eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Popów › Dostawy artykułów mleczarskich dla OSSW w Kulach oraz Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-03-14

Popów: Dostawy artykułów mleczarskich dla OSSW w Kulach oraz Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie.
Numer ogłoszenia: 39313 - 2013; data zamieszczenia: 14.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach , Kule 2, 42-110 Popów, woj. śląskie, tel. 034 3104030, faks 034 3103653.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy artykułów mleczarskich dla OSSW w Kulach oraz Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy, na potrzeby Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach oraz Oddziału zamiejscowego w Sulejowie, artykułów mleczarskich. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych zadania od 1 do 2. Dostawy na zadanie 1 realizowane będą do magazynu żywnościowego zlokalizowanego w OSSW w Kulach Kule 2, 42-110 Popów, woj. śląskie Dostawy na zadanie 2 realizowane będą do magazynu żywnościowego zlokalizowanego w OSSW w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie, Sulejów 97-330, woj. łódzkie Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 1 są - dostawy artykułów mleczarskich dla OSSW w Kulach: 1. Jogurt owocowy 15551320-4 kg 600 2. Mleko 15511000-3 l 1000 3. Ser topiony 15542200-1 kg 100 4. Ser żółty 15544000-3 kg 500 5. Serek homogenizowany 15500000-3 kg 250 6. Serek homogenizowany 15500000-3 kg 450 7. Serek homogenizowany 15500000-3 kg 400 8. Śmietana 15512000-0 kg 400 9. Twaróg półtłusty 15542100-0 kg 600 10. Margaryna 15431100-9 kg 300 11. Masło 15530000-2 kg 1000 12. Śmietanka do kawy 15510000-6 kg 5 13. Mleko zagęszczone niesłodzone 15511700-0 l 10 14. Mleko w kartonie 15511210-8 l 500 15. Ser feta 15542300-2 kg 30 16. Ser żółty wędzony 15544000-3 kg 150 17. Jogurt naturalny 15551310-1 kg 60 18. Serek bez cukru 15542000-9 kg 500 19 Serek do chleba 15542000-9 kg 300 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 2 są dostawy artykułów mleczarskich dla OSSW w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie: 1. Jogurt owocowy 15551320-4 kg 400 2. Mleko 15511000-3 l 3000 3. Ser topiony 15542200-1 kg 120 4. Ser topiony plastry 15542200-1 kg 120 5. Ser żółty gouda klasa I 15544000-3 kg 350 6. Ser z przyprawami pełnotłusty klasa I 15542200-1 kg 350 7. Ser typu marmur klasa I 15542200-1 kg 350 8. Ser żółty salami 15544000-3 kg 350 9. Ser twardy typu rolada ustrzycka 15544000-3 kg 350 10. Serek homogenizowany 15500000-3 kg 350 11. Śmietana 15512000-0 kg 400 12. Twaróg półtłusty 15542100-0 kg 400 13. Twaróg sernikowy 15542100-0 kg 100 14. Margaryna 15431100-9 kg 50 15 Masło 15530000-2 kg 1100 16. Śmietanka do kawy 15510000-6 kg 5 17. Ser feta 15542300-2 kg 20 18. Jogurt naturalny 15551310-1 kg 200 19. Serek bez cukru 15542000-9 kg 400 20. Maślanka 15551500-0 litr 90 21. Kefir 15551000-5 litr 90 22. Mleko smakowe 15511000-3 litr 150 23. Deser mleczny 15500000-3 kg 80 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5a do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 15.55.13.20-4, 15.51.10.00-3, 15.54.22.00-1, 15.54.40.00-3, 15.51.20.00-0, 15.54.21.00-0, 15.43.11.00-9, 15.53.00.00-2, 15.51.00.00-6, 15.54.23.00-2, 15.54.20.00-9, 15.55.15.00-0, 15.55.10.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wynikać to będzie ze złożonego oświadczenia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiada wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia wynikać to będzie ze złożonego oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym do realizacji zamówienia wynikać to będzie ze złożonego oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponujący odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wynikać to będzie ze złożonego oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia wynikać to będzie ze złożonego oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik do nr 1 SIWZ Formularz cenowy w zakresie przedmiotowego postępowania na zadanie od 1 do 2 wypełnione i podpisane przez wykonawcę załącznik nr 2 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach 42-110 Popów; Kule 2, dział kwatermistrzowski pok. nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2013 godzina 10:30, miejsce: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Kule 2 42-110 Popów Pokój nr 3 sekretariat pawilon Liswarta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawy artykułów mleczarskich dla OSSW w Kulach..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 1 są - dostawy artykułów mleczarskich dla OSSW w Kulach: 1. Jogurt owocowy 15551320-4 kg 600 2. Mleko 15511000-3 l 1000 3. Ser topiony 15542200-1 kg 100 4. Ser żółty 15544000-3 kg 500 5. Serek homogenizowany 15500000-3 kg 250 6. Serek homogenizowany 15500000-3 kg 450 7. Serek homogenizowany 15500000-3 kg 400 8. Śmietana 15512000-0 kg 400 9. Twaróg półtłusty 15542100-0 kg 600 10. Margaryna 15431100-9 kg 300 11. Masło 15530000-2 kg 1000 12. Śmietanka do kawy 15510000-6 kg 5 13. Mleko zagęszczone niesłodzone 15511700-0 l 10 14. Mleko w kartonie 15511210-8 l 500 15. Ser feta 15542300-2 kg 30 16. Ser żółty wędzony 15544000-3 kg 150 17. Jogurt naturalny 15551310-1 kg 60 18. Serek bez cukru 15542000-9 kg 500 19 Serek do chleba 15542000-9 kg 300 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 15.55.13.20-4, 15.51.10.00-3, 15.54.22.00-1, 15.54.40.00-3, 15.55.10.00-5, 15.51.20.00-0, 15.54.21.00-0, 15.43.11.00-9, 15.53.00.00-2, 15.51.00.00-6, 15.51.17.00-0, 15.51.12.10-8, 15.54.23.00-2, 15.55.13.10-1, 15.54.20.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawy artykułów mleczarskich dla OSSW w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 2 są dostawy artykułów mleczarskich dla OSSW w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie: 1. Jogurt owocowy 15551320-4 kg 400 2. Mleko 15511000-3 l 3000 3. Ser topiony 15542200-1 kg 120 4. Ser topiony plastry 15542200-1 kg 120 5. Ser żółty gouda klasa I 15544000-3 kg 350 6. Ser z przyprawami pełnotłusty klasa I 15542200-1 kg 350 7. Ser typu marmur klasa I 15542200-1 kg 350 8. Ser żółty salami 15544000-3 kg 350 9. Ser twardy typu rolada ustrzycka 15544000-3 kg 350 10. Serek homogenizowany 15500000-3 kg 350 11. Śmietana 15512000-0 kg 400 12. Twaróg półtłusty 15542100-0 kg 400 13. Twaróg sernikowy 15542100-0 kg 100 14. Margaryna 15431100-9 kg 50 15 Masło 15530000-2 kg 1100 16. Śmietanka do kawy 15510000-6 kg 5 17. Ser feta 15542300-2 kg 20 18. Jogurt naturalny 15551310-1 kg 200 19. Serek bez cukru 15542000-9 kg 400 20. Maślanka 15551500-0 litr 90 21. Kefir 15551000-5 litr 90 22. Mleko smakowe 15511000-3 litr 150 23. Deser mleczny 15500000-3 kg 80 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5a do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 15.51.10.00-3, 15.54.22.00-1, 15.54.40.00-3, 15.51.20.00-0, 15.54.21.00-0, 15.43.11.00-9, 15.53.00.00-2, 15.51.00.00-6, 15.54.23.00-2, 15.55.13.10-1, 15.54.20.00-9, 15.55.15.00-0, 15.55.10.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.