eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Badania nieniszczące i niszczące połączeń spawanych realizowanych siłami własnymi na obiektach eksploatowanych na terenie Oddziału w TarnowieOgłoszenie z dnia 2019-06-25

Nr: NP/2019/06/0452/TAR

Przedmiot zamówienia: Badania nieniszczące i niszczące połączeń spawanych realizowanych siłami własnymi na obiektach eksploatowanych na terenie Oddziału w Tarnowie

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Usługi

Miasto: Tarnów

Województwo: małopolskie

Data publikacji: 2019-06-25

Data wygaśnięcia: 2019-07-05

CPV:

Osoba kontaktowa: Zofia Wróbel (ZA) zofia.wrobel@gaz-system.pl +48 146225280

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : Przedmiotem Zamówienia jest prowadzenie badań nieniszczących i niszczących połączeń spawanych realizowanych siłami własnymi na obiektach eksploatowanych na terenie Oddziału w Tarnowie wg potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego - zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert, określonych w Sekcji Kryteria oceny ofert poniżej.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ - paragraf 2 Projektu umowy (zał. nr 3 do SIWZ) 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia. 3. Zamawiający rekomenduje złożenie oferty w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem ,,Oferta", stanowiącym załącznik do SIWZ (wraz dołączonym Formularzem cenowym).
Warunki udziału w Projekcie : Rozdział I. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego. 2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy posiadają: 2.1) aktualne Świadectwo Uznania Laboratorium Badawczego, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, potwierdzające spełnienie kryteriów normy PN - EN ISO 17025, 2.2) aktualne Świadectwo Podwykonawcy, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych. 3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy: 3.1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na badaniach nieniszczących złączy spawanych o wartości co najmniej 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych netto). UWAGA: W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia), Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane osobiście przez podmiot legitymujący się zrealizowaniem zamówienia lub zamówień, tj. bez udziału pozostałych Wykonawców oraz podwykonawców, co najmniej w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1) powyżej. 3.2) dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym, tj.: dysponują mobilnym laboratorium - samochodem umożliwiającym przeprowadzenie badań oraz przewóz sprzętu do badań nieniszczących jak również posiadającym warunki do obróbki błon radiograficznych przy temperaturach zewnętrznych w zakresie -30 stopni C ÷ +40 stopni C, wyposażonym w klimatyzację i we własne zasilanie. Mobilne laboratorium musi posiadać: a) system obróbki błon radiograficznych (wywoływarka automatyczna lub mokry stół), b) sprzęt do wykonywania badań radiograficznych zarówno przy użyciu promieni X jak i z użyciem źródeł izotopowych Se75 i Ir 92 elementów w zakresie grubości od 5 do 90 mm, c) elementy do oceny błon radiograficznych (negatoskop, densytometr, wzorzec densytometryczny, wzorce pręcikowe, znaczniki ołowiane), d) wyposażenie do badań ultradźwiękowych umożliwiający przeprowadzenie badań na rozwarstwienie oraz badań spoin (defektoskop ultradźwiękowy, wzorce do badań ultradźwiękowych), e) wyposażenie do badań magnetyczno - proszkowych (jarzmo do badań, wzorce do badań magnetyczno - proszkowych, miernik natężenia pola magnetycznego), f) wyposażenie do badań penetracyjnych (zestaw do badań penetracyjnych, wzorzec do badań penetracyjnych), g) wyposażenie do badań wizualnych (luxomierz, lupa, przymiar liniowy itp.), h) klimatyzację, i) własne zasilanie elektryczne, j) wyposażenie umożliwiające wystawianie protokołów z badań z możliwością skanowania i wysyłania pocztą elektroniczną. 3.3) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia, posiadającymi uprawnienia do wykonywania badań NDT złączy spawanych tj.: a) co najmniej jedną osobą posiadającą łącznie: - Certyfikat Kompetencji min. 3 - go stopnia zgodnie z PN - EN ISO 9712 lub równoważnej w zakresie badań radiograficznych, wydane przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, - Świadectwa Kwalifikacji dla eksploatacji [E] Grupa 3 pkt. 4, 5, 6, 7 i 10 dla urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 4, 5, 6, 7, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci (Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), b) co najmniej jedną osobą posiadającą łącznie: - Certyfikat Kompetencji min. 2 - go stopnia zgodnie z PN - EN ISO 9712 lub równoważnej w zakresie badań ultradźwiękowych, wydane przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, - Świadectwa Kwalifikacji dla eksploatacji [E] Grupa 3 pkt. 4, 5, 6, 7 i 10 dla urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 4, 5, 6, 7, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci (Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), c) co najmniej jedną osobą posiadającą łącznie: - Certyfikat Kompetencji min. 2 - go stopnia zgodnie z PN - EN ISO 9712 lub równoważnej w zakresie badań magnetyczno - proszkowych, wydane przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, - Świadectwa Kwalifikacji dla eksploatacji [E] Grupa 3 pkt. 4, 5, 6, 7 i 10 dla urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 4, 5, 6, 7, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci (Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), d) co najmniej jedną osobą posiadającą łącznie: - Certyfikat Kompetencji min. 2 - go stopnia zgodnie z PN - EN ISO 9712 lub równoważnej w zakresie badań penetracyjnych, wydane przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, - Świadectwa Kwalifikacji dla eksploatacji [E] Grupa 3 pkt. 4, 5, 6, 7 i 10 dla urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 4, 5, 6, 7, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci (Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), e) co najmniej jedną osobą posiadającą łącznie: - Certyfikat Kompetencji min. 2 - go stopnia zgodnie z PN - EN ISO 9712 lub równoważnej w zakresie badań wizualnych, wydane przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, - Świadectwa Kwalifikacji dla eksploatacji [E] Grupa 3 pkt. 4, 5, 6, 7 i 10 dla urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 4, 5, 6, 7, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci (Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), f) co najmniej jedną osobą posiadającą Świadectwo Kwalifikacji do wykonywania prac na stanowisku dozoru [D] Grupa 3 pkt. 4, 5, 6, 7 i 10 dla urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 4, 5, 6, 7, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci (Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.). g) co najmniej jedną osobą posiadającą Uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej IOR, wydane przez Państwową Agencję Atomistyki na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej. Uwaga: Do wydawania w/w Certyfikatów Kompetencji uprawnione są instytucje spełniające wymagania normy PN - EN 17024 lub równoważnej. Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień wyżej wymienionych specjalistów z wyjątkiem łączenia funkcji wymienionej w lit. f z funkcjami wymienionymi w lit. a, b, c, d, e. 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego. 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1. pkt 1) musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 powyżej, z wyłączeniem warunku w zakresie dysponowania osobami [ust. 1 pkt 3) pkt. 3.3)] zgodnie z ust. 5 poniżej. 5. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2, 4-6 i 8 SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedopuszczenia polegania na zasobach innych podmiotów, wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 3 i 10 SIWZ. Rozdział II. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony: 1) Formularz ,,Oferta" (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ) oraz Formularz Cenowy (zgodny z treścią Załącznika do Formularza ,,Oferta") 2) Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo). 3) Aktualne Świadectwo Uznania Laboratorium Badawczego, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, potwierdzające spełnienie kryteriów normy PN - EN ISO 17025. 4) Aktualne Świadectwo Podwykonawcy, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych. 5) Wykaz wykonanych zamówień (co najmniej jedno) spełniających warunek określony w Rozdziale I ust. 1 pkt 3 ppkt 3.1). Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: przedmiot zamówienia, wartość zamówienia (netto), daty wykonania, tj. rozpoczęcia i zakończenia, podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane, a także dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie - zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ. 6) Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje odpowiednim sprzętem do wykonywania przedmiotu zamówienia, w tym mobilnym laboratorium badań określonym w Rozdz. I ust. 1 pkt 3 ppkt 3.2) - zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ 7) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z warunkami opisanymi w Rozdziale I ust. 1 pkt 3 ppkt 3.3) - zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające ww. uprawnienia i kwalifikacje. 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 3. Jeżeli Wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w Rozdziale I ust. 1 pkt 3 ppkt. 3.3) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale I ust. 5, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga: 1) zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, lub 2) innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 4. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu. 5. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. 6. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż jednego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny oferty tylko tego Wykonawcy, którego oferta po wstępnej ocenie będzie najkorzystniejsza. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Wykonawców, Zamawiający pozostawi bez badania i oceny. 7. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie informując o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Data realizacji zamówienia : wg bieżących potrzeb Zamawiającego - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020r. lub do wyczerpania Maksymalnej Wysokości Wynagrodzenia która zostanie wskazana w § 6 ust. 3 Umowy tj. 160 000,00 zł netto
Termin składania ofert : 2019-07-05
Miejsce składania ofert : Oferty: 1) w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Zakupowego, 2) w formie elektronicznej na adres e-mail: zofia.wrobel@gaz-system.pl
przy czym złożenie oferty w ten sposób będzie skuteczne pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia tej czynności w Portalu Zakupowym. Szczegóły dotyczące komunikacji oraz składania ofert opisane zostały w Rozdziale X oraz XIV SIWZ.
Termin otwarcia ofert : 2019-07-05
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.