eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Celestynów › Konserwacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Celestynów wraz z siecią wodociągowąOgłoszenie z dnia 2008-12-10

Celestynów: Konserwacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Celestynów wraz z siecią wodociągową
Numer ogłoszenia: 358115 - 2008; data zamieszczenia: 10.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gospodarka Komunalna , ul. Regucka 5, 05-430 Celestynów, woj. mazowieckie, tel. 0-22 789 70 52, faks 0-22 789 70 52.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Celestynów wraz z siecią wodociągową.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest konserwacja stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka, Lasek, Regut, Podbiel, Tabor, Ponurzyca, Zabieżki oraz konserwacja stacji sieciowej w Ponurzycy Celestynowie gm. Celestynów woj. mazowieckie. SUW CELESTYNÓW + SIEC WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOŚCIACH CELESTYNÓW, STARA WIEŚ, DĄBRÓWKA, LASEK, REGUT, PODBIEL, TABOR, PONURZYCA, ZABIEŻKI. I.EKSPLOATACJA UJĘĆ WODY / liczba studni 3/. 1.Stała obserwacja warunków pracy ujęcia. 2.Utrzymanie ujęć wody i jego otoczenia w stanie gwarantującym odpowiednią jakość wody oraz czystość terenu. 3.Nadzór nad pracą urządzeń do czerpania wody /pompy i filtry studzienne/. 4.Okresowy pomiar zwierciadła wody /statycznego i dynamicznego/. 5.Kontrola poboru mocy przez pompy. II.EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ UZDATNIAJĄCYCH. 1.Utrzymanie i kontrola odpowietrzenia napowietrzania . 2.Kontrola i obsługa filtrów pospiesznych zamkniętych. 3.Prawidłowe płukanie filtrów. 4.Normalna praca filtrów między kolejnymi płukaniami. 5.Obsługa chlorowni. 6.Kontrola, regulacja oraz obsługa odpowiedniej dezynfekcji wody. III.EKSPLOATACJA ZBIORNIKÓW WODNYCH. 1.Kontrola stanu wody w zbiornikach. 2.Kontrola jakości wody /organoleptyczna, wzrokowa/. 3.Kontrola stanu zbiornika i jego elementów oraz naprawa /komora zasuw, otwory wentylacyjne, pokrywy włazowe, ocieplenie. 4.Obsługa zbiorników oraz utrzymanie go w czystości. 5.Okresowe przeglądy. IV.EKSPLOATACJA POMPOWNI. 1.Kontrola wydajności pomp. 2.Kontrola wysokości podnoszenia. 3.Pobór mocy. 4.Natężenie prądu. 5.Kontrola oraz naprawa pracy silników i łożysk. 6.Okresowe smarowanie urządzeń. V.EKSPLOATACJA TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ UJĘĆ WODY. 1.Sprzątanie terenu stacji. 2.Okresowe koszenie trawy, wycinanie krzaków i zarośli oraz utrzymanie porządku w budynku. VI. EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I INST. ELEKTRYCZNYCH. VII.INNE PRACE ZWIĄZANE Z PRAWIDŁOWĄ EKSPLOATACJĄ STACJI ORAZ ODPOWIEDNIĄ JAKOŚCIĄ WODY. 1. usuwanie awarii ujęć wody, linii uzdatniania wody oraz pompowni po powiadomieniu przez przedstawiciela Gospodarki Komunalnej lub przez system monitoringu. 2. Inne prace wodno-kanalizacyjne. VIII. EKSPLOATACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ /dł. ok. 20 km/. 1.Wymiana wodomierzy. 2.Usuwanie awarii sieci i przyłączy wodociągowych. 3.Utrzymanie sieci oraz jej uzbrojenia w sposób zapewniający prawidłową eksploatację przez kontrolę i ich naprawę tj. - zasuwy odcinające, - zawory zwrotne, - zasuwy odwadniające, - hydranty pożarowe, - okresowe płukanie sieci /raz na kwartał/, - wymiana uzbrojenia sieci, - budowa przyłączy wodociągowych, - modernizacja sieci wodociągowych, - usuwanie rozszczelnień sieci wodociągowych, - prowadzenie książek eksploatacji SUW i sieci rejestr awarii. IX.WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI I ROBÓT Z ZAKRESU WODNO-KANALIZACYJNYCH. W przypadku wystąpienia awarii maksymalny czas do przystąpienia jej usunięcia wynosi 30 minut od powiadomienia mieszkańca lub przedstawiciela Gospodarki Komunalnej. STACJA SIECIOWA PONURZYCA ORAZ SIEĆ WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI PONURZYCA I. EKSPLOATACJA ZBIORNIKA WODNY. 1.Kontrola stanu wody w zbiornikach. 2.Kontrola jakości wody /organoleptyczna, wzrokowa/. 3.Kontrola stanu zbiornika i jego elementów oraz naprawa /komora zasuw, otwory wentylacyjne, pokrywy włazowe, ocieplenie. 4.Obsługa zbiorników oraz utrzymanie go w czystości. 5.Okresowe przeglądy. II. EKSPLOATACJA POMPOWNI. 1.Kontrola wydajności pomp. 2.Kontrola wysokości podnoszenia. 3.Pobór mocy. 4.Natężenie prądu. 5.Kontrola oraz naprawa pracy silników i łożysk. 6.Okresowe smarowanie urządzeń. III. EKSPLOATACJA TERENU PRZEPOMPOWNI. 1.Sprzątanie terenu przepompowni. 2.Okresowe koszenie trawy, wycinanie krzaków i zarośli oraz utrzymanie porządku w budynku. IV.EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I INST. ELEKTRYCZNYCH. V.INNE PRACE ZWIĄZANE Z PRAWIDŁOWĄ EKSPLOATACJĄ STACJI ORAZ ODPOWIEDNIĄ JAKOŚCIĄ WODY. 1. usuwanie awarii ujęć wody, linii uzdatniania wody oraz pompowni po powiadomieniu przez przedstawiciela Gospodarki Komunalnej lub przez system monitoringu. 2. Inne prace wodno-kanalizacyjne. VI. EKSPLOATACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ /dł. ok. 10 km/. 1.Wymiana wodomierzy. 2.Usuwanie awarii sieci i przyłączy wodociągowych. 3.Utrzymanie sieci oraz jej uzbrojenia w sposób zapewniający prawidłową eksploatację przez kontrolę i ich naprawę tj. - zasuwy odcinające, - zawory zwrotne, - zasuwy odwadniające, - hydranty pożarowe, - okresowe płukanie sieci, - wymiana uzbrojenia sieci, - budowa przyłączy wodociągowych, - modernizacja sieci wodociągowych, - usuwanie rozszczelnień sieci wodociągowych, - prowadzenie książek eksploatacji SUW i sieci rejestr awarii. VII.WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI I ROBÓT Z ZAKRESU WODNO-KANALIZACYJNYCH. W przypadku wystąpienia awarii maksymalny czas do przystąpienia jej usunięcia wynosi 30 minut od powiadomienia mieszkańca lub przedstawiciela Gospodarki Komunalnej..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.50.00.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Ocena oferty zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryterium. Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną liczbą punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów. Oceny ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostaną dokonane według następujących zasad: w zakresie kryterium cena maksymalną ilość punktów uzyska oferent, który zadeklaruje najniższa cenę ofertową za wykonanie zamówienia, potwierdzoną załączonym formularzem cenowym, pozostali oferenci proporcjonalnie mniej; ocena punktowa w zakresie kryterium cena dokonana zostanie zgodnie z formułą: Ocena pkt. = cena oferowana minimalna netto / cena badanej oferty netto x 10pkt.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Celem potwierdzenia spełnienia warunków, stawianych oferentom przez zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy: 1/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wstawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2/ zaświadczenie z właściwego organu podatkowego (ważne na dzień składania oferty), że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, 3/ zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (datowane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), że oferent nie zalega z płaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, 4/ referencje potwierdzające doświadczenie oferenta przy realizacji co najmniej 3 miesiące o charakterze zamówień zbliżonych do przedmiotu zamówienia, 5/ wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1. 6/ informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, z datą nie wcześniejszą niż, 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 7/aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność pracowników zamawiającego do wykonywania czynności konserwacyjnych stacji uzdatniania i sieci wodociągowych. 8/wypełnienie oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ. W przypadku złożenia oferty łącznej (przez podmioty występujące wspólnie np. konsorcjum) do oferty należy dołączyć umowę określającej m.in. przedmiot umowy, wskazanie przedmiotu wiodącego upoważnionego do podpisania oferty, czas obowiązywania umowy, zasady odpowiedzialności solidarnej podmiotów za realizację zamówienia, podział zadań w trakcie realizacji zamówienia..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.celestynow.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.celestynow.pl lub Gospodarka Komunalna ul. Regucka 5 05-430 Celestynów.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.12.2008 godzina 12:00, miejsce: Gospodarka Komunalna ul. Regucka 5 05-430 Celestynów pok. nr 7.

IV.3.5) Termin związania ofertą: do 30.01.2009.

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.