eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N w miejscowości Świątki poprzez wykonanie nakładki

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-10-16

Olsztyn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N w miejscowości Świątki poprzez wykonanie nakładki
Numer ogłoszenia: 345346 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 311660 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 535 66 30, faks 89 535 66 40.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N w miejscowości Świątki poprzez wykonanie nakładki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu odnowy nawierzchni drogi powiatowej Nr 1407N w miejscowości Świątki poprzez wykonanie nakładki. Zakres robót obejmuje:- Frezowanie istniejącej nawierzchni na łącznej powierzchni 630m2;- wyrównanie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1407N warstwą ścieralną z betonu asfaltowego o minimalnej grubości 4 cm, na powierzchni 1728m2. Szczegółowe ilości robót budowlanych podano w kosztorysie ofertowym. 2. Zamówienie realizowane będzie na podstawie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, ustaleń SIWZ oraz zgodnie z kosztorysem ofertowym, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • POL-DRÓG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Arkuszowa 7, 01-934 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56198,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 82493,64

  • Oferta z najniższą ceną: 82493,64 / Oferta z najwyższą ceną: 139125,55

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.