eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego Nr 1 przy al. Legionów 49 z podziałem na zadaniazadnie nr 1 Dołożenie wełny mineralnej i pokrycie płytami gipsowymi - budynek B-1 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu przy al. Legionów 49 zadanie nr 2 Termomodernizacja budynku administracji zadanie nr 3 Wymiana stolarki drzwiowej w budynku B1.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-09-28

Bytom: Termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego Nr 1 przy al. Legionów 49 z podziałem na zadania: zadnie nr 1 Dołożenie wełny mineralnej i pokrycie płytami gipsowymi - budynek B-1 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu przy al. Legionów 49 zadanie nr 2 Termomodernizacja budynku administracji zadanie nr 3 Wymiana stolarki drzwiowej w budynku B1.
Numer ogłoszenia: 371142 - 2012; data zamieszczenia: 28.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 322794 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny Nr 1, ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 3963266, 3863332, faks 032 2816765.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego Nr 1 przy al. Legionów 49 z podziałem na zadania: zadnie nr 1 Dołożenie wełny mineralnej i pokrycie płytami gipsowymi - budynek B-1 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu przy al. Legionów 49 zadanie nr 2 Termomodernizacja budynku administracji zadanie nr 3 Wymiana stolarki drzwiowej w budynku B1..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1: Dołożenie wełny mineralnej i przykrycie płytami gipsowymi- budynek B-1 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu przy al. Legionów 49, Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w: a) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - zał. 1.1 do SIWZ b) Przedmiarze robót- zał. nr 1.2 do SIWZ Zadanie nr 2: Termomodernizacja budynku administracji Budynek znajduje się przy al. Legionów 49 w Bytomiu. W zakresie realizacji zamówienia przewiduje się - pokrycia dachowe, - stolarka okienna (parapety wewnętrzne z PCV, parapety zewnętrzne zgodnie z poz. 74 przedmiaru,) i drzwiowa -tynki i okładzina ścian zewnętrzne - docieplenie ścian piwnic, - docieplenie ścian budynku. Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych budynku realizowane będzie w oparciu o dokumentację projektową, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przywrócenia terenu i nawierzchni wokół szpitala do stanu pierwotnego oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w: a) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - zał. 2.1 do SIWZ b) Przedmiarze robót- zał. nr 2.2 do SIWZ c) Projekt budowlany - zał. 2.3 do SIWZ d) Audyt energetyczny - zał. 2.4 do SIWZ Zadanie nr 3: Wymiana stolarki drzwiowej w budynku B1- Budynek znajduje się przy al. Legionów 49 w Bytomiu. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 3 do siwz (rys.) Uwaga: Przedmiot zamówienia obejmuje tylko drzwi DP 01...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.26.12.10 - Wykonywanie pokryć dachowych 45.26.19.10 - Naprawa dachów 45.32.10.00 - Izolacja cieplna 45.32.40.00 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45.42.11.00 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V Środowisko, Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Inwestycja dofinansowywana jest ze środków Gminy Bytom w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu...

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dołożenie wełny mineralnej i pokrycie płytami gipsowymi - budynek B-1 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu przy al. Legionów 49

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39924,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 37189,67

  • Oferta z najniższą ceną: 37189,67 / Oferta z najwyższą ceną: 46564,94

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Termomodernizacja budynku administracji

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 235201,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 253784,52

  • Oferta z najniższą ceną: 253784,52 / Oferta z najwyższą ceną: 253784,52

  • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Wymiana stolarki drzwiowej w budynku B1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12071,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 20450,46

  • Oferta z najniższą ceną: 19006,58 / Oferta z najwyższą ceną: 20450,46

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.