eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bystrzyca K這dzka › Dostawa oleju opa這wego lekkiego do Miejsko Gminnego O鈔odka Kultury w Bystrzycy K這dzkiej na rok 2014 (przewidywana ilo嗆 24 000 l)

Ten przetarg zosta ju zako鎍zony. Zobacz wynik tego przetarguOg這szenie z dnia 2014-01-28

Bystrzyca K這dzka: Dostawa oleju opa這wego lekkiego do Miejsko Gminnego O鈔odka Kultury w Bystrzycy K這dzkiej na rok 2014 (przewidywana ilo嗆 24 000 l)
Numer og這szenia: 32166 - 2014; data zamieszczenia: 28.01.2014
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - dostawy

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny O鈔odek Kultury , ul. Wojska Polskiego 20, 57-500 Bystrzyca K這dzka, woj. dolno郵御kie, tel. 0-74 8 110 591, faks 0-74 8 110 591.

 • Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.mgok.pknet.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: o鈔odek kultury - samorz康owa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAM紟IENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa oleju opa這wego lekkiego do Miejsko Gminnego O鈔odka Kultury w Bystrzycy K這dzkiej na rok 2014 (przewidywana ilo嗆 24 000 l).

II.1.2) Rodzaj zam闚ienia: dostawy.

II.1.4) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zam闚ienia: Przedmiotem zam闚ienia jest: DOSTAWA OLEJU OPAΜWEGO LEKKIEGO DO MIEJSKO GMINNEGO O吐ODKA KULTURY w BYSTRZYCY KΜDZKIEJ na rok 2014 (przewidywana ilo嗆 24 000 l). Warunki dostawy: a)Rodzaj oleju - olej opa這wy lekki. b)Jako嗆 oleju winna spe軟ia wymagania stosowanych Polskich Norm i musi zosta potwierdzona przy ka盥ej dostawie orzeczeniem laboratoryjnym (鈍iadectwem jako軼i). W przypadku zmiany norm jako軼iowych w trakcie realizacji zam闚ienia, dostarczany po wej軼iu w 篡cie tych norm, olej musi je spe軟ia. c)Na potwierdzenie spe軟ienia przez dostarczany olej opa這wy lekki w/w wymaga do ka盥ej dostawy ka盥orazowo Wykonawca do陰czy dokument potwierdzaj帷y jako嗆 dostarczonego oleju (鈍iadectwo jako軼i) oraz aktualne za鈍iadczenie o legalizacji licznika pomiaru ilo軼i wydanego oleju opa這wego d)Przewidywana ilo嗆 zamawianego oleju - 24 000 litr闚 na okres trwania umowy tj. do ko鎍a roku 2014. Dostawy oleju winny nast瘼owa w partiach 5 000 - 10 000 litr闚 po zg這szeniu przez Zamawiaj帷ego zapotrzebowania w ci庵u max. 24 godz. od dnia otrzymania zg這szenia. e)Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo ilo軼iowego ograniczenia wielko軼i przedmiotu zam闚ienia. Miejsce dostawy: Miejsko Gminny O鈔odek Kultury w Bystrzycy K這dzkiej ul. Wojska Polskiego 20 wojew鏚ztwo dolno郵御kie, powiat k這dzki, gmina Bystrzyca K這dzka..

II.1.6) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 09.13.51.00 - Olej opa這wy .

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM紟IENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko軼i 1 500,00 PLN (s這wnie: tysi帷 pi耩set z這tych z這tych). 2. Wadium nale篡 wnie嗆 najp騧niej do wyznaczonego terminu sk豉dania ofert, tj. do dnia 7.02.2014 r. do godz. 14:00. 3. Wadium mo瞠 by wnoszone w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach: a) pieni康zu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego: Nazwa banku Gospodarczy Bank Sp馧dzielczy w Strzelinie Nr rachunku: 70 9588 0004 9700 6682 2000 0010 b) por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo - kredytowej, z tym, 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz.U. Nr 109/poz. 1158, z p騧n.zm.). 4. Wadium wniesione w pieni康zu Zamawiaj帷y przechowuje na rachunku bankowym. Wniesienie wadium w pieni康zu b璠zie skuteczne, je瞠li w podanym terminie (Rozdzia 10 ust. 10.2 SIWZ) znajdzie si na rachunku bankowym Zamawiaj帷ego. 5. Wadium wnoszone w innej formie ni w pieni康zu nale篡 z這篡 w formie orygina逝 w godzinach od 8.00 do 16.00 w siedzibie Zamawiaj帷ego (w Sekretariacie) tj. ul. Wojska Polskiego 20, 57-500 Bystrzyca K這dzka do terminu sk豉dania ofert tj. 7.02.2014 r. do godz. 14:00. Prosimy nie za陰cza orygina逝 gwarancji ani por璚zenia do oferty. 6. Z tre軼i gwarancji (por璚zenia) musi jednoznacznie wynika jaki jest spos鏏 reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi by podpisana przez upowa積ionego (upe軟omocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien by sporz康zony w spos鏏 umo磧iwiaj帷y jego identyfikacj np. z這穎ny wraz z imienn piecz徠k lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 7. Z tre軼i gwarancji winno wynika bezwarunkowe, na ka盥e pisemne 膨danie zg這szone przez Zamawiaj帷ego w terminie zwi您ania ofert, zobowi您anie Gwaranta do wyp豉ty Zamawiaj帷emu pe軟ej kwoty wadium w okoliczno軼iach okre郵onych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 8. Wykonawca zobowi您any jest wnie嗆 wadium na okres zwi您ania ofert. Dowodem wniesienia wadium w innej formie ni pieni康z jest za陰czenie do oferty kopii gwarancji lub por璚zenia. 9. Zamawiaj帷y zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezw這cznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa積ieniu post瘼owania, z wyj徠kiem Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze瞠niem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 10. Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj帷y zwraca wadium niezw這cznie po zawarciu umowy w sprawie zam闚ienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy, je瞠li jego wniesienia 膨dano. 11. Zamawiaj帷y zwraca niezw這cznie wadium, na wniosek Wykonawcy, kt鏎y wycofa ofert przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 12. Zamawiaj帷y 膨da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc, kt鏎emu zwr鏂ono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, je瞠li w wyniku rozstrzygni璚ia odwo豉nia jego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego. 13. Je瞠li wadium wniesiono w pieni康zu, Zamawiaj帷y zwraca je wraz z odsetkami wynikaj帷ymi z umowy rachunku bankowego, na kt鏎ym by這 ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni璠zy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc. 14. Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je瞠li Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt鏎ym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie z這篡 dokument闚 lub o鈍iadcze, o kt鏎ych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pe軟omocnictw, chyba 瞠 udowodni, 瞠 wynika to z przyczyn niele膨cych po jego stronie. 15. Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je瞠li Wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana: - odm闚i podpisania umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych w ofercie; - nie wni鏀 wymaganego zabezpieczenia nale篡tego wyko?nania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego sta這 si niemo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie wykonawcy. 16. Wykonawca, kt鏎y nie zabezpieczy oferty wadium zostanie wykluczony z post瘼owania, a jego oferta zostanie uznana za odrzucon.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNK紟

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y nie okre郵a szczeg馧owo sposobu oceny spe軟ienia tego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Za posiadanie nale篡tego do鈍iadczenia Zamawiaj帷y uzna wykonanie, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch wykonywanie dostaw w zakresie niezb璠nym do wykazania spe軟iania warunku wiedzy i do鈍iadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i odbiorc闚 oraz za陰czeniem dowod闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 te dostawy zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie. Jako zam闚ienie wykazuj帷e spe軟ianie warunku wiedzy i do鈍iadczenia Zamawiaj帷y uzna realizacj: - minimum 2 dostaw oleju opa這wego lekkiego w ilo軼i co najmniej 15 000 l o warto軼i nie mniejszej ni 50 000,00 z netto ka盥a. Warto嗆 zrealizowanych dostaw podana w walucie innej ni z這ty polski przeliczana b璠zie wed逝g 鈔edniego kursu Tabeli Kurs闚 Narodowego Banku Polskiego z dnia wszcz璚ia niniejszego post瘼owania (tj. z dnia zamieszczenia og這szenia o zam闚ieniu w biuletynie zam闚ie publicznych).

 • III.3.3) Potencja techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y nie okre郵a szczeg馧owo sposobu oceny spe軟ienia tego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam闚ienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y nie okre郵a szczeg馧owo sposobu oceny spe軟ienia tego warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y uzna, 瞠 Wykonawca znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantuj帷ej wykonanie przedmiotu zam闚ienia, je瞠li: - posiada 鈔odki finansowe lub zdolno嗆 kredytow nie mniejsz ni 70 000,00 z; - jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia (w zakresie obejmuj帷ym r闚nie odpowiedzialno嗆 za szkody wyrz康zone na rzeczach ruchomych i nieruchomych stanowi帷ych w豉sno嗆 Zamawiaj帷ego) na kwot minimum 70 000,00 z. Warto軼i podane w walucie innej ni z這ty polski przeliczane b璠 wed逝g 鈔edniego kursu Tabeli Kurs闚 Narodowego Banku Polskiego z dnia wszcz璚ia niniejszego post瘼owania (tj. z dnia zamieszczenia og這szenia o zam闚ieniu w biuletynie zam闚ie publicznych).

III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr鏂z o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, g堯wnych dostaw lub us逝g, w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚, czy zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie;
 • informacj banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej potwierdzaj帷 wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow wykonawcy, wystawion nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia;
 • op豉con polis, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia.

Wykonawca powo逝j帷y si przy wykazywaniu spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiot闚 przedk豉da nast瘼uj帷e dokumenty dotycz帷e podmiot闚, zasobami kt鏎ych b璠zie dysponowa wykonawca:

 • informacj banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej potwierdzaj帷ej wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow innego podmiotu, wystawion nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia;
 • op豉con polis, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

 • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
 • aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚, lub za鈍iadczenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
 • aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego oddzia逝 Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia zdrowotne i spo貫czne, lub potwierdzenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
 • wykonawca powo逝j帷y si przy wykazywaniu spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu na zasoby innych podmiot闚, kt鏎e b璠 bra造 udzia w realizacji cz窷ci zam闚ienia, przedk豉da tak瞠 dokumenty dotycz帷e tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre郵onym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiot闚 zagranicznych

Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk豉da:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt鏎ym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj帷y, 瞠:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatk闚, op豉t, sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne i zdrowotne albo 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zam闚ienie - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz帷e przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej

 • lista podmiot闚 nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 albo informacji o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunk闚 zmian

Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmiany umowy w nast瘼uj帷ym zakresie i na okre郵onych poni瞠j warunkach: 1) Wyst徙i konieczno嗆 zmiany (skr鏂enia lub wyd逝瞠nia) termin闚 umownych z uwagi na: -dzia豉nia si造 wy窺zej, za kt鏎 uwa瘸 si zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym (np. kl瘰ki 篡wio這wej itp.) maj帷ej bezpo鈔edni wp造w na spos鏏 i terminowo嗆 wykonania dostaw; -innej istotnej modyfikacji zakresu 鈍iadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, kt鏎a powoduje konieczno嗆 zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy; -wstrzymania 鈍iadczenia przez Wykonawc w nast瘼stwie pozostawania przez Zamawiaj帷ego w zw這ce z zap豉t nale積ego wynagrodzenia powy瞠j 30 dnia od dnia p豉tno軼i faktury; 2) Ponadto przewiduje si mo磧iwo嗆 dokonania zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty w sytuacji: -zmiany przepis闚 powoduj帷ej konieczno嗆 zastosowania innych rozwi您a technicznych, materia這wych i technologicznych ni zak豉dano w opisie przedmiotu zam闚ienia; -zmiany os鏏 reprezentuj帷ych strony w przypadku zmian organizacyjnych, zmiany os鏏 wskazanych do wykonywania czynno軼i zwi您anych z realizacj przedmiotu zam闚ienia, pod warunkiem, 瞠 osoby te b璠 spe軟ia造 wymagania okre郵one w SIWZ oraz w umowie; 3) Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany postanowie niniejszej umowy w zakresie terminu wykonania umowy, sposobu realizacji umowy, zakresu wynikaj帷ego z opisu przedmiotu zam闚ienia, sposobu dokonywania p豉tno軼i, kar umownych, odst徙ienia przez Zamawiaj帷ego od cz窷ci (jednego lub kilku) zada w przypadkach, gdy: -nast徙i zmiana obowi您uj帷ych przepis闚 w zakresie maj帷ym wp造w na realizacj przedmiotu zam闚ienia, -konieczno嗆 wprowadzenia zmian b璠zie nast瘼stwem zmian wprowadzonych w umowach pomi璠zy Zamawiaj帷ym a inn ni Wykonawca stron, w tym instytucjami finansuj帷ymi i nadzoruj帷ymi Zamawiaj帷ego, -wynikn rozbie積o軼i lub niejasno軼i w umowie, kt鏎ych nie mo積a usun望 w inny spos鏏 a zmiana b璠zie umo磧iwia usuni璚ie rozbie積o軼i i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapis闚 przez strony, - wprowadzenie zmian u豉twi realizacj umowy obu stronom przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej jako軼i jej wykonania. 4) Pozosta貫 zmiany: a) zmiana obowi您uj帷ej stawki VAT i podatku akcyzowego: -je郵i zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego b璠zie powodowa zwi瘯szenie koszt闚 wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zwi瘯szenia wynagrodzenia o kwot r闚n r騜nicy w kwocie podatku VAT lub podatku akcyzowego zap豉conego przez Wykonawc, - je郵i zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego b璠zie powodowa zmniejszenie koszt闚 wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmniejszenia wynagrodzenia o kwot stanowi帷 r騜nic kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego do zap豉cenia przez Wykonawc, b)rezygnacja przez Zamawiaj帷ego z realizacji cz窷ci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przys逝guj帷e Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiaj帷y zap豉ci za wszystkie spe軟ione 鈍iadczenia oraz udokumentowane koszty, kt鏎e Wykonawca poni鏀 w zwi您ku z wynikaj帷ymi z umowy planowanymi 鈍iadczeniami. 5) Wszystkie powy窺ze postanowienia stanowi katalog zmian, na kt鏎e Zamawiaj帷y mo瞠 wyrazi zgod. Nie stanowi jednocze郾ie zobowi您ania do wyra瞠nia takiej zgody. Wymienione powy窺ze mo磧iwo軼i wprowadzenia zmian s uprawnieniem a nie obowi您kiem Zamawiaj帷ego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia: www.mgok.pknet.pl
Specyfikacj istotnych warunk闚 zam闚ienia mo積a uzyska pod adresem: Miejsko Gminny O鈔odek Kultury w Bystrzycy K這dzkiej ul. Wojska Polskiego 20 57-500 Bystrzyca K這dzka.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 07.02.2014 godzina 14:00, miejsce: Miejsko Gminny O鈔odek Kultury w Bystrzycy K這dzkiej ul. Wojska Polskiego 20 57-500 Bystrzyca K這dzka.

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz帷e finansowania projektu/programu ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: nie

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.