eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › Wymiana okien drewnianych na PCV w budynku mieszkalnym Zakładu Karnego we Włocławku (znak sprawy DKw-220/21/2011)

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-12-12

Włocławek: Wymiana okien drewnianych na PCV w budynku mieszkalnym Zakładu Karnego we Włocławku (znak sprawy DKw-220/21/2011)
Numer ogłoszenia: 326911 - 2011; data zamieszczenia: 12.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 294417 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny we Włocławku, ul. Bartnicka 10, 87-809 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2355055, faks 054 2354063.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Karny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana okien drewnianych na PCV w budynku mieszkalnym Zakładu Karnego we Włocławku (znak sprawy DKw-220/21/2011).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę okien drewnianych na PCV w budynku mieszkalnym Zakładu Karnego we Włocławku (Nomenklatura CPV: 45.42.11.32-8). Zakres robót obejmuje: 1.zabezpieczenie istniejących elementów budowlanych (np. parkiety, lamperie, stolarka) przed zabrudzeniem i uszkodzeniem, 2.demontaż istniejących okien drewnianych, odniesienie zdemontowanej stolarki i opakowań oraz innych materiałów odpadowych na wskazane miejsce, 3.montaż okien z PCV: 4.wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych na ościeżach oraz w miarę potrzeb zakrycie dodatkowymi listwami widocznych przestrzeni wypełnionych pianką montażową, 5.malowanie wnętrz - wyłącznie roboty malarskie w miejscu wykonywanych robót - malowanie ościeży wewnętrznych, 6.malowanie zewnątrz - wyłącznie roboty malarskie w miejscu wykonywanych robót - malowanie ościeży zewnętrznych 7.osadzenie maskującej listwy PCV między oknem a parapetem wewnętrznym w każdym oknie, 8.posprzątanie stanowiska pracy, umycie okien. Ilości okien, nawiewników i wymiary zawarte są w załączonym do specyfikacji przedmiarze i szkicu okna. Okna mają być jednokolorowe - kolor biały. 2. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są postanowienia zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót, rysunku okna, wzorze umowy, które stanowią załączniki do specyfikacji.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.32-8, 45.11.13.00-1, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39811,42 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 41035,60

  • Oferta z najniższą ceną: 41035,60 / Oferta z najwyższą ceną: 69224,40

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.