eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Remont 2 placów zabaw Sulechów ul. Wojska Polskiego nr 39 i nr 40

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-10-01

Zielona Góra: Remont 2 placów zabaw Sulechów ul. Wojska Polskiego nr 39 i nr 40
Numer ogłoszenia: 325790 - 2014; data zamieszczenia: 01.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Zielonej Górze , Al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 4519200, faks 068 4519230.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wam.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont 2 placów zabaw Sulechów ul. Wojska Polskiego nr 39 i nr 40.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Remont 2 placów zabaw Sulechów ul. Wojska Polskiego nr 39 i nr 40, w zakresie nie wymagającym projektu i pozwolenia na budowę. Zakres robót budowlanych obejmuje głównie roboty: ziemne, demontażowe, montażowe wraz z urządzeniami placu zabaw. Rodzaj robót i ich ilość ujęto w przedmiarach robót, stanowiących załączniki nr 14 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót- załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcy gwarancji na wykonane prace, a na wbudowane wyposażenie na okres zgodny z gwarancją producenta. Wykonawca w ramach wykonania zamówienia jest zobowiązany do utylizacji gruzu i innych odpadów nie nadających się do wykorzystania, w miejscach zorganizowanego składowania odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, Poz. 1206). CPV: Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według Kodów Wspólnego Słownika Zamówień 45233000-9 Roboty w zakresie wykonania nawierzchni placu zabaw, 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placu zabaw-montaż urządzeń, 45342000-6 Roboty w zakresie wznoszenia ogrodzeń. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia jaki należy wykonać zawarty jest specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót stanowiące załączniki Nr 9 i 14 do niniejszej SIWZ. W przypadku odwołania się przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia do znaku towarowego, źródła pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych czy systemów odniesienia przyjmuje się, że Zamawiający wskazał wyłącznie na wymagane parametry, jakość, funkcjonalność i w tym zakresie Wykonawcy mogą wykonać zamówienie przy użyciu materiałów o równoważnych parametrach. Wykonawca w składanej ofercie może zaproponować równoważne (inne) materiały i urządzenia, lecz o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych od przyjętych w STWiOR i przedmiarach robót, kompatybilne z istotnymi parametrami technicznymi materiałów i urządzeń zastosowanych w STWiOR i przedmiarach robót, nie powodujące zmian w przyjętych rozwiązaniach funkcjonalnych i konstrukcyjnych obiektu oraz umożliwiające ich powiązanie z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w sposób przyjęty w projekcie jak również nie powodujące konieczności wykonania dokumentacji projektowej. W przypadku wskazania w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiarach robót znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów lub urządzeń, wykonawca może zaoferować równoważne materiały i urządzenia o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż materiałów lub urządzeń wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiarach robót, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Dokumenty potwierdzające równoważność proponowanych przez wykonawcę materiałów i urządzeń należy obowiązkowo załączyć do oferty. Propozycja równoważnych (inne) materiałów i urządzeń jest możliwa tylko i wyłącznie na etapie składania oferty wykonawczej. Zamawiający, w uzasadnionych przez wykonawcę przypadkach, może wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań równoważnych w trakcie trwania umowy, jednakże działanie takie jest jedynie uprawnieniem zamawiającego, wobec którego wykonawca nie może rościć żadnych praw. W przypadku nie dołączenia dokumentów potwierdzających równoważności proponowanych materiałów i urządzeń do oferty, traktowane będzie jak przyjęcie wszelkich rozwiązań bez zmian. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.11.27.23-9, 45.34.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada pozytywne i udokumentowane doświadczenie w realizacji robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, tzn., że okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zamówienia na roboty budowlane polegające na wykonaniu lub remoncie placów zabaw, a wartość zamówienia wyniosła co najmniej 50.000,00 zł brutto. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - na potwierdzenie spełniania warunku wykonawca złoży wykaz robót budowlanych (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu zamawiający wymaga wykazania co najmniej 2 robót budowlanych spełniających powyższy warunek. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania wymagań zamawiającego w stosunku do wykonawców będzie dokonywana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • niee dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia będą posiadały uprawnienia do kierowania robotami i wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. Prawo budowlane w zakresie branży: - konstrukcyjno-budowlanej, Wykonawca może przewidzieć do wykonania zamówienia jedną, dwie lub więcej osób posiadające sumarycznie wszystkie uprawnienia wskazane powyżej. Zamawiający dopuszcza także odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394). W celu wykazania spełnienia tego warunku wykonawca zobowiązany jest zawrzeć ww. osoby w zał. nr 6 do SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz złożyć oświadczenie zgodnie z zał. 5 do SIWZ. Ocena spełniania wymagań zamawiającego w stosunku do wykonawców będzie dokonywana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50 000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych). Ocena spełniania wymagań zamawiającego w stosunku do wykonawców będzie dokonywana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony druk Formularz oferty (wg załącznika nr 1 do SIWZ), b) wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (wg załącznika nr 7 do SIWZ). c) Jeżeli wykonawca nie wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, zamawiający uzna, że nie zamierza on powierzać podwykonawcom żadnych prac objętych niniejszym postępowaniem, d) kosztorys uproszczony zawierający co najmniej pozycje: l.p., podstawę wyceny, opis robót, jednostka miary, ilość, cenę jednostkową brutto, wartość brutto - wykonany na podstawie przedmiarów robót (załącznik nr 15 do SIWZ). e) dokumenty, o których mowa w części VIII oraz IX SIWZ, f) wypełnione i podpisane załączniki nr 2 - 7, 12 oraz jeżeli dotyczą załączniki nr 13-14 do SIWZ. g) potwierdzenie wpłaty wadium, o którym mowa w części XI SIWZ, h) w przypadku, gdy oferta jest składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustanowienie pełnomocnika może być dokonane w umowie regulującej współpracę wykonawców lub w odrębnym dokumencie pełnomocnictwa.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyłączeniem postanowień zawartych w ust. 2. 2.Umowa może być zmieniona wyłącznie w niżej określonych przypadkach: 2.1. Wprowadzenia zmian technologicznych, w szczególności: a) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, b) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, c) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy, Zmiany, o których mowa w lit b) lub c) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, Zmiany wskazywane w lit a), d) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym realizację umowy, a wartość wprowadzonych z tego tytułu robót zamiennych zostanie ustalona na podstawie średnich cen i narzutów określonych w wydawnictwie Sekocenbud obowiązującym w dniu ich realizowania. Natomiast wartość robót zamienionych (niewykonanych) z tytułu wprowadzenia tych robót zamiennych zostanie pomniejszona o wartość ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 2.2 Ustawowej zmiany stawki podatku VAT - w takim przypadku wynagrodzenie ulega zmianie o różnicę wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT 2.3 Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie proporcjonalnie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 2.4 w przypadku wystąpienia długotrwałych, intensywnych opadów deszczu uniemożliwiających prowadzenie robót remontowych. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 2.4 termin wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu wydłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1 i 2 jest nieważna.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wam.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie Oddział Regionalny w Zielonej Górze 65-120 Zielona Góra Al. Zjednoczenia 104 pok. nr 105.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2014 godzina 12:00, miejsce: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie Oddział Regionalny w Zielonej Górze 65-120 Zielona Góra Al. Zjednoczenia 104 pok. nr 104.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.