eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dopiewo › Nr sprawy ROA.271.32.2013 Dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne do szkół i placówek specjalnych na terenie miasta Poznania , w roku szkolnym 2013/2014

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-07-24

Dopiewo: Nr sprawy ROA.271.32.2013 Dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne do szkół i placówek specjalnych na terenie miasta Poznania , w roku szkolnym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 293722 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dopiewo , ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, woj. wielkopolskie, tel. 0618148331 w 34, faks 061 8148092.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dopiewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nr sprawy ROA.271.32.2013 Dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne do szkół i placówek specjalnych na terenie miasta Poznania , w roku szkolnym 2013/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Kod CPV: 60113400-7 transport osób niepełnosprawnych 3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom przedszkolnym oraz uczniom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Dopiewo bezpłatnego transportu tam i z powrotem do: przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum lub innej placówki wymienionej w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), na terenie miasta Poznania . Gmina zapewnia bezpłatny transport dzieci do szkół specjalnych zgodnie z art5.17 ust.3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Konieczność ta wynika z faktu, iż na terenie Gminy nie ma szkół specjalnych. Dowożenie odbędzie się we wszystkie dni funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, które umożliwiają dzieciom realizację obowiązku szkolnego w okresie nauki szkolnej, tj. od dnia 2 września 2013 roku do dnia 27 czerwca 2014 roku (z wyłączeniem niedyspozycji dzieci oraz ferii zimowych). Przewóz odbywa się przy użyciu pojazdu (pojazdów) dostosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych. Transport zapewnia dowóz dzieci do Poznania z następujących miejscowości: Dopiewa (5 osób), Zakrzewa (3 osoby), Skórzewa (7 osób), Więckowic (1 osoba), Konarzewa (3 osoby), Dopiewca (2 osoby), Trzcielina (2 osoby), Dąbrówki (2 osoby), Zborowo (2 osoby) i z powrotem. Dowozem objęte są dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenia o niepełnosprawności: 1)dzieci sześcioletnie do przedszkoli, 2)dzieci (uczniowie) do szkół podstawowych i gimnazjów oraz do szkół specjalnych i ośrodków szkolno - wychowawczych. Przewidywana liczba dni na realizację usługi w roku szkolnym 2013/2014 wynosi 187 dni. Szczegółowy zakres tras i godziny przejazdów zostaną określone po ustaleniu planu zajęć w poszczególnych szkołach. 3.2. Dowożone dzieci uczęszczają do następujących szkół w Poznaniu: - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Poznaniu ul. Żniwna 1, - Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 z siedzibą w Poznaniu, ul. Rycerska 43 (dodatkowe siedziby szkoły na ul. Floriana i Ognik 15), - Zespół Szkół Specjalnych Nr 101 w Poznaniu, ul. Swoboda 41, - Zespół Szkół Specjalnych Nr 112, Poznań ul. Obornicka 314, - Liceum Ogólnokształcące im. K. Marcinkowskiego, Poznań ul. Bukowska 16 - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Poznań ul. Szamarzewskiego 78, - Zespół Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1, Poznań ul. Jana III Sobieskiego 102 - Przedszkole nr 91 Bajka, Poznań ul. Czereśnikowa 19a, - Społeczna Szkoła Podstawowa Zakątek ul. Winogrady 144, - Zespół Szkół Specjalnych nr 107, ul. Dąbrowskiego 73, Ogólna liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół w roku szkolnym 2012/2013 wynosiła: 31 dzieci. Na dzień wszczęcia postępowania liczba ta wynosi 28 uczniów (w tym może być 3-4 osób na wózkach) z terenu gminy Dopiewo uczęszczających do wyżej wymienionych szkół. Liczba dzieci oraz wyżej wymienione placówki w ciągu roku szkolnego mogą ulec zmianie. Średnia długość trasy w ciągu dnia wynosi: ok. 500 km. Termin realizacji zamówienia: Rok szkolny 2013/2014. 3.3.Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Dzieci niepełnosprawne będą dowożone do szkół i z powrotem zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2013/2014. 2. W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia należy przyjąć takie rozwiązania, które będą optymalne z punktu widzenia przewożonych dzieci. 3. We wszystkich zadaniach liczba dowożonych dzieci w okresie objętym zamówieniem może ulegać zmianie. 4. W przypadku zmiany przez dziecko placówki oświatowej w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca (Wykonawcy) zobowiązuje (-ją) się do dowozu tego dziecka do nowej placówki. 5. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali z Zamawiającym oraz w porozumieniu z opiekunem dziecka optymalny rozkład jazdy mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży, z uwzględnieniem następujących założeń: 1)Wykonawca ma obowiązek ustalić szczegółowe godziny kursów z dyrektorami poszczególnych szkół oraz z rodzicami (opiekunami) dzieci , 2)dziecko powinno przebywać w podróży jak najkrócej. Ze względu na swój stan psychofizyczny dzieci nie powinni przebywać zbyt długo w przewożonym je pojeździe (np. w sytuacji kompletowania grupy do przewozu). Należy dążyć do maksymalnego skrócenia czasu przewozu jak i odwozu dzieci, 3)dziecko powinno być dowiezione do szkoły, w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez nie o czasie zajęć lekcyjnych i zabierane po ich zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania, 4)plan przewozu wraz z wszystkimi uzgodnieniami, Wykonawca przekaże kierownikowi Referatu ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w Urzędzie Gminy Dopiewo, 5)pracownicy sprawujący opiekę powinni być wyposażeni w imienne identyfikatory oraz w środek łączności (np. telefon komórkowy), 6)oprócz kierowcy, zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty, z dziećmi musi jechać przygotowany do tej pracy opiekun, sprawujący opiekę nad dziećmi w czasie transportu, który zapewni pomoc w przemieszczaniu się z domu lub szkoły, a także - w razie potrzeby - udzieli pierwszej pomocy przedmedycznej, 7)osoby sprawujące opiekę nad przewożonymi dziećmi niepełnosprawnymi muszą być przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy, pierwszej pomocy medycznej lub pierwszej pomocy przedmedycznej lub posiadać co najmniej 6 miesięczny okres doświadczenia w opiece nad osobą niepełnosprawną, 8)opiekunowie zachowają szczególną dbałość o dobro dziecka w czasie jazdy oraz przy wsiadaniu do samochodu i wysiadaniu. Pracownicy są odpowiedzialni za zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas przewozu oraz podczas przekazania dzieci rodzicom/opiekunom prawnym oraz pracownikom szkoły lub placówki oświatowej, 9)pojazdy samochodowe, które będą użyte do realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu oraz być przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażone w specjalistyczny sprzęt (foteliki dostosowane do wieku i wzrostu dziecka) oraz specjalistyczne oznakowanie. 3.4. Dojazdy z bazy na trasy i zjazdy z trasy do bazy oraz dojazd i zjazd samochodu zamiennego nie będą wliczane w koszt usługi. Wykonawca zobowiązany jest w razie uszkodzenia pojazdu wykonującego przewozy do podstawienia pojazdu zastępczego. 4.Termin wykonania zamówienia: rok szkolny 2013/2014 tj, od 2.09.2013r. do 27.06.2014r..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy zamówień uzupełniających stanowiących 20 % wartości zamówienia podstawowego - w trybie z wolnej ręki , zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp , polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień .

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.34.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r., Nr 125, poz. 874 ze zm.). Ocena spełniania wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty według zasady spełnia -nie spełnia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, licencję musi złożyć każdy z wykonawców.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , co najmniej jedną usługę wykonywaną w sposób ciągły przez okres min. 8 miesięcy, o wartości min. 30.000,00 zł brutto polegającą na dowozie dzieci do szkół. Ocena spełniania wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia. Zgodnie z art.26 ust.2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja może być złożona wspólnie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia tj. : min. 3 środkami transportu, w tym: - dwa samochody z ilością miejsc siedzących co najmniej 14 , - jeden samochód z ilością miejsc siedzących co najmniej 9. Każdy samochód musi być dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ( w tym osób poruszających się na wózkach). Ocena spełniania wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty według zasady spełnia -nie spełnia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja może być złożona wspólnie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , że dysponuje osobami , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi odpowiednie uprawienia tj. : - min. 3 kierowcami posiadającymi prawo jazdy , - min. 3 opiekunami przeszkolonymi w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub przedmedycznej lub posiadać co najmniej 6 miesięczny okres doświadczenia w opiece nad osoba niepełnosprawną. Ocena spełniania wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty według zasady spełnia -nie spełnia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja może być złożona wspólnie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. Nr 3).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

15.8.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem załącznika do siwz. 15.8.2. Do oferty należy dołączyć dokument lub pełnomocnictwo, z których wynika uprawnienie osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 15.8.3.Wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 9 SIWZ . 15.8.4.Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - wg załącznika nr 5 do SIWZ. 15.8.5 Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2.Trasy przewozów oraz liczba dzieci będą w zależności od potrzeb korygowane w drodze uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zmiana ilości dzieci niepowodująca konieczności użycia dodatkowego pojazdu, mieści się w zakresie niniejszej umowy. 3. Zmiany trasy przewozów oraz ilości dzieci będą zgłaszane pisemnie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo pok. nr 118.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo pok. nr 5 - Biuro Obsługi Klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.. 3. Udostępnienie dokumentacji postępowania odbywać się będzie po złożeniu pisemnego wniosku. Zamawiający określi termin i miejsce udostępnienia dokumentacji..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.