eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jedlicze › Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów i kursów w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie Jedlicze

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-01-28

Jedlicze: Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów i kursów w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie Jedlicze
Numer ogłoszenia: 32180 - 2014; data zamieszczenia: 28.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Rynek 5, 38-460 Jedlicze, woj. podkarpackie, tel. 13 44 84 758, faks 13 43 52 117.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedlicze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów i kursów w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie Jedlicze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Zadanie I Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie: grupowe warsztaty doradztwa zawodowego - dla 10 kobiet osobno w wymiarze 20h i 10 mężczyzn osobno w wymiarze 20h razem 40 h Termin realizacji: od 1 kwietnia - do 30 kwietnia 2014 r. Dokładny termin rozpoczęcia warsztatów Zamawiający ustali z Wykonawcą zamówienia. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do poruszania się po rynku pracy, tworzenia dokumentacji niezbędnej podczas poszukiwania pracy, grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe, przygotowanie do autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zadanie II Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie: florystyka- dla 10 kobiet w wymiarze 120h Termin realizacji: od 1 maja do 30 czerwca 2014 r. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu florystyki oraz nabycie praktycznych umiejętności koniecznych do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Program szkolenia powinien obejmować co najmniej zagadnienia w zakresie (minimum): a) zasady BHP, b) asortyment roślin ozdobnych, c) sposoby utrwalania materiału roślinnego, d) narzędzia i środki techniczne, style w kompozycjach, e) różne style układania kwiatów, f) wiązanki okolicznościowe, g) kompozycje stołowe, h) kompozycje w naczyniach, i) florystyka ślubna, j) florystyka komunijna, k)florystyka żałobna, l) dekoracje okolicznościowe z elementami kwiatów i roślin, np. pływające kwiaty, stroik ze świecą, ł) dekoracje z motywem kuli, m) dekoracje z roślin doniczkowych, n) kompozycje z roślin żywych (w szczególności), a także suchych, sztucznych i preparowanych, o) zabiegi pozwalające przedłużyć życie kwiatów ciętych, p) pakowanie prezentów. Zadanie III Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie: Monter dociepleń - dla 10 mężczyzn w wymiarze 150 h Termin realizacji: od 1 lipca do 31 sierpnia 2014r. Szkolenie ma na celu profesjonalne i kompleksowe przygotowanie do pracy w zawodzie - Montera dociepleń budynków. Szkolenie powinno być ściśle ukierunkowane na zdobycie umiejętności praktycznych, zgodnie z kierunkiem danego zawodu objętego szkoleniem przy uwzględnieniu nowoczesnych technologii i wymagań w zakresie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, stawianych obecnie na rynku pracy. Program szkolenia powinien obejmować co najmniej zagadnienia w zakresie (minimum): a) cele, metody i zasady docieplania budynków; b) BHP przy wykonywaniu dociepleń budynków; c) materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania dociepleń; d) przygotowanie podłoża pod termoizolacje; e) przyklejanie płyt styropianowych; f) mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków; g) wykonywanie termoizolacji z płyt z wełny mineralnej; h) wykańczanie termoizolacji; i) wzmacnianie naroży; j) wykonywanie warstwy zbrojonej; k) wykonywanie tynku cienkowarstwowego; l) bezpieczeństwo i higiena pracy; ł) użytkowanie eksploatacyjne; m) budowa rusztowań budowlano-montażowych metalowych; n) technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych; Miejsce do przeprowadzenia zajęć praktycznych wskaże Zamawiający. Zadanie IV Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych dla 10 kobiet osobno w wymiarze 30 h i 10 mężczyzn osobno w wymiarze 30h w sumie 60 h Termin realizacji: od 1 marca - do 31 marca 2014r. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy , podniesienia poziomu samooceny, zwiększenie samowiedzy, trening asertywności, trening komunikowania się , trening umiejętności konstruktywnego przezwyciężania sytuacji trudnych związanych z poszukiwaniem pracy, trening umiejętności trafnej oceny innych i diagnozy relacji interpersonalnych, trening umiejętności współpracy, skutecznego wywierania wpływu na innych czy skutecznej modyfikacji zachowań własnych i innych, skuteczne radzenie sobie ze stresem, rozwijanie inteligencji emocjonalnej i świadomości posiadanych praw. Dotyczy wszystkich części zamówienia Wymagania: 1.Dzienny wymiar zajęć tj. szkoleń, kursów, warsztatów nie powinien przekroczyć 8 godzin zegarowych, z uwzględnieniem niezbędnych przerw. Zajęcia powinny się odbywać od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy w przedziale godz. 8-16. Przez godziny do zrealizowania których jest zobowiązany wykonawca, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie godziny dydaktyczne gdzie 1 h = 45 min. 2.zapewnienie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia zajęć objętych programem szkoleń/kursów/warsztatów. 3.program szkolenia/kursu/warsztatów zawierający w szczególności: czas trwania i sposób organizacji zajęć, cele kształcenia a także plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej oraz niezbędnych środków czy materiałów dydaktycznych. 4.wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt do realizacji szkolenia, tj. materiał florystyczny - kwiaty i zieleń, oraz materiały pomocnicze jak: gąbki, druty, wstążki, rafia, kleje, podkłady, ratan, sznurki, sizal, faszyna, konstrukcje, papier, fizelina itp., 5.wykonawca zapewni materiały/sprzęt do praktycznej nauki zawodu monter dociepleń. 6.zapewnienie uczestniczkom/uczestnikom kursów zawodowych odzieży ochronnej. 7.zapewnienie odpowiednich pomieszczeń do realizacji kursu/szkoleń/warsztatów spełniających wymagania bhp, umożliwiających sprawną realizację zajęć, wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zakresu tematycznego kursu na terenie miasta Jedlicze. Każda/Każdy z Uczestniczek/Uczestników projektu powinna/powinien być wyposażona/wyposażony i mogła/mógł dysponować sprzętem i pomocami dydaktycznymi wykorzystywanymi podczas zajęć w szczególności zajęć praktycznych. 8.zapewnienie materiałów i pomocy dydaktycznych (broszur, opracowań własnych) potrzebnych do przyswojenia wiedzy teoretycznej, a także innych materiałów szkoleniowych i sprzętu niezbędnego do zajęć (np. zeszyt, długopis, projektor multimedialny itp.) dla każdego z uczestników szkolenia/kursu. Materiały zostaną przekazane na własność uczestnikom szkolenia/kursów/warsztatów. 9.zajęcia w ramach szkoleń/kursów/warsztatów zasadniczo winny odbywać się w pomieszczeniach zagwarantowanych przez Wykonawcę na terenie miasta Jedlicze wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizacje zajęć (szkoleń/kursów). Pomieszczenia powinne spełniać określony standard (odpowiednie warunki szkoleniowe, oprawa gastronomiczna -sala szkoleniowa oraz zaplecze gastronomiczne o podwyższonym standardzie).W ofercie należy dokładnie wskazać miejsce, w którym będą odbywać się zajęcia w ramach warsztatów. W przypadku prowadzenia zajęć w okresie jesienno- zimowym, zapewnienie odpowiednio ogrzewanych pomieszczeń. 10. przekazanie Zamawiającemu po jednym egzemplarzu materiałów szkoleniowych i dydaktycznych oznakowanych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wymaganych przez podmioty kontrolujące). 11. ubezpieczenie uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie oraz w drodze do i z miejsca kursu/szkolenia/warsztatów - od pierwszego do ostatniego dnia kursu/szkolenie (kserokopia polisy potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem kursu), 12. oznakowanie pomieszczeń, w których będą odbywały się warsztaty/szkolenia/kursy zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także zamieszczenie znaków: logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, flagą UE z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz umieszczać informację o współfinansowaniu szkoleń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 13. zapewnienie codziennego cateringu w postaci ciepłych i zimnych napojów (kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, soki, woda wg potrzeb uczestników), ciastek bądź kanapek oraz co najmniej jednego gorącego posiłku (danie obiadowe) , 14. prowadzenie bieżącej dokumentacji przebiegu kształcenia (m.in. listy obecności uczestników zajęć - potwierdzanie obecności za pomocą własnoręcznego czytelnego podpisu, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, potwierdzenia otrzymania zimnego oraz gorącego poczęstunku w postaci gorącego posiłku, kserokopii dziennika zajęć, ankiet a po zakończeniu warsztatu/szkoleń/kursów przekazania oryginałów tych dokumentów Zamawiającemu wraz z kserokopiami zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających ukończenie warsztatu/szkolenia kursu (z odpowiednim oznakowaniem promocyjnym), 15. niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego (najpóźniej w następnym dniu od zaistniałej sytuacji) o absencji uczestników kursu lub rezygnacji z uczestnictwa w trakcie jego trwania, a także innych okoliczności mających wpływ na realizację programu nauczania. Zgłoszenia o nieobecności uczestników powinny być dokonywane telefonicznie oraz e-mailowo do Koordynatora projektu, 16. Przekazanie Zamawiającemu harmonogramu zajęć wraz z godzinami rozpoczęcia i zakończenia kursu przed rozpoczęciem zajęć każdej grupy uczestników. Inne wymagania: a)rzygotowanie szczegółowego programu oraz harmonogramu szkolenia/kursu, b)Zapewnienie wykładowców/instruktorów z kompetencjami do prowadzenia praktycznej nauki zawodu, c)Skierowanie uczestników kursów zawodowych na badania lekarskie w celu dopuszczenia do kursu na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu oraz do ich sfinansowania. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu informacji o wynikach badań niezwłocznie po ich otrzymaniu, d)Przeprowadzenie egzaminów końcowych sprawdzających zdobyte wiadomości w zakresie zajęć teoretycznych i praktycznych ( dotyczy uczestników kursów zawodowych); e)po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają dokumenty potwierdzające jego ukończenie -zaświadczenie, o którym mowa w § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186) oraz suplement zawierający: 1. informacje o okresie trwania szkolenia, 2. tematy i wymiar godzinowy zajęć edukacyjnych, 3. numer z rejestru zaświadczenia, do którego suplement jest dodatkiem, 4. podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową prowadzącą szkolenie. Zaświadczenia muszą być oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. f)Przedłożenie list obecności uczestniczek/uczestników na zajęciach w poszczególnych dniach oraz listy poświadczające odbiór materiałów dydaktycznych, korzystanie z posiłków (jeśli dotyczy), kopie certyfikatów, a także inne dokumenty potwierdzające organizację i prowadzenie zajęć w sposób należyty, w szczególności ankiety wypełnione przez uczestników zajęć, dzienniki zajęć, g)Przeprowadzenie ewaluacji prowadzonych zajęć - dokonanie oceny prowadzonych zajęć za pomocą ankiet ewaluacyjnych, h)Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji zamówienia, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w zajęciach osobom wskazanym przez Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00 - Usługi szkoleniowe 80.53.00.00 - Usługi szkolenia zawodowego 80.57.00.00 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że są wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zadanie I Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, na rzecz osób bezrobotnych, co najmniej dwie usługi szkoleniowe w zakresie: doradztwo zawodowe; Zadanie II Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, na rzecz osób bezrobotnych, co najmniej dwie usługi szkoleniowe w zakresie: kurs zawodowy w specjalności florystyka lub florystyka - bukieciarstwo. Zadanie III Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, na rzecz osób bezrobotnych, co najmniej dwie usługi/ kursy zawodowe w zakresie: kurs zawodowy w specjalności monter dociepleń lub ociepleń. Zadanie IV Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, na rzecz osób bezrobotnych, co najmniej dwie usługi/kursy/ szkolenia w zakresie rozwój kompetencji/umiejętności społecznych lub kompetencji/umiejętności życiowych dotyczy wszystkich zadań: Każda z usług szkoleniowych ma być zrealizowana w wymiarze co najmniej 3 dni szkoleniowych (gdzie dzień szkoleniowy wynosił co najmniej 6 godz. dydaktycznych - gdzie 1 godz. dydaktyczna = co najmniej 45 min. zegarowych) i każda ma być zrealizowana dla co najmniej 5 osób. Posiadane doświadczenie powinno być udokumentowane złożeniem wykazu zrealizowanych usług zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy winni udokumentować dysponowanie następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zadanie I co najmniej 2 trenerów posiadających doświadczenie przy przeprowadzeniu co najmniej 2 szkoleń/kursów (każdy) dla osób bezrobotnych, w wymiarze co najmniej po 24 godz. dydaktyczne, o tematyce doradztwo zawodowe; Zadanie II co najmniej 2 trenerów/szkoleniowców posiadających doświadczenie przy przeprowadzeniu co najmniej 2 szkoleń/kursów (każdy) dla osób bezrobotnych, w wymiarze co najmniej po 24 godz. dydaktyczne, o tematyce kurs zawodowy w specjalności florystyka lub florystyka-bukieciarstwo Zadanie III co najmniej 2 trenerów/szkoleniowców posiadających doświadczenie przy przeprowadzeniu co najmniej 2 szkoleń/kursów (każdy) dla osób bezrobotnych, w wymiarze co najmniej po 24 godz. dydaktyczne, o tematyce kurs zawodowy w specjalności monter dociepleń lub ociepleń Zadanie IV co najmniej 2 trenerów posiadających doświadczenie przy przeprowadzeniu co najmniej 2 szkoleń/warsztatów (każdy) dla osób bezrobotnych, w wymiarze co najmniej po 24 godz. dydaktyczne, o tematyce rozwój kompetencji/umiejętności społecznych lub kompetencji/umiejętności życiowych;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści Umowy w przypadku, gdy: 1)nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 2)wystąpi konieczność zmiany miejsca i terminów realizacji szkoleń, wyłącznie w przypadku zaistnienia nowych okoliczności, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których nie można było przewidzieć; 3)Terminy realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku przedłużenia się trwania procedury przetargowej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://jedlicze.bip.krosoft.pl/?mainid=58
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu ul. Rynek 5 , 38-450 Jedlicze pokój nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.02.2014 godzina 12:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu ul. Rynek 5 , 38-450 Jedlicze pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.