eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Zmiana konstrukcji dachu budynku Gliwickiego Teatru Muzycznego w Gliwicach przy ul. Nowy Świat 55/57

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-01-24

Gliwice: Zmiana konstrukcji dachu budynku Gliwickiego Teatru Muzycznego w Gliwicach przy ul. Nowy Świat 55/57
Numer ogłoszenia: 34772 - 2013; data zamieszczenia: 24.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gliwicki Teatr Muzyczny , ul. Nowy Świat 55/57, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 32 2306718, faks 32 3015193.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.gliwice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana konstrukcji dachu budynku Gliwickiego Teatru Muzycznego w Gliwicach przy ul. Nowy Świat 55/57.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis zakresu robót budowlanych i instalacyjnych do wykonania w ramach tego zadania : 1. wymiana dachu nad widownią z konstrukcji drewnianej na konstrukcję stalową a. rozebranie dachu i sufitu w kształcie kopuły nad widownią b. wykonanie nowego dachu o konstrukcji stalowej oraz sufitu w kształcie kopuły w systemie płyt gipsowo-kartonowych c. remont sali widowni z przystosowaniem do aktualnych przepisów p.poż oraz w sposób niepogarszający akustykę sali , odrestaurowanie kolumn z ozdobnymi głowicami , odrestaurowanie ozdobnych żyrandoli wraz z ich ozdobnymi podstawami.( przywrócenie obecnego wyglądu sufitu w kształcie kopuły wraz z wszystkimi ozdobnymi gzymsami na suficie - sufit wykonany na przełomie XIX i XX wieku ) 2. wymiana dachu nad sceną z konstrukcji drewnianej i stalowej na nową o konstrukcji stalowej ( zwiększenie wysokości sceny ) a. rozebranie dachu drewnianego i konstrukcji stalowej dachu, rozebranie części ścian sceny b. wykonanie nowych ścian sceny c. wykonanie nowego dachu o konstrukcji stalowej d. przebudowa sznurowni i sztankietów e. wykonanie nowych pomostów roboczych f. wykonanie cykloramy g. wymiana podłogi na scenie , wraz ze wzmocnieniem konstrukcji stalowej sceny 3. wykonanie nowej wentylacji nawiewno-wywiewnej widowni i sceny a. montaż na dachu 3 central wentylacyjnych oraz 2 agregatów wody lodowej b. wykonanie kompletnych kanałów wentylacyjnych 4. dostosowanie widowni teatru dla potrzeb osób niepełnosprawnych a. wykonanie 2 podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku teatru b. wykonanie nowej ubikacji dla osób niepełnosprawnych 5. przebudowa szatni, foyer oraz pomieszczeń Biura Obsługi Widzów a. wykonanie nowych toalet dla widzów b. przebudowa Biura Obsługi Widzów oraz kasy c. remont istniejącej szatni oraz foyer 6. przebudowa klatek schodowych przy portierni i Studium a. dostosowanie klatek schodowych do wymogów dróg ewakuacyjnych z sali widowni 7. budowa nowych pomieszczeń magazynowych i archiwum w części strychowej a. wykonanie nowego magazynu kostiumów wraz z wyposażeniem (wieszaki) b. wykonanie nowego archiwum danych osobowych wraz z wyposażeniem (szafy na dokumenty ) c. wykonanie nowego archiwum dokumentacji artystycznej wraz z wyposażeniem (szafy na dokumenty i biurka pod komputery ) 8. przebudowa Patio a. wymiana nawierzchni na nową z kostki betonowej kolorowej b. wymiana ogrodzenia od strony potoku c. wymiana kanału ciepłowniczego z wymiennikowni do szatni d. budowa nowej studni kanalizacji sanitarnej e. budowa nowych kanałów kanalizacji sanitarnej f. przeczyszczenie pozostałych studni i kanałów kanalizacji deszczowej na terenie Patio 9. Inne roboty budowlane związane z remontem a. remont pomieszczeń i korytarzy: w piwnicach, na parterze, na I piętrze, na II piętrze, w części budynku teatru z widownia i sceną (biura, pomieszczenia Studium, garderoby, korytarze) 10. roboty wodno-kanalizacyjne a. wykonanie nowej instalacji wod-kan do zaprojektowanych toalet 11. roboty centralnego ogrzewania a. wykonanie instalacji c.o. do nowych pomieszczeń b. doprowadzenie instalacji do central wentylacyjnych 12. roboty elektryczne a. doprowadzenie nowego zasilania do central wentylacyjnych oraz agregatów wody lodowej b. wykonanie instalacji elektrycznej do nowych pomieszczeń c. remont i przebudowa oświetlenia na sali widowni 13. roboty teletechniczne a. montaż nowej centralki na portierni teatru oraz wykonanie nowej instalacji wraz z montażem czujek sygnalizacji pożaru sali widowni, sceny oraz nowych pomieszczeń powstałych w wyniku przebudowy b. doprowadzenie instalacji telefonicznej i komputerowej z serwerowni do części strychowej Wykonawca udzieli na wykonane roboty i zainstalowane urządzenia gwarancji i rękojmi na okres 3 lat licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Szczegółowy zakres prac do wykonania ww. zadania zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej: - jedną robotę budowlaną na obiekcie użyteczności publicznej z salą na minimum 200 osób o wartości robót minimum 3.000.000 zł netto, - jedną robotę budowlaną na obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską na mocy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wpisanym do rejestru zabytków o wartości robót minimum 1.000.000 zł netto. W przypadku podmiotów występujących wspólnie doświadczenie podlega sumowaniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy: - dysponują lub będą dysponować kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - dysponują lub będą dysponować kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń, -dysponują lub będą dysponować kierownikiem robót instalacyjnych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych bez ograniczeń, - o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których średnie roczne zatrudnienie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wynosiło minimum 30 osób. W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 5.000 000,00 zł - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na minimum 1.000.000 zł, W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał ekonomiczny i finansowy podlega sumowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: 1. Zmiany do umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 Prawa zamówień publicznych. Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Zamawiającego, a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu. 2. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie terminu realizacji o czas trwania przeszkody w realizacji umowy w przypadku: - wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych, bądź atmosferycznych, - działania siły wyższej, - zawieszenia przez zamawiającego wykonania robót, - braków lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, - wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. 3. Dodatkowo dopuszcza się następujące zmiany: - rezygnacji z wykonania części robót wraz z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia, - zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego, - zmiany zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę, - zmiany podwykonawcy, - zmiany materiałów i urządzeń na inne o nie gorszych parametrach.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.gliwice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat Gliwickiego Teatru Muzycznego w Gliwicach, ul. Nowy Świat 55/57, 44-100 Gliwice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2013 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Gliwickiego Teatru Muzycznego w Gliwicach, ul. Nowy Świat 55/57, 44-100 Gliwice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.