek na korytarzach i klatce schodowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni 2. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane nie mniej niż 36 miesięczna gwarancję jakości. 3. W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej (stanowiącej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. 4. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza dokumentami, o których mowa w pkt III.4 Ogłoszenia Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą: 1) formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ); 2) kosztorys ofertowy; 3) w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 90
  • 2 - oferowany okres gwarancji jakości - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy, w szczególności w razie zmiany przepisów, w oparciu o które realizowana jest niniejsza Umowa. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany końcowego terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia w przypadku: 1) Przesunięcia terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia, jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia. 2) Przesunięcia terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych koniecznych, o ile nie jest możliwe równoległe wykonywanie robót. 3) Zaistnienia przypadku działania Siły Wyższej. 3. Dopuszczalna jest zmiana postanowień Umowy w przypadkach: 1) Dopuszczalnej prawem zmiany strony umowy lub oznaczenia strony umowy. 2) Wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy robót. 3) Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmian przepisów o podatku od towarów i usług VAT 4) Wynagrodzenie Umowne może ulec zmianie w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 5) Zmiany osoby na stanowisku Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru. 4. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 5. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mopsgdynia.pl/www/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=7&Itemid=15
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 81-265 Gdynia, Grabowo 2, w Sekretariacie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 81-265 Gdynia, Grabowo 2, w Sekretariacie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.