eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Zabrody/Lasocin, nr 18 wg DSD, dojazd pożarowy nr 1 w Nadleśnictwie Włoszczowa

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-10-07

Warszawa: przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Zabrody/Lasocin, nr 18 wg DSD, dojazd pożarowy nr 1 w Nadleśnictwie Włoszczowa
Numer ogłoszenia: 332546 - 2014; data zamieszczenia: 07.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 263854 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych, ul. Cynamonowa 2 lok. 8, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 203 54 94, faks 22 203 49 88.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Pełnomocnik PGLP Nadleśnictwo Włoszczow.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Zabrody/Lasocin, nr 18 wg DSD, dojazd pożarowy nr 1 w Nadleśnictwie Włoszczowa.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi leśnej - o długości 3,1 km w leśnictwie Zabrody, Lasocin (obręb ewidencyjny Żeleźnica-Zabrody, gmina Krasocin, obręb ewidencyjny Lasocin Gmina Łopuszno). Prace obejmują wyrównanie nawierzchni kruszywem, wykonanie nawierzchnia z kruszywa łamanego grubości 10 cm, szerokość nawierzchni 3,5 m wraz z wykonaniem zjazdów, mijanek, rowów odwodnieniowych wraz z przepustami, roboty wykończeniowe, oznakowanie drogi. UWAGA!!! Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20 - Roboty w zakresie budowy dróg 45.11.12.13 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu 45.23.24.52 - Roboty odwadniające 45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1222554,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1457191,09

  • Oferta z najniższą ceną: 1457191,09 / Oferta z najwyższą ceną: 1481288,10

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.