eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Dostawa wraz z instalacją urządzeń do monitoringu w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-10-26

Opole: Dostawa wraz z instalacją urządzeń do monitoringu w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Numer ogłoszenia: 355532 - 2014; data zamieszczenia: 26.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 321444 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Ul. Niedziałkowskiego 18, 45-085 Opole, woj. opolskie, tel. 77 402 19 03, faks 77 456 64 94.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Uczelnia prywatna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z instalacją urządzeń do monitoringu w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wraz z instalacją urządzeń do monitoringu w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikację techniczną) oraz pozostałe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia do niniejszej specyfikacji.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.35.00 - Urządzenia do nadzoru wideo 35.12.53.00 - Kamery bezpieczeństwa .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przedmiot zamówienia jest realizowany na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1, Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu, Działanie 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw, Nr decyzji: RPOP.01.03.01-16-016/12-00.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 47487,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 39114,00

  • Oferta z najniższą ceną: 39114,00 / Oferta z najwyższą ceną: 39730,23

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.