eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszów Lubelski › Dostawy pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, zabawek, i wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi dla potrzeb projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizowanego w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-10-28

Tomaszów Lubelski: Dostawy pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, zabawek, i wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi dla potrzeb projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizowanego w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
Numer ogłoszenia: 358394 - 2014; data zamieszczenia: 28.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Tomaszów Lubelski , ul. 29 Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, tel. 084 6643085, faks 084 6643873.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tomaszowlubelski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, zabawek, i wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi dla potrzeb projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizowanego w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, i wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi do 4 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Zespole Szkół Publicznych w Szarowoli oraz w Szkołach Podstawowych w: Pasiekach, Rogóźnie, Typinie w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3.1. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz ilości do poszczególnych oddziałów przedszkolnych zawiera Załącznik Nr 7 do SIWZ. 3.1.1. Miejsca dostaw: a2 Miejsca dostaw: a) SP Pasieki Szkoła Podstawowa w Pasiekach, Pasieki 87, 22-600 Tomaszów Lubelski; b) SP Rogóźno: Szkoła Podstawowa w Rogoźnie, Rogoźno, ul. Wyzwolenia 100, 22-600 Tomaszów Lubelski c) ZSP Szarowola Zespół Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Szarowoli, Szarowola 126 22-600 Tomaszów Lubelski d) Sp Typin, Szkoła Podstawowa w Typinie, Typin 103, 22-600 Tomaszów Lubelski 3.1.2.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Towary na własny koszt i ryzyko do miejsc wskazanych przez Zamawiającego 3.1.3.Wykonawca dokona rozładunku Towarów ze środka transportu i złożenia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu własnymi siłami. 4. Wymagany minimalny okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi min. 12 miesięcy od dnia dostawy dla Zamawiającego i podpisania /bez uwag/ odbioru końcowego. W przypadku gdy dostarczone przedmioty zamówienia wymagają cyklicznych przeglądów gwarancyjnych, Wykonawca wykona je bezpłatnie w ramach udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje również bezpłatną wymianę wraz z zamontowaniem elementów eksploatacyjnych. 5. W pozycjach, w których opis przedmiotu zawiera nazwę, można stosować przedmioty równoważne, które odpowiadają tym samym normom i spełniają te same zadania funkcyjno-użytkowe co przedmioty wymienione w opisie. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych przedmiotów niż podane w dokumentacji pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, o ile to konieczne, złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te przedmioty. 6. Przedmioty muszą być fabrycznie nowe, posiadać deklarację zgodności producenta stwierdzającą, że oferowane wyroby są zgodne z wymaganymi normami PN-EN: 71-1:2005; 71-2:2006; 71-3:1996, A1: 2001, AC:202; 71-4 / AI:2000, A2: 2004; 71-5:2000; 71-6:1996; 71-7:2003; 71-8:2004; 71-10:2006; 71-11:2006; 50088/A1/A2: 1998 itp., lub posiadać aktualne certyfikaty upoważniające do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa /wymagane przed odbiorem końcowym zamówienia/, atesty, wystawione przez laboratorium, jednostkę certyfikującą lub inny podmiot prowadzący ocenę zgodności, akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzające, że oferowane wyroby spełniają wymagania i warunki określone w odpowiednich Polskich Normach. 7. Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy.8. Ilekroć w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia, a Zamawiający stosownie do dyspozycji art. 29 Ustawy pzp niniejszym uzupełnia takie wskazanie lub równoważny - zmianę materiałów (wyrobów) na inne, ale o parametrach równoważnych lub lepszych od określonych w SIWZ i dokumentacji technicznej, jakość materiału musi być potwierdzona stosownym certyfikatem. Obowiązek udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Wszelkie wymiary podane w załączniku Nr 7 należy traktować jako minimalne.9.Wymagane dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim w przypadku dokumentów obcojęzycznych. 10.Wykonawca równolegle dostarczy tłumaczenia tych dokumentów na język polski..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00 - Pomoce dydaktyczne 37.52.00.00 - Zabawki 30.19.20.00 - Wyroby biurowe 35.11.30.00 - Sprzęt bezpieczeństwa .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 44 Prawo Zamówień Publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli przedłoży wykaz wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub wykonywane należycie - Załącznik nr5 do SIWZ. Dowodem jest poświadczenie, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia oświadczenie Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca przedkłada oświadczenie należy załączyć uzasadnienie niemożliwości uzyskania poświadczenia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 44 Prawo zamówień publicznych).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 44 Prawo zamówień publicznych).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 44 Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy, pełnomocnictwo, umowa spółki jeżeli dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - termin wykonania zamówienia - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W szczególności Zamawiający dopuszcza: 1) gdy konieczność zmiany, w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2) gdy konieczność zmiany terminu realizacji następuje w związku z: a) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, b) brakiem możliwości prowadzenia dostaw na skutek obiektywnych warunków klimatycznych, c) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, d) wstrzymaniem dostaw przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, e) innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tomaszowlubelski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół ul. 29 Listopada 10 22-600 Tomaszów Lubelski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół ul. 29 Listopada 10 22-600 Tomaszów Lubelski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Podziałanie 9.1.1.Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.