eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Postomino › Dostawa fabrycznie nowego traktorka ogrodowego z urządzeniem koszącym bez kabiny, fabrycznie nowej wielofunkcyjnej szczotki ze zgrzebłem (z możliwością odczepienia zgrzebła) do nawierzchni (boisk) trawiastych naturalnych i sztucznych oraz fabrycznie nowej zamiatarko-oczyszczarki do nawierzchni (boisk) trawiastych sztucznych.

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2013-08-19

Postomino: Dostawa fabrycznie nowego traktorka ogrodowego z urządzeniem koszącym bez kabiny, fabrycznie nowej wielofunkcyjnej szczotki ze zgrzebłem (z możliwością odczepienia zgrzebła) do nawierzchni (boisk) trawiastych naturalnych i sztucznych oraz fabrycznie nowej zamiatarko-oczyszczarki do nawierzchni (boisk) trawiastych sztucznych.
Numer ogłoszenia: 333394 - 2013; data zamieszczenia: 19.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Sportu w Postominie , Postomino 97, 76-113 Postomino, woj. zachodniopomorskie, tel. 59 810 93 73, faks 59 810 93 73.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckis.postomino.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego traktorka ogrodowego z urządzeniem koszącym bez kabiny, fabrycznie nowej wielofunkcyjnej szczotki ze zgrzebłem (z możliwością odczepienia zgrzebła) do nawierzchni (boisk) trawiastych naturalnych i sztucznych oraz fabrycznie nowej zamiatarko-oczyszczarki do nawierzchni (boisk) trawiastych sztucznych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego traktorka ogrodowego z urządzeniem koszącym bez kabiny, fabrycznie nowej wielofunkcyjnej szczotki ze zgrzebłem (z możliwością odczepienia zgrzebła) do nawierzchni (boisk) trawiastych naturalnych i sztucznych oraz fabrycznie nowej zamiatarko-oczyszczarki do nawierzchni (boisk) trawiastych sztucznych o następujących parametrach technicznych i wyposażeniu: Silnik o mocy co najmniej 24 KM diesel, Agregat tnący o szerokości od 120 do 140cm, TUZ przedni i tylny, Przedni i tylny wałek WOM, Obciążniki przedniej osi o wadze od 17 do 20kg, Zbiornik wysokiego wyładunku o pojemności od 550 do 600 litrów, Wskaźnik napełnienia zbiornika, Napęd hydrostatyczny na 4 koła dwu pedałowy (przód - tył), Tempomat, Hydraulika obustronna, Promień skrętu 70-80cm, Wysokość cięcia traw od 25mm do 133mm, Stabilne żeliwne osie - przednia i tylna, Elektro-hydrauliczne załączanie noży tnących, Wspomaganie kierownicy, Ogumienie trawnikowe,Homologacja drogowa, Wielofunkcyjna szczotka ze zgrzebłem (z możliwością odczepienia zgrzebła) do wyrównywania nawierzchni (boisk) trawiastych sztucznych o szerokości roboczej od 180 do 190cm i wadze do 250kg, Zamiatarko-oczyszczarka do zbierania zanieczyszczeń i przesiewania granulatu z nawierzchni (boisk) trawiastych sztucznych o szerokości roboczej od 110 do 130cm i wadze do 360kg. 2. Kod CPV -16311100-9, 16160000-4 3.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia autoryzowanego punktu serwisowego w odległości nie większej niż 50 km od siedziby zamawiającego. Wykonawca, przed odbiorem traktora ogrodowego, dokona bezpłatnego przeszkolenia z zakresu obsługi podstawowej przedmiotu zamówienia i pierwszego uruchomienia, osób wytypowanych przez Zamawiającego. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy kompletną dokumentację w języku polskim (m.in. instrukcję obsługi i konserwacji traktorka). 4.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu gwarancyjnego sprawowanego przez co najmniej 12 miesięcy od daty protokołu odbioru..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.31.11.00 - Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych 16.16.00.00 - Różny sprzęt ogrodniczy .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.postomino.pl/ckis/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kultury i Sportu w Postominie, Postomino 97, 76-113 Postomino, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Centrum Kultury i Sportu w Postominie, Postomino 97, 76-113 Postomino, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.