eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Termomodernizacja budynku Internatu Zespołu Szkół Muzycznych im.I.Paderewskiego w Białymstoku.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-10-15

Białystok: Termomodernizacja budynku Internatu Zespołu Szkół Muzycznych im.I.Paderewskiego w Białymstoku.
Numer ogłoszenia: 343034 - 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 184460 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku, ul. Podleśna 2, 15-227 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7416507, faks 085 7416507.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budzetowa nie posiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Internatu Zespołu Szkół Muzycznych im.I.Paderewskiego w Białymstoku..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na wykonaniu: - izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku, - demontażu obróbek blacharskich, rynien, balustrad, - częściowej wymiany okien i drzwi, - naprawy tyków zewnętrznych, balkonów, schodów, murków oporowych, - ocieplenia ścian budynku, - odwodnienia terenu wokół budynku, - tynków o fakturze strukturalnej, - montażu nowych balustrad, rynien, - docieplenia stropodachu metodą natryskową wełną mineralną (granulatem), - nowej instalacji odgromowej. Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.10.00 - Izolacja cieplna 45.31.23.11 - Montaż instalacji piorunochronnej 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Handlowo usługowe TAZ s.c. (lider konsorcjum) Firma Remontowo-Budowlana Czołpik Tadeusz (członek konsorcjum), ul.Poleska 21, 15-476 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 512672,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 430251,33

  • Oferta z najniższą ceną: 430251,33 / Oferta z najwyższą ceną: 784910,68

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.