eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sępólno Krajeńskie › Budowa ścieżki rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Sępólno Krajeńskie.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-09-10

Sępólno Krajeńskie: Budowa ścieżki rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Sępólno Krajeńskie.
Numer ogłoszenia: 367426 - 2013; data zamieszczenia: 10.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3894210, faks 52 3894220

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżki rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Sępólno Krajeńskie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Usunięcie ziemi urodzajnej o gr. 20 cm na drodze do Kawli m2 7 162,00 2 Wywóz ziemi urodzajnej na składowisko m3 1 432,40 3 Wykonanie podsypki piaskowej gr. 25 cm na drodze do Kawli m2 7 162,00 4 Wykonanie cieków z prefabrykatów betonowych przy gospodarstwie p. Budy mb 40,00 5 Wykonanie nasypu z piasku - 104x3,0x1,65 na drodze za stawem m3 514,80 6 Ustawienie opornika (w pionie) na ławie betonowej z oporem - 77,5 m x 4 szt./m szt. 310,00 7 Nawierzchnia skarpy umocniona płytami ażurowymi z obsianiem trawą - 61,5 x 1,0 + 16 x 0,8 m2 74,30 8 Przebudowa studni wymiana kręgów i płyty nastudziennej, właz żeliwny kpl 1,00 9 Ustawienie krawężnika na ławie betonowej przy stawie mb 45,00 10 Umocnienie pobocza brukiem kamiennym 45x0,6 m2 27,00 11 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej na odcinku cieków z prefabrykatów betonowych i pobocza umocnionego brukiem m2 233,00 12 Wykonanie balustrady w ciągu ulic Jeziorna - Polna mb 40,00.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.62 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Konieczność wykonania zamówienia dodatkowego związana jest z prawidłowym funkcjonowaniem przedmiotu zamówienia podstawowego. Ułożenie kostki brukowej bez odpowiedniej warstwy odcinającej na terenach wcześniej wykorzystywanych w celach rolniczych, skutkowałby zniszczeniem wybudowanej ścieżki i wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Uzasadnienie do pkt 1, 2, 3 Zmiana przebiegu ścieżki na odcinku 2+500 do 2+800 spowodowana była wycofaniem zgody właściciela działki nr 128/1 obr Kawle na wejście na swoją własność. Wymusiło to zaprojektowanie ścieżki w pasie drogi powiatowej. Nowa lokalizacja ścieżki spowodowała konieczność wykonania dodatkowego nasypu i jego umocnienie oraz przeprojektowania dojazdu do posesji na działce 129 obr. Kawle. Badania geologiczne wykazały, że grunt zalegający w podłożu na trasie projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej do miejscowości Kawle to grunt orny. Jest to grunt zróżnicowany pod względem właściwości wytrzymałościowych (warstwa próchnicza - gleba orna, uprawna) . Nie nadaje się do wykorzystywania jako warstwa podbudowy. W związku z powyższym zachodzi konieczność wykonania podsypki piaskowej grubości 25 cm o powierzchni 7162 m2. Pozwoli to w prawidłowy sposób, zgodny ze sztuką budowlaną wykonać ciąg pieszo-rowerowy do miejscowości Kawle. Uzasadnienie do pkt 4 Wykonanie odwodnienia liniowego jest konieczne z uwagi na to, że jego brak powodowałby zalewanie posesji położonej w jego sąsiedztwie i podmywanie wybudowanej ścieżki. Uzasadnienie do pkt 5- 8 Wszystkie te prace wykonano w celu zwiększenia bezpieczeństwa konstrukcji wykonanej ścieżki pieszo-rowerowej, a w konsekwencji poprawę jakości budowli i trwałości użytkowania. Uzasadnienie do pkt 9-12 Wszystkie te prace nie zostały uwzględnione w dokumentacji technicznej, a są konieczne do wykonania ze względów bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania ścieżki objętej robotami podstawowymi. Ponadto koszt wykonania zamówienia dodatkowego ulegnie obniżeniu ponieważ na terenie budowy znajduje się już Wykonawca ze swoim sprzętem i pracownikami co w znaczny sposób obniża koszty związane z przygotowaniem terenu budowy do prowadzenia robót. Przetransportowanie specjalistycznego, ciężkiego sprzętu zwiększyłby koszt wykonania zamówienia.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE Sp. z o.o., ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMBUD Sp. z o.o.,, ul.Piwnika-Ponurego 1E, 85-791 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.