eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie projektu wnętrz i projektu elektrycznego dla pomieszczeń sanitariatów w istniejącym budynku UMFC w Białymstoku zamówienie uzupełniające do zamówienia na wykonanie projektu budowlanego sali baletowej z zespołem pomieszczeń zaplecza i sali organowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przy ul. Okólnik 2 w WarszawieOgłoszenie z dnia 2014-01-29

Warszawa: Wykonanie projektu wnętrz i projektu elektrycznego dla pomieszczeń sanitariatów w istniejącym budynku UMFC w Białymstoku zamówienie uzupełniające do zamówienia na wykonanie projektu budowlanego sali baletowej z zespołem pomieszczeń zaplecza i sali organowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przy ul. Okólnik 2 w Warszawie
Numer ogłoszenia: 33686 - 2014; data zamieszczenia: 29.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8278309, faks 22 8278309 , strona internetowa www.chopin.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu wnętrz i projektu elektrycznego dla pomieszczeń sanitariatów w istniejącym budynku UMFC w Białymstoku zamówienie uzupełniające do zamówienia na wykonanie projektu budowlanego sali baletowej z zespołem pomieszczeń zaplecza i sali organowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przy ul. Okólnik 2 w Warszawie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pomieszczenia przeznaczone do remontu i zmiany aranżacji znajdują się w przyziemiu, na parterze i 1 piętrze budynku. Zespoły pomieszczeń sanitarnych mieszczą się w wysokości kondygnacji. Powierzchnie pomieszczeń istniejących: po 13,1m2 na każdym piętrze. pomieszczenia sanitarne łącznie- ok. 86m2. Obecnie wszystkie pomieszczenia są w złym stanie technicznym. Wyposażenie w instalacje: - z.w., c.w., c.o., - wentylacji, - instalacja elektryczna..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Podstawą prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest art. 66 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 6. Zgodnie z art. 66 ustawy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki, zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Artykuł 67 ust. 1 ustawy określa przesłanki warunkujące zastosowanie trybu z wolnej ręki. Zgodnie z pkt. 6 przywołanego przepisu zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki, jeżeli w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (zamówienia uzupełniające). Przedmiotowe zamówienie należy zakwalifikować jako zamówienie uzupełniające. Spełnione zostały wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn Wykonanie projektu budowlanego sali baletowej z zespołem pomieszczeń zaplecza i sali organowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przy ul. Okólnik 2 w Warszawie Jego przedmiotem była m.in.: Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego nowej aranżacji Sali gimnastycznej i zespołu pomieszczeń pomocniczych oraz uzyskanie zgody na realizację /pozwolenia na budowę. Stworzenie dokumentacji będącej podstawą realizacji budowlanej w wyznaczonej przestrzeni : - Sali baletowej - pow. ok. 140 m2, - zespołu pomieszczeń sanitarnych z szatnią dla 15 kobiet i 15 mężczyzn - pow. łączna(brutto) ok. 86 m2, - Sali organowej - pow. ok. 49 m2, - 2 pomieszczenia pomocnicze - magazynek sprzętu dla Sali baletowej (ok. 8 m2) i pomieszczenie pomocnicze dla nauczycieli baletu ( w zespole pomieszczeń przy szatniach). Zakres opracowania Zakresem opracowania objęto pomieszczenia wymienione w punkcie 1. Zakres prac budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do wykonania przy nowej aranżacji winien ograniczyć się w miarę możliwości do pomieszczeń adaptowanych. Projekt powinien składać się z następujących opracowań: projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny, opinia konstrukcyjna, projekt instalacyjny w zakresie wod. - kan., modernizacji c.o., wentylacji, klimatyzacji, projekt instalacji elektroenergetycznych, projekt w zakresie akustyki. W dniu 18.10.2013 r. Zamawiający opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 425692 - 2013 ogłoszenie o zamówieniu. Wartość zamówienia podstawowego wraz z zamówieniami uzupełniającymi oszacowano na 79 950,00 zł netto w tym wartość zamówienia uzupełniającego określono w wysokości 26 650,00 zł netto. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (§ 4) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu w pkt II.1.5) przewidziano udzielenie zamówienia uzupełniającego: Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnieniu warunków określonych w wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia uzupełniającego nie będzie przekraczać 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 6 listopada 2013 r. Wykonawcy: Architektowi Radosławowi Guzowskiemu wpisanemu do CEDIG, z siedzibą przy ul. Spacerowej 12, 10657 Olsztyn.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Architekt Radosław Guzowski, ul. Spacerowa 12, 10-657 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.