eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wołomin › Usługa sprzątania - sprzątanie powierzchni w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3A - RZP ZP/SR/06/13/PN

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-09-05

Wołomin: Usługa sprzątania - sprzątanie powierzchni w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3A - RZP ZP/SR/06/13/PN
Numer ogłoszenia: 361014 - 2013; data zamieszczenia: 05.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Wołominie , ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego 3A/127, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 22 7762144, faks 22 7762313.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolomin.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa sprzątania - sprzątanie powierzchni w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3A - RZP ZP/SR/06/13/PN.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest świadczenie usługi sprzątania w budynkach Sądu Rejonowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3A - Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Usługa sprzątania w budynkach Sądu Rejonowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3A będzie realizowana w sposób określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Istotne postanowienia umowy. Termin realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje okres 12 miesięcy, który rozpocznie się od dnia podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż od dnia 1 października 2013 r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00 - Usługi sprzątania 90.91.92.00 - Usługi sprzątania biur 90.91.12.00 - Usługi sprzątania budynków .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ), na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • tj. wykażą, że wykonali lub wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 (trzy) usługi o wartości co najmniej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda, przy czym każda z nich zrealizowana była w zakresie świadczenia usług sprzątania w czynnych budynkach użyteczności publicznej na okres trwający nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy oraz załączą dokument (np. referencje) potwierdzający, że ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą wykazu usług (załącznik nr 6 do SIWZ) potwierdzonych pozytywnymi referencjami oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ), na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunek

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ), w szczególności odpowiedzialnych za wykonywanie usługi sprzątania budynku Sądu Rejonowego w Wołominie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, 12 miesięcznego stażu pracy, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami a także,należy wykazać, że dysponuje on: 9 osobami świadczącymi co najmniej przez okres nieprzerwalnie 12 miesięcy pracę polegającą na sprzątaniu budynków użyteczności publicznej na podstawie umowy o pracę, oraz złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ), na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ), w szczególności odpowiedzialnych za wykonywanie usługi sprzątania budynku Sądu Rejonowego w Wołominie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, 12 miesięcznego stażu pracy, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami a także,należy wykazać, że dysponuje on: 9 osobami świadczącymi co najmniej przez okres nieprzerwalnie 12 miesięcy pracę polegającą na sprzątaniu budynków użyteczności publicznej na podstawie umowy o pracę, oraz złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ), na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga przedstawienia: a)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy w wysokości co najmniej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentu(ów),tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy w wysokości co najmniej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunku. W przypadku podmiotów tworzących konsorcjum wystarczy spełnienie warunku przez jeden z podmiotów uczestniczących w konsorcjum lub jeśli będą go spełniać łącznie b)przedłożonego dokumentu opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, iż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie mniejszej niż 150.000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).W przypadku podmiotów tworzących konsorcjum warunek musi spełniać każdy z podmiotów tworzących konsorcjum

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Istotny dla stron postanowieniach umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy. 2.Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawieranej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: a) w sytuacji uzasadnionej zmianą przepisów prawa, wystąpieniem okoliczności nie spowodowanych zawinionym działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze stron umowy, w zakresie: - sposobu realizacji umowy; - terminu realizacji umowy; - warunków płatności; - wysokości stawki podatku VAT i związanej z tym ceny brutto; - zmiany wysokości miesięcznego wynagrodzenia i związanej z tym ceny brutto, b) w sytuacji przedłużającej się procedury przetargowej, w szczególności na skutek wniesienia środków ochrony prawnej, w zakresie: - sposobu realizacji umowy; - terminu realizacji umowy, 3. W sytuacji nieotrzymania przez Zamawiającego środków budżetowych od dysponenta właściwego stopnia, koniecznych do realizacji niniejszej umowy przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w szczególności: przedmiotu (zakresu) i sposobu realizacji umowy, terminu realizacji umowy, warunków płatności, osób realizacyjnych przedmiot umowy, zmiany stawki podatku VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub zmniejszenia jej zakresu w przypadku nieotrzymania środków koniecznych do realizacji umowy od dysponenta odpowiedniego stopnia. 4.W sytuacji opisanej w pkt 3, jeżeli spowoduje to wyczerpanie przedmiotu zamówienia, umowa ulega rozwiązaniu, a wykonawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wolomin.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3a, 05-200 Wołomin..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2013 godzina 09:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3a, 05-200 Wołomin, pokój 129..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.