eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla pracowników Sądu Okręgowego w Szczecinie, Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie i Sądu Rejonowego Szczecin -Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, sędziów w stanie spoczynku i emerytów sądu.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-09-09

Szczecin: Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla pracowników Sądu Okręgowego w Szczecinie, Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie i Sądu Rejonowego Szczecin -Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, sędziów w stanie spoczynku i emerytów sądu.
Numer ogłoszenia: 365326 - 2013; data zamieszczenia: 09.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 311732 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4603577, faks 091 4603578.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla pracowników Sądu Okręgowego w Szczecinie, Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie i Sądu Rejonowego Szczecin -Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, sędziów w stanie spoczynku i emerytów sądu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie przez Wykonawcę pracownikom Sądu Okręgowego w Szczecinie, Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie i Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, sędziów w stanie spoczynku i emerytów sądu usług z zakresu sportu i rekreacji w okresie od dnia 01-10-2013 r. do dnia 30-09-2014 r. 1) Zgłoszeni pracownicy będą posiadali dostęp do minimum 100 obiektów sportowych na terenie całego kraju w tym obligatoryjnie do minimum 25 obiektów sportowych na terenie województwa Zachodniopomorskiego oraz obligatoryjnie do minimum 15 na terenie Szczecina 2) Przez jeden obiekt sportowy rozumie się obiekt, w którym będzie świadczone minimum jedno zajecie sportowe lub rekreacyjne, o którym mowa w pkt 5. 3) Wykonawca zapewni dla pracowników zgłoszonych przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie i Sąd Rejonowy Szczecin -Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie identyfikator - czyli imienną kartę, który w zależności od zakresu wybranych usług umożliwi nielimitowany oraz nieograniczony czasowo dostęp do obiektów sportowych oraz różnych zajęć sportowych w całym kraju. Identyfikacja Pracownika oraz weryfikacja odbywać się będzie na podstawie imiennej karty, okazywanej wraz z ważnym dowodem tożsamości. Zamawiający rozumie poprzez nielimitowany oraz nieograniczony czasowo dostęp do obiektów sportowych - nielimitowany oraz nieograniczony czasowo dostęp do obiektów sportowych przez 7 dni w tygodniu (bez limitu czasowego i bez deklaracji korzystania z określonej lokalizacji czy dyscypliny, dowolna ilość dni w tygodniu). Przez dostęp nieograniczony czasowo Zamawiający rozumie to jako dostęp dający możliwość korzystania z usług bez limitu czasowego, chyba że takie są nałożone bezpośrednio przez obiekty sportowo-rekreacyjne np. ze względów bezpieczeństwa. 4) Liczba pracowników zgłaszana będzie co trzy miesiące przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie i Sąd Rejonowy Szczecin -Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie i może ulegać zmianie. 5) Wykonawca oferuje zajęcia sportowe w szczególności na terenie miasta Szczecina, które będą obejmowały dostęp minimum do : aqua aerobic, basen, fitness, joga, sauna, siłownia, squash 6) Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przesłania najpóźniej do końca miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego (tj. 3 miesięcy) do: Sądu Okręgowego w Szczecinie: szczegółowego zestawienia dotyczącego ilości wejść pracowników i emerytów Sądu Okręgowego w Szczecinie oraz sędziów w stanie spoczynku,dotyczącego ilości wejść pracowników i emerytów Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie, Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie: szczegółowego zestawienia dotyczącego ilości wejść pracowników i emerytów Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. 7) Okres rozliczeniowy 3 miesiące. 8) Dane Użytkowników, które będą przekazywane Wykonawcy: imię i nazwisko, nazwa Sądu. 9) Jedynym dopuszczonym przez Zamawiającego sposobem weryfikacji i dostępu użytkowników do obiektów sportowo - rekreacyjnych jest imienna karta, po okazaniu, której wraz z dowodem osobistym i podpisem na liście użytkownik jest wpuszczany do tego obiektu. 3. Szacunkowa wielkość zamówienia: Z uwagi na fakt, że chęć uczestnictwa w dostępie do usług jest dobrowolna nie jest możliwe precyzyjne ustalenie liczby uczestników w każdym kwartale. Planowana ilość pracowników, która zakupi karnety to ok. 336 osób. Ilość osób została ustalona na podstawie średniej ilości osób korzystających z karnetów w okresie od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.61.00.00 - Usługi świadczone przez ośrodki sportowe 92.00.00.00 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 344680,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 306402,00

  • Oferta z najniższą ceną: 306402,00 / Oferta z najwyższą ceną: 306402,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.