eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Etap I modernizacji holu głównego i przyziemia w budynku dydaktycznym A Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, zlokalizowanego w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-18

Ogłoszenie nr 326166 - 2016 z dnia 2016-10-18 r.

Warszawa: Etap I modernizacji holu głównego i przyziemia w budynku dydaktycznym A Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, zlokalizowanego w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 308158


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, krajowy numer identyfikacyjny 27570200000, ul. ul. Okólnik  2, 00368   Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 228 278 309, faks 228 278 309, e-mail przetargi@chopin.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.chopin.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia wyższa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Etap I modernizacji holu głównego i przyziemia w budynku dydaktycznym A Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, zlokalizowanego w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP-29/09/2016/272/W/TL

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja holu głównego i przyziemia w budynku dydaktycznym A Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, zlokalizowanego w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5 W związku z tym, iż projekt elektryczny powstał kompleksowo, dodatkowo Inwestor wskazuje etapowanie inwestycji dot. branży elektrycznej etap 1. W pierwszym etapie będzie wykonana instalacja oświetleniowa korytarzy bez baterii centralnej. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne na tym etapie mają być z bateriami lecz oprzewodowane przewodem HDGs3x1,5 jak do centralnej baterii i doprowadzone do pomieszczenia technicznego gdzie będzie ona zlokalizowana. W tym etapie mają być wykonane prace: - Ułożone koryta kablowe dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej na korytarzu parteru. - Ułożone przewody do instalacji oświetleniowej parteru. - Ułożone przewody do instalacji gniazd 230V i DATA parteru bez osprzętu. - Montaż opraw na parterze. - Ułożone przewody do instalacji alarmowej całego obiektu bez osprzętu. - Ułożone przewody do instalacji komputerowej parter i I piętro bez osprzętu. - Ułożone przewody do instalacji CCTV całego obiektu bez osprzętu. - Ułożone przewody do instalacji domofonowej całego obiektu bez osprzętu. - Ułożone przewody do instalacji kontroli dostępu parter bez osprzętu. - Ułożone przewody do instalacji SSP parter i wyprowadzone pętle do piwnicy i na I piętro bez osprzętu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Załącznik nr 2 do SIWZ oraz Wzór umowy będący załącznikiem nr 5 do SIWZ

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45214400-4, 45310000-3, 45311100-1, 45311200-2, 45315700-5, 45316100-6, 45314300-4, 45314200-3, 45315600-4, 45317000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/10/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT402000.00
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
REDIL Jacek Rutkowski,  biuro@redil.bialystok.pl,  Ul. Skorupska 24 lok. 16 ,  15-048,  15-048,  kraj/woj. podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 494460
Oferta z najniższą ceną/kosztem 494460
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 494460
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.