eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Roboty budowlane dla zadania pn.: ,,Zabudowa kolumn napędów na zaworach włączeniowych: Odgałęzienie Wierzbno, Odgałęzienie Jastrzębniki, Odgałęzienie Miłostowo, Odgałęzienie Kościelec, Odgałęzienie Wierzbno"Ogłoszenie z dnia 2015-07-15

Nr: NP/2015/07/0717/POZ

Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane dla zadania pn.: ,,Zabudowa kolumn napędów na zaworach włączeniowych: Odgałęzienie Wierzbno, Odgałęzienie Jastrzębniki, Odgałęzienie Miłostowo, Odgałęzienie Kościelec, Odgałęzienie Wierzbno"

Typ: Niepubliczne

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Roboty

Miasto: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Data publikacji: 2015-07-15

Data wygaśnięcia: 2015-07-30

CPV: -

Osoba kontaktowa: Paweł Woźniak (PDH) pawel.wozniak@gaz-system.pl 061 85 44 35

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres ul. Mszczonowska 4
Miejscowość Warszawa
Telefon +48 (022) 220 14 49
www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : 1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.: ,,Zabudowa kolumn napędów na zaworach włączeniowych: Odgałęzienie Wierzbno, Odgałęzienie Jastrzębniki, Odgałęzienie Miłostowo, Odgałęzienie Kościelec, Odgałęzienie Wierzbno" (dalej zwanego ,,Przedmiotem Umowy"), w zakresie określonym w Umowie, w oparciu o:
i. Opis Przedmiotu Zamówienia,
ii. Projekty wykonawcze wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (dalej zwaną ,,Dokumentacją Projektową"),
iii. Warunki Techniczne Nr OP-DL.4122.88.2014/1 z dnia 20 lutego 2014 roku (zwane dalej ,,Warunkami Technicznymi") z wyłączeniem postanowień wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Umowa zawierana jest pod warunkiem zawieszającym dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia powyższych robót budowlanych i niewniesienia przez właściwy organ administracji sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego. W przypadku, gdy Zamawiający nie poinformował Wykonawcy o braku sprzeciwu w terminie do dnia 15 sierpnia 2015 r., niniejsza umowa z końcem tego dnia wygasa, a Wykonawcy nie będą z tego tytułu przysługiwać względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz w Warunkach Technicznych stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ. Ponadto istotne warunki wykonania zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Przedmiotem Postępowania jest udzielenie zamówienia niepublicznego objętego kodem konsolidacyjnym: X-1-2-3 - roboty budowlane gazociągi powyżej DN400, dla którego Zamawiający prowadzi Listę Wiarygodnych Dostawców (LWD).
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.
5. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. Każdorazowe zastosowanie równoważnego rozwiązania wymaga uzgodnienia u Zamawiającego. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
6. Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ i stosować zalecenia w nim zawarte w trakcie realizacji zamówienia.
7. Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z Wytycznymi dla Wykonawców nr PH-DY-W02 obowiązującymi u Zamawiającego stanowiącymi załącznik nr 6 do SIWZ oraz do przestrzegania i wdrożenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy postanowień niniejszych Wytycznych.
Miejsce uzyskania SIWZ : www.gaz-system.pl
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania wymagań zawartych w Specyfikacji każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do Specyfikacji przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.
4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Dostawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej Spółki, na której została udostępniona SIWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Dostawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji.
6. Data publikacji ogłoszenia - 15.07.2015 r.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
2. O zakończeniu Postępowania bez wyboru oferty, Zamawiający zawiadamia wszystkich Dostawców biorących udział w Postępowaniu.
3. Dostawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 1 powyżej.
Dodatkowe informacje : Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia z Dostawcami negocjacji.
Warunki udziału w postępowaniu : I.O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego tj.:
2.1 w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia Postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali należycie co najmniej 1 zadanie polegające na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie w zakresie sieci gazowej o wartości zadania nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto;
2.2 dysponują lub będą dysponować, co najmniej:
a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie sieci gazowych wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa.
b) 2 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, remontów i montażu Grupa 3 pkt 5 wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003, nr 89, poz. 828 z późn.zm.).
c) 2 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, remontów i montażu Grupa 3 pkt 5 wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 poz.828 z późn.zm.)
Osoby te będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji wyżej wymienionych specjalistów w ust. 2 pkt 2.2.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego.
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego.

UWAGA: Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły 0 - 1 ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty złożonej w Postępowaniu.
W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany
w ust. 1 - 3 powyżej mogą spełniać łącznie wszyscy Dostawcy. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 4 musi spełnić każdy z Dostawców odrębnie.
W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.
Dostawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2 powyżej może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale IX ust. 8 oraz Rozdziale XXIV ust. 2

II.INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Na potwierdzenie spełniania warunków opisanych w Rozdziale VIII SIWZ, Dostawca winien przedstawić:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego treści będą wynikać zasady reprezentacji Dostawcy w obrocie.
Dopuszcza się składanie dokumentów wystawionych z datą wcześniejszą, jeśli w tym okresie dane zawarte w rejestrze nie uległy zmianie i Dostawca złoży w tym zakresie stosowane oświadczenie lub Zamawiający samodzielnie zweryfikuje aktualność danych Dostawcy zawartych w rejestrze.
Wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych w formie pisemnej, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze na podstawie właściwych przepisów.
2) oświadczenie Dostawcy, iż może ubiegać się o udzielenie zamówienia niepublicznego i nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z Rozdziałem VII ust. 1. SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ).
3) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
4) wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia Postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie prac określonych w rozdz. VIII ust. 2 pkt 2.1 SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zadania zostały wykonane należycie - Zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ
5) wykaz osób, potwierdzający, że Dostawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, określonymi w rozdz. VIII ust. 2 pkt. 2.2 SIWZ oraz Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ.
6) Na potwierdzenie, że Dostawca zapoznał się z treścią Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A i zobowiązuje się do stosowania zaleceń w nim zawartych w trakcie realizacji postanowień umowy, Dostawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie. Podpisanie formularza oferty (załącznik nr 3 do SIWZ) równoznaczne jest ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu wyżej wymienionych warunków.
2. W przypadku, gdy Dostawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż zł polski, Zamawiający przeliczy je na zł polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu:
a) publikacji ogłoszenia o Zamówieniu - dotyczy polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Dostawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniach, o których mowa w lit. a) powyżej, zastosowanie mają kursy ostatnio ogłoszone, przed ww. dniami zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2002 r. Nr 14, poz. 39 ze zm.).
3. Dokumenty wymienione powyżej z wyłączeniem pełnomocnictwa muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę. Poświadczenia za zgodność z oryginałem należy dokonać poprzez umieszczenie na kopii każdej zapisanej strony dokumentu czytelnego zapisu: ,,za zgodność z oryginałem" (lub innego - o tożsamym znaczeniu) wraz z podpisem Dostawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Dostawcy.
4. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.
5. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Dostawcę.
7. W przypadku składania oferty przez Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1. ppkt 1) - ppkt 2) powyżej dotyczy każdego z ww. Dostawców. Pozostałe dokumenty składane są przez tych Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, których potwierdzeniem są dane dokumenty.
8. Jeżeli Dostawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w takiej sytuacji Dostawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował w sposób realny zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty, z których będzie wynikać, że osoba lub osoby podpisujące pisemne zobowiązanie były umocowane do działania w imieniu tych podmiotów (zgodnie z treścią Załącznika nr 8 do SIWZ). W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia wymaga się, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia w charakterze podwykonawców Dostawcy.
9. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. W przypadku nieprzedłożenia przez Dostawcę dokumentu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 pkt 1) SIWZ, dopuszcza się samodzielne pobranie przez Zamawiającego dokumentu z właściwego rejestru.
Wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych w formie pisemnej, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze na podstawie właściwych przepisów.
10. Jeżeli w danym postępowaniu oferty zostały złożone przez więcej niż 3 Dostawców, dopuszcza się możliwość badania i oceny ofert tylko tych 3 Dostawców, których oferty po wstępnej ocenie są najkorzystniejsze. W przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oferty złożone przez pozostałych Dostawców Zamawiający pozostawia bez badania i oceny.
11. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Data realizacji zamówienia : 2015-12-15
Miejsce realizacji zamówienia : Obszar działania Oddziału w Poznaniu
Termin składania ofert : 2015-07-30 10:00
Miejsce otwarcia ofert : Nie dotyczy
Termin otwarcia ofert : 2015-07-30 10:15
Miejsce otwarcia ofert : Nie dotyczy
Okres związania ofertą : 60 dni
Termin związania ofertą : 2015-09-27
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.