eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mogilno › Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-09-03

Mogilno: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
Numer ogłoszenia: 354482 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie , ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3152515, faks 042 3152533.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowego, nieużywanego sprzętu rehabilitacyjnego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, uruchomienie dostarczonego sprzętu rehabilitacyjnego oraz przeszkolenie obsługi. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części ( pakiety ) : Część Nr 1 ( pakiet 1 ) : 1)Stół do masażu 7 segmentowy 2)Urządzenie do masażu wibracyjnego 3)Zestaw do zasilania aparatu do masażu wibracyjnego z zamkniętym obiegiem wody 4)Aparat do terapii prądami interferencyjnymi 5)prądami diadynamicznymi 6)Aparat do elektroterapii 7)Biostymulator laserowy. 8)Statyw do ustawiania sondy prysznicowej 9)Osprzęt do Ugula + Stół rehabilitacyjny + Kabina Ugul 10)Crosstrainer 11)Stepper 12)Wioślarz 13)Ergometr 14)Urządzenie do krioterapii ciekłym azotem i dodatkowym zbiornikiem 15)Wanna czterokomorowa Część Nr 2 ( pakiet 2 ) : 1)Lampa sollux statywowa 2)Lampa sollux stołowa 3)Rotor kończyny górne 4)Rotor kończyny dolne 5)Leżanka lekarska 6)Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego - wycinek walca z sandałami 7)Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego - wycinek kuli z sandałami 8)Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem 9)-bez oporu 10)Taboret 11)Aparat do drenażu limfatycznego 12)Urządzenie do masażu podciśnieniowego 13)Urządzenie do fizykoterapii Część Nr 3 ( pakiet 3 ) : 1)Wanna do masażu wirowego kończyn górnych 2)Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych 3)Piłki gimnastyczne 4)Wałki do ćwiczeń 5)Kliny.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie określa się

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie dostawy sprzętu rehabilitacyjnego dla zamawiających instytucjonalnych o wartości każdej min. 100.000 zł brutto. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych lub wykonywanych usług i dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawa korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie określa się

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie określa się

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie określa się

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wyłącznie w przypadku: 1) obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę; 2) zmiany urzędowej stawki podatku VAT; 3) wycofania oferowanego towaru (wyrobu) z produkcji poprzez zastąpienie go nowym produktem (zmiana nazwy handlowej, numeru katalogowego, innych elementów identyfikujących) pod warunkiem, że pozostaje on zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, wymaganiami określonymi w SIWZ i przy zachowaniu ceny jednostkowej netto określonej w umowie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://spzoz-mogilno.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie z siedzibą przy ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno u p. Piotra Jakubowskiego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie z siedzibą przy ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa i montaż nowego, nieużywanego sprzętu rehabilitacyjnego Część Nr 1 ( pakiet 1 ).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Stół do masażu 7 segmentowy 2) Urządzenie do masażu wibracyjnego 3) Zestaw do zasilania aparatu do masażu wibracyjnego z zamkniętym obiegiem wody 4) Aparat do terapii prądami interferencyjnymi 5) prądami diadynamicznymi 6) Aparat do elektroterapii 7) Biostymulator laserowy. 8) Statyw do ustawiania sondy prysznicowej 9) Osprzęt do Ugula + Stół rehabilitacyjny + Kabina Ugul 10) Crosstrainer 11) Stepper 12) Wioślarz 13) Ergometr 14) Urządzenie do krioterapii ciekłym azotem i dodatkowym zbiornikiem 15) Wanna czterokomorowa.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa i montaż nowego, nieużywanego sprzętu rehabilitacyjnego Część Nr 2 ( pakiet 2 ).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Lampa sollux statywowa 2) Lampa sollux stołowa 3) Rotor kończyny górne 4) Rotor kończyny dolne 5) Leżanka lekarska 6) Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego - wycinek walca z sandałami 7) Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego - wycinek kuli z sandałami 8) Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem 9) -bez oporu 10) Taboret 11) Aparat do drenażu limfatycznego 12) Urządzenie do masażu podciśnieniowego 13) Urządzenie do fizykoterapii.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa i montaż nowego, nieużywanego sprzętu rehabilitacyjnego Część Nr 3 ( pakiet 3 ).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Wanna do masażu wirowego kończyn górnych 2) Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych 3) Piłki gimnastyczne 4) Wałki do ćwiczeń 5) Kliny.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.