eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności asystenta rodziny dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym podopiecznych MOPS Ostróda w łącznym wymiarze 5640 godzin zegarowych - po 1128 godzin zegarowych na jednego asystenta rodziny, czyli jedną część zamówienia. (kod CPV 85312320-8 Usługi doradztwa)

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-03-14

Ostróda: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności asystenta rodziny dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym podopiecznych MOPS Ostróda w łącznym wymiarze 5640 godzin zegarowych - po 1128 godzin zegarowych na jednego asystenta rodziny, czyli jedną część zamówienia. (kod CPV 85312320-8 Usługi doradztwa)
Numer ogłoszenia: 39315 - 2013; data zamieszczenia: 14.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 24529 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6462201, faks 089 6462201.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności asystenta rodziny dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym podopiecznych MOPS Ostróda w łącznym wymiarze 5640 godzin zegarowych - po 1128 godzin zegarowych na jednego asystenta rodziny, czyli jedną część zamówienia. (kod CPV 85312320-8 Usługi doradztwa).

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności asystenta rodziny dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym podopiecznych MOPS Ostróda w łącznym wymiarze 5640 godzin zegarowych - po 1128 godzin zegarowych na jednego asystenta rodziny, czyli jedną część zamówienia. (kod CPV 85312320-8 Usługi doradztwa). Praca asystenta ma charakter kompleksowy i polegać ma na: doskonaleniu umiejętności wychowawczych, pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, współpracy z poradniami specjalistycznymi, przygotowaniu i motywowaniu do większej aktywności społecznej i zawodowej oraz do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomocy w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy, pomocy w gospodarowaniu budżetem oraz wyrobieniu prawidłowych nawyków żywieniowych i higienicznych, a także towarzyszeniu rodzinie w rozwiązywaniu jej problemów na co dzień. Usługa będzie realizowana w okresie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2014 r. Czas pracy w wymiarze miesięcznym wynosi 60 godzin zegarowych w 2013 r. oraz 48 godzin zegarowych w 2014 r. Wsparciem asystentów objętych zostanie 45 rodzin. Usługa będzie realizowana poprzez wizyty w środowiskach rodzin objętych wsparciem, prowadzenie terapii, udzielanie pomocy. Usługa musi być realizowana przez osobę, która posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe opisane w niniejszej specyfikacji istotnych warunkach zamówienia w pozycji: warunki udziału w postępowaniu. W ramach usługi Wykonawca - Asystent rodziny, w szczególności musi: 1. Przeprowadzić czynności asystenta rodziny dla 9 uczestników projektu - 5 osób w 2013 r. i 4 osób w 2014 r., w wymiarze 60 godzin zegarowych miesięcznie w okresie od marca do grudnia 2013 r. oraz w wymiarze 48 godzin zegarowych miesięcznie w okresie od stycznia do listopada 2014 r., czyli w ciągu 21 miesięcy wykonać 1128 godzin zegarowych pracy. W sumie opieką asystentów objętych zostanie 45 uczestników projektu w ciągu 5640 godzin zegarowych. 2. Świadczyć pracę w środowiskach uczestników zamieszkałych teren Miasta Ostróda. 3. We własnym zakresie dojechać do domów uczestników projektu. 4. Współpracować stale z pracownikami socjalnymi realizującymi kontrakty socjalne. 5. Brać udział w spotkaniach Zespołu Projektowego, raz w miesiącu. 6. Informować Zamawiającego o zaangażowaniu Wykonawcy w realizację innych projektów finansowanych w ramach POKL i innych programów NSRO oraz prowadzić i przedkładać Zamawiającemu ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów, w których Wykonawca jest zaangażowany przez okres obowiązywania umowy. 7. Dokumentować realizowane działania między innymi za pomocą dzienników prowadzonych zajęć z rodziną itp. Zadaniem asystenta jest pomoc rodzinie w wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków. Asystent rodzinny zawiera indywidualny kontrakt ze swoim podopiecznym i kontaktuje się ze wszystkimi członkami jego rodziny. Usługa asystenta prowadzona będzie w celu zdobycia przez rodziny kompetencji w zakresie pełnienia ról społecznych. W tym celu asystent rodzinny prowadzi: Trening kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, obejmujący zagadnienia gospodarowania budżetem, oszczędnego gospodarowania mediami, pomoc w załatwianiu spraw związanych z utrzymaniem mieszkania w dobrym stanie, Trening kompetencji w zakresie dbania o zdrowie obejmujący edukację i trening z zakresie profilaktyki zdrowotnej, higieny oraz prawidłowego żywienia i pielęgnacji dzieci, Edukację i trening w zakresie organizowania czasu wolnego dla dzieci i rodziców, Motywowanie do aktywnego uczestniczenia z życiu szkolnym dziecka, utrzymania systematycznego kontaktu ze szkołą dziecka. Rola asystenta rodziny zaczyna się już na etapie profilaktyki, jego zadaniem jest całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Do zakresu obowiązków asystenta rodziny należy także: 1. Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie: prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (organizowanie czasu wolnego dzieciom, budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka), dbania o zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja, w razie potrzeby: leczenie i rehabilitacja), gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami), wykonywania prac na rzecz domu oraz ich podziału na członków rodziny (sprzątanie, zmywanie, gotowanie, prasowanie, remont itd.), pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny (np. związanych z naprawą, załatwianiem spraw urzędowych, znalezieniem pracy, kontaktów ze służbą zdrowia), usamodzielniania się poprzez uzupełnianie wykształcenia i podjęcie pracy, dbałości o edukację i rozwój dzieci. 2. Propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez edukację i trening w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego. 3. Informowanie rodziny - wiadomości niezbędne do podjęcia odpowiedniego wyboru, dostarczanie klientowi informacji związanej z jego życzeniem, typem problemów, które napotka i usiłuje rozwiązać (dotyczyć może prawa i administracji oraz działalności różnych instytucji, możliwości korzystania z placówek zaplecza socjalnego: świetlic, klubów zainteresowań, przychodni i poradni, placówek sportowych i rekreacji itd.). 4. Rozszerzanie kontaktów, dostępu do nowych, wzbogacających doświadczeń (ułatwianie klientowi nawiązywania kontaktów z innymi, w zależności od jego potrzeb i umiejętności; stymulowanie podopiecznego do samodzielnego poszukiwania w swoim otoczeniu nowych możliwości: sił, osób, grup, instytucji lub ułatwianie mu tego np. poprzez towarzyszenie). 5. Prowadzenie dokumentacji (metryczka rodziny, plany pomocy, protokoły z wejścia do rodziny i inne). 6. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu powierzonych zadań. 7. Inicjowanie działań zmierzających do zapobiegania degradacji osób, rodzin i grup społecznych. Działania podejmowane na rzecz rodziny polegają między innymi na: 1. Diagnozowaniu problemów rodziny poprzez zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą rodziny - wywiad środowiskowy, kontrakt socjalny, 2. Określeniu wspólnie z rodziną, podstawowych problemów i potrzeb występujących w rodzinie, 3. Zmotywowaniu rodziny do współpracy i działań zmierzających do pokonania problemów, 4. Sporządzeniu planu pomocy rodzinie z uwzględnieniem metod bezpośredniej pracy z rodziną, zorganizowanie wsparcia środowiskowego poprzez zaproszenie do współpracy reprezentantów służb i instytucji, zaangażowaniu całej szeroko pojętej rodziny oraz podejmowaniu czynności związanych z realizacją zadań zawartych w planie, przy aktywnym udziale rodziny, 5. Pomocy w poprawie sytuacji rodziny, w szczególności pomocy w usunięciu czynników przeszkadzających w osobistym wychowywaniu dzieci (rozwiązywanie podstawowych problemów: socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, pomocy w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, wspieranie rodziny w uzyskaniu zatrudnienia i podniesieniu kwalifikacji zawodowych), wspieraniu rodziny w dążeniu do pokonania problemów, budowanie i utrwalanie w niej wiary we własne siły, 6. Prowadzeniu poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym w szczególności poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów oraz udzielania informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowej organizacje samorządowe, 7. Współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, właściwymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i specjalistami działającymi na rzecz dziecka i rodziny wymagających wsparcia w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych, 8. Monitorowaniu i wspieraniu procesu zmian, wzmacnianiu i pokazywaniu rezultatów własnych osiągnięć, dalsze budowanie postawy aktywnej klienta. Odbiór wykonanej usługi przeprowadzony zostanie na podstawie dokumentacji złożonej przez Wykonawcę w formie oryginałów: miesięcznych zestawień wykonanych prac, kart pracy, rachunków sprawozdań oraz innych dokumentów niezbędnych do stwierdzenia prawidłowości realizacji usługi, a także kontroli dokonanej przez zamawiającego dokumentacji finansowej i merytorycznej przeprowadzonej usługi.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.20 - Usługi doradztwa .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie realizowane jest w ramach EFS POKL - projekt Wsparcie na starcie - program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności asystenta rodziny dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym podopiecznych MOPS Ostróda w łącznym wymiarze 5640 godzin zegarowych - po 1128 godzin zegarowych na jednego asystenta rodziny, czyli jedną część zamówienia.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Magdalena Ząbczyńska, ul. Kopernika, 14-100 Ostróda, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 21432,00

 • Oferta z najniższą ceną: 21432,00 / Oferta z najwyższą ceną: 45120,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności asystenta rodziny dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym podopiecznych MOPS Ostróda w łącznym wymiarze 5640 godzin zegarowych - po 1128 godzin zegarowych na jednego asystenta rodziny, czyli jedną część zamówienia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Katarzyna Gronkiewicz, ul. Różana, 14-100 Ostróda, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 33840,00

 • Oferta z najniższą ceną: 21432,00 / Oferta z najwyższą ceną: 45120,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności asystenta rodziny dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym podopiecznych MOPS Ostróda w łącznym wymiarze 5640 godzin zegarowych - po 1128 godzin zegarowych na jednego asystenta rodziny, czyli jedną część zamówienia.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Katarzyna Kuśmirek, ul. Racławicka, 14-100 Ostróda, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 28200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 21432,00 / Oferta z najwyższą ceną: 45120,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności asystenta rodziny dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym podopiecznych MOPS Ostróda w łącznym wymiarze 5640 godzin zegarowych - po 1128 godzin zegarowych na jednego asystenta rodziny, czyli jedną część zamówienia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Marta Wiśniewska-Żygo, ul. Kopernika, 14-100 Ostróda, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 28200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 21432,00 / Oferta z najwyższą ceną: 45120,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności asystenta rodziny dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym podopiecznych MOPS Ostróda w łącznym wymiarze 5640 godzin zegarowych - po 1128 godzin zegarowych na jednego asystenta rodziny, czyli jedną część zamówienia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ewa Kotuszewska, ul. Pauzeńska, 14-100 Ostróda, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 39480,00

 • Oferta z najniższą ceną: 28200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 21432,00

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.