eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › ZAJĘCIA PROJEKTOWE

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-03-14

Wieliczka: ZAJĘCIA PROJEKTOWE
Numer ogłoszenia: 39317 - 2013; data zamieszczenia: 14.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 29095 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum w Koźmicach Wielkich, Koźmice Wielkie 605, 32-020 Wieliczka, woj. małopolskie, tel. 12 250 14 75, faks 12 250 14 75.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAJĘCIA PROJEKTOWE.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć projektowych pozalekcyjnych dla beneficjentów ostatecznych projektu Klucz do przyszłości realizowanego przez Gimnazjum w Koźmicach Wielkich i Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich (charakter, rodzaj i liczba godzin zajęć zestawione zostały w załączniku nr 6 do SIWZ) w poniższym zakresie: a) Przygotowanie planu zajęć podlegającego zatwierdzeniu przez Koordynatora szkolnego (do 7 dni od dnia podpisania umowy - brak zgody Koordynatora na przedstawiony przez Prowadzącego program, równoznaczny jest z koniecznością jego niezwłocznej korekty i dostosowania do uwag zgłoszonych przez Koordynatora szkolnego, nieuwzględnienie uwag Koordynatora może skutkować rozwiązaniem umowy), który winien zawierać: cele, zakres treści z rozbiciem na poszczególne jednostki lekcyjne ilościowo odpowiadające specyfikacji w danym rodzaju zajęć oraz rezultaty, jakie będą osiągnięte w trakcie realizacji. Plan powinien odpowiadać założeniom projektowym wskazanym w specyfikacji oraz odpowiadać na potrzeby uczniów zrekrutowanych do określonych zajęć, na które została złożona oferta. Plan zajęć w założeniach czytelnie ma przedstawiać, sposób prowadzenia zajęć metodamiwarsztatowymi i/lub aktywizującymi i/lub projektu, w przypadku ECDL - szkolenia, ponadto w min. 50% zajęć wykorzystane mają być nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny i oprogramowanie multimedialne (zwiększenie skuteczności i uatrakcyjnienie zajęć), które zostaną udostępnione prowadzącemu zajęcia. b) Przeprowadzenie zajęć projektowych w liczbie określonej w zał. Nr 6 do SIWZ oraz terminie ustalonym w Harmonogramie zajęć (opisanym poniżej); c) Prowadzenie dokumentacji merytorycznej, tj. dzienników zajęć, list obecności oraz na prośbę Koordynatora szkolnego złożenie przedmiotowej dokumentacji w biurze projektowym w określonym terminie, d) Dostarczenie okresowych kart czasu pracy, zgodnych z zapisami dzienników i list obecności (nie później niż do 3 dni roboczych po upływie danego okresu), e) Wypełnienie okresowych sprawozdań dostarczonych przez Koordynatora szkolnego i/lub osobę prowadzącą monitoring, f) Realizacja zajęć zgodnie z Harmonogramem zajęć ustalonym przez Kierownika projektu (w przypadku planowania wprowadzenia jakichkolwiek zmian w terminach realizacji zajęć określonych w Harmonogramie niezwłoczne poinformowanie Koordynatora o planowanej zmianie i konieczność uzyskania jego zgody); g) Korzystanie w procesie nauczania z metod warsztatowych, aktywizujących, projektu, nowoczesnych technologii ICT (w szczególności wykorzystywanie sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach realizacji projektu), h) Współpraca przy promocji i monitoringu projektu, i) Odpowiedzialność za ucznia w czasie przerw między zajęciami oraz podczas spożywania posiłków, j) w razie nieobecności ucznia na zajęciach zaległości, wynikające z nieobecności ucznia, wyrównuje spotykając się z nim dodatkowo i/lub przekazując mu odpowiednie materiały (tak aby była możliwość osiągnięcia wskaźników realizacji projektu). k) Inne czynności zlecone przez Kierownika Projektu związane ściśle z prowadzeniem zajęć, a wynikłe w trakcie realizacji projektu. Powyższe zajęcia pozalekcyjne mają kształtować kompetencje kluczowe oraz wpływać na rozwój zainteresowań uczestników i ukierunkowania na wybór odpowiedniego zawodu. Zajęcia odbywać się będą na terenie Gimnazjów w Koźmicach Wielkich i Węgrzcach Wielkich. Prowadzący zajęcia musi być dyspozycyjny i w pełni dostosować czas zajęć do harmonogramu zajęć opracowanego przez Kierownika projektu (dostosowanego do podziału godzin uczniów z danej szkoły i wynikającego m.in. z organizacji przewozu uczniów do miejsc zamieszkania, dostosowany do możliwości, jakie będą posiadać uczniowie oraz warunków organizacyjnych szkoły zapewniających bezpieczny pobyt młodzieży na jej terenie i ograniczający do niezbędnego minimum czas oczekiwania na zajęcia projektowe, ze względu na brak możliwości organizacji dodatkowej opieki).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest realizowane w ramach i na potrzeby prowadzonego przez Zamawiającego Projektu Klucz do przyszłości (POKL.09.01.02-12-039/12), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią 85% środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Język niemiecki w klasie II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Obrał-Stanak English Club Nauka Języków Obcych, Lubomierz 47, 32-740 Lubomierz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1590,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1590,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1590,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DZIENNIKARSKIE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Katarzyna Jasińska, ul. Gromadzka 1, 30-714 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4875,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Z J.ANGIELSKIEGO

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Obrał-Stanak English Club Nauka Języków Obcych, Lubomierz 47, 32-740 Lubomierz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4875,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4725,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4725,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4725,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: MÓJ ORGANIZM

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jolanta Kaczor, ul. Gdowska 35, 32-020 Wieliczka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4875,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4845,42

 • Oferta z najniższą ceną: 4845,42 / Oferta z najwyższą ceną: 4845,42

 • Waluta: PLN.

Część NR: 11   

Nazwa: TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sylwia Michalec-Jękot PO-MOST, ul. Nowowiejska 39, 32-410 Dobczyce, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4875,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4263,75

 • Oferta z najniższą ceną: 4263,75 / Oferta z najwyższą ceną: 4800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 12   

Nazwa: Matematyka w klasie I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kamil Baryczka, Podłęże 584, 32-003 Podłęże, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1579,25

 • Oferta z najniższą ceną: 1451,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1579,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 13   

Nazwa: Matematyka w klasie I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kamil Baryczka, Podłęże 584, 32-003 Podłęże, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1579,25

 • Oferta z najniższą ceną: 1451,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1579,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 14   

Nazwa: Matematyka w klasie II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kamil Baryczka, Podłęże 584, 32-003 Podłęże, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1579,25

 • Oferta z najniższą ceną: 1451,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1579,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 15   

Nazwa: Matematyka w klasie II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kamil Baryczka, Podłęże 584, 32-003 Podłęże, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1579,25

 • Oferta z najniższą ceną: 1451,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1579,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 16   

Nazwa: Język niemiecki w klasie I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Monika Baran, Sułków 93, 32-020 Wieliczka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1579,25

 • Oferta z najniższą ceną: 1579,25 / Oferta z najwyższą ceną: 1938,17

 • Waluta: PLN.

Część NR: 17   

Nazwa: Język niemiecki w klasie I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Monika Baran, Sułków 93, 32-020 Wieliczka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1579,25

 • Oferta z najniższą ceną: 1579,25 / Oferta z najwyższą ceną: 1938,17

 • Waluta: PLN.

Część NR: 18   

Nazwa: Biologia w klasie I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agata Smęder, Węgrzce Wielkie 365, 32-002 Węgrzce Wielkie, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1615,14

 • Oferta z najniższą ceną: 1615,14 / Oferta z najwyższą ceną: 1615,14

 • Waluta: PLN.

Część NR: 19   

Nazwa: Biologia w klasie II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agata Smęder, Węgrzce Wielkie 365, 32-002 Węgrzce Wielkie, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1615,14

 • Oferta z najniższą ceną: 1615,14 / Oferta z najwyższą ceną: 1615,14

 • Waluta: PLN.

Część NR: 20   

Nazwa: Biologia w klasie III

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agata Smęder, Węgrzce Wielkie 365, 32-002 Węgrzce Wielkie, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1615,14

 • Oferta z najniższą ceną: 1615,14 / Oferta z najwyższą ceną: 1615,14

 • Waluta: PLN.

Część NR: 21   

Nazwa: Geografia w klasie I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anna Stawarz, Podłęże 115, 32-003 Podłęże, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1590,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1590,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1590,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 22   

Nazwa: Geografia w klasie II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anna Stawarz, Podłęże 115, 32-003 Podłęże, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1590,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1590,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1590,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 23   

Nazwa: Geografia w klasie III

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anna Stawarz, Podłęże 115, 32-003 Podłęże, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1590,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1590,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1590,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 27   

Nazwa: ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Z J.NIEMIECKIEGO

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Monika Baran, ul. Sułków 93, 32-020 Wieliczka, ul. Sułków 93, 32-020 Wieliczka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4875,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4755,69

 • Oferta z najniższą ceną: 4725,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4755,69

 • Waluta: PLN.

Część NR: 28   

Nazwa: SZACHY

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kamil Baryczka, Podłęże 584, 32-003 Podłęże, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4875,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4755,69

 • Oferta z najniższą ceną: 4755,69 / Oferta z najwyższą ceną: 4755,69

 • Waluta: PLN.

Część NR: 29   

Nazwa: ŚWIAT OŻYWIONY

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anna Stawarz, Podłęże 115, 32-020 Podłęże, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4875,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4725,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4725,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4725,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 30   

Nazwa: ZAJĘCIA POZALEKCYJNE FILMOWE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Józef Dziedzic, ul. Ks. M. Łaczka 61, 30-864 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4875,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4875,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5685,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 31   

Nazwa: PROGRAMOWANIE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kamil Baryczka, Podłęże 584, 32-003 Podłęże, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4875,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4755,69

 • Oferta z najniższą ceną: 3628,50 / Oferta z najwyższą ceną: 4755,69

 • Waluta: PLN.

Część NR: 32   

Nazwa: TWÓRCZOŚCI

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Olszewska, ul. Pułkownika Nullo 12/48, 31-543 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4875,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4845,42

 • Oferta z najniższą ceną: 3628,50 / Oferta z najwyższą ceną: 4845,42

 • Waluta: PLN.

Część NR: 33   

Nazwa: WARSZTATY TEATRALNE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bożena Juszkiewicz, ul. Wincentego Pola 16/38, 32-020 Wieliczka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3900,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3360,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3360,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3360,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 34   

Nazwa: Szkolenia ECDLCore (1)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kamil Baryczka, Podłęże 584, 32-003 Podłęże, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13782,53

 • Oferta z najniższą ceną: 13782,53 / Oferta z najwyższą ceną: 14213,23

 • Waluta: PLN.

Część NR: 35   

Nazwa: Szkolenia ECDLCore (2)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Wiesław Zakręcki, Węgrzce Wielkie 243, 32-002 Węgrzce Wielkie, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13351,82

 • Oferta z najniższą ceną: 13351,82 / Oferta z najwyższą ceną: 14213,23

 • Waluta: PLN.

Część NR: 36   

Nazwa: BEZPIECZEŃSTWO W SIECI (1)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Monika Skucińska, ul. Zaczarowane Koło 3/20, 30-087 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4680,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4651,60

 • Oferta z najniższą ceną: 4651,60 / Oferta z najwyższą ceną: 5457,60

 • Waluta: PLN.

Część NR: 37   

Nazwa: BEZPIECZEŃSTWO W SIECI (2)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Monika Skucińska, ul. Zaczarowane Koło 3/20, 30-087 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4680,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4651,60

 • Oferta z najniższą ceną: 4651,60 / Oferta z najwyższą ceną: 5457,60

 • Waluta: PLN.

Część NR: 38   

Nazwa: Profilaktyka uzależnień Ia, Ib, Ic, Id

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Karol Łojek, ul. Siedleckiego 3/12, 31-538 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1560,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1435,68

 • Oferta z najniższą ceną: 1161,12 / Oferta z najwyższą ceną: 1819,20

 • Waluta: PLN.

Część NR: 39   

Nazwa: Profilaktyka uzależnień IIa IIb, IIc, IId

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Karol Łojek, ul. Siedleckiego 3/12, 31-538 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1560,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1435,68

 • Oferta z najniższą ceną: 1161,12 / Oferta z najwyższą ceną: 1819,20

 • Waluta: PLN.

Część NR: 40   

Nazwa: Profilaktyka uzależnień IIIa, IIIb, IIIc, IIId

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Karol Łojek, ul. Siedleckiego 3/12, 31-538 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1560,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1435,68

 • Oferta z najniższą ceną: 1161,12 / Oferta z najwyższą ceną: 1819,20

 • Waluta: PLN.

Część NR: 41   

Nazwa: MOTYWACJA - warsztaty wyjazdowe (A)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Karol Łojek, ul. Siedleckiego 3/12, 31-538 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1360,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1244,26

 • Oferta z najniższą ceną: 1212,80 / Oferta z najwyższą ceną: 1244,26

 • Waluta: PLN.

Część NR: 42   

Nazwa: MOTYWACJA - warsztaty wyjazdowe (B)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Karol Łojek, ul. Siedleckiego 3/12, 31-538 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1360,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1244,26

 • Oferta z najniższą ceną: 1212,80 / Oferta z najwyższą ceną: 1244,26

 • Waluta: PLN.

Część NR: 43   

Nazwa: RÓWNOŚĆ PŁCI - szkolenie wyjazdowe (A)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Karol Łojek, ul. Siedleckiego 3/12, 31-538 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1360,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1244,26

 • Oferta z najniższą ceną: 1212,80 / Oferta z najwyższą ceną: 1244,26

 • Waluta: PLN.

Część NR: 44   

Nazwa: RÓWNOŚĆ PŁCI - szkolenie wyjazdowe (B)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Karol Łojek, ul. Siedleckiego 3/12, 31-538 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1360,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1244,26

 • Oferta z najniższą ceną: 1212,80 / Oferta z najwyższą ceną: 1244,26

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.