eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie eventów, kampanii promocyjnej, uroczystości otwarcia wraz z usługą gastronomiczną na rzecz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w II połowie 2013 r.Ogłoszenie z dnia 2013-07-19

Toruń: Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie eventów, kampanii promocyjnej, uroczystości otwarcia wraz z usługą gastronomiczną na rzecz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w II połowie 2013 r.
Numer ogłoszenia: 285464 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy , Plac Teatralny 7, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: miejska instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie eventów, kampanii promocyjnej, uroczystości otwarcia wraz z usługą gastronomiczną na rzecz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w II połowie 2013 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wydarzeń towarzyszących uroczystości otwarcia Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Zakres usług świadczonych w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje: a) organizację imprez popularno - naukowych obejmującą opracowanie koncepcji, realizację oraz promocję trzech imprez popularno-naukowych; b) organizację i przeprowadzenie uroczystości otwarcia klubu naukowego dla dzieci w wieku szkoły podstawowej obejmującą opracowanie koncepcji konkursu dla dzieci inaugurującego otwarcie klubu, przeprowadzenie i promocja konkursu na terenie Torunia; c) organizacja uroczystości otwarcia Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy wraz z zapewnieniem atrakcji przez pierwsze dni funkcjonowania Centrum, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewnienie usługi gastronomicznej; d) przeprowadzenie kampanii promocyjnej promującej otwarcie i działalność Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy obejmującej promocję w mediach regionalnych i miejskich (w tym przygotowanie spotów radiowych i telewizyjnych), z uwzględnieniem nośników reklamy wskazanych przez Zamawiającego (słupy reklamowe, billboardy, telebimy, reklama środkach komunikacji miejskiej, dystrybucja ulotek, reklama prasowa, telewizyjna i radiowa), w tym również przygotowanie propozycji hasła reklamującego otwarcie Centrum, e) wytworzenie i dostawę materiałów reklamowych w ilościach i zgodnie z zakresem rzeczowym określonym przez Zamawiającego; Zamówienie zostało podzielone na trzy części: Zadanie nr 1 - Przygotowanie, organizacja oraz przeprowadzenie eventów w zawiązku z uroczystością otwarcia Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Zadanie nr 2 - Przeprowadzenie kampanii promocyjnej obejmującej kampanię w mediach regionalnych i miejskich, promocję konkursów oraz wytworzenie i dostawę materiałów reklamowych Zadanie nr 3 - Zapewnienie obsługi gastronomicznej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.14.00-0, 79.34.22.00-5, 79.34.10.00-6, 79.82.30.00-9, 55.30.00.00-3, 55.50.00.00-5, 55.40.00.00-4, 92.31.20.00-1, 92.30.00.00-4, 92.31.22.00-3, 92.31.21.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 10.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium dla każdej z części osobno w następującej wysokości: Część 1 - 6.000,00zł Część 2 - 1.500,00 zł Część 3 - 400,00 zł 2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski (dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form). 3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium. 4. Wadium musi być wniesione wyłącznie w formach określonych w Ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: Część nr 1 - zorganizował i przeprowadził co najmniej jeden interaktywny pokaz popularno - naukowy lub wydarzenie popularno-naukowe angażujące uczestników w organizowane wydarzenia/pokazy. Część nr 2 - wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu minimum 1 kampanii promocyjno - informacyjnej o zasięgu regionalnym (obejmującym teren min. jednego województwa) o wartości co najmniej 60.000,00 zł. Część nr 3 - wykonał co najmniej dwie usługi polegające na zapewnieniu cateringu dla grupy co najmniej 100-osobowej. Wskazane wyżej warunki zostały określone odrębnie dla każdej Części. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część Wykonawca winien wykazać spełnianie warunku udziału odpowiednio dla każdej Części, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszym Rozdziale.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udział w postępowaniu, zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udział w postępowaniu, zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożoną przez Wykonawcę informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej. Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli posiada on: Dla Części 1: środki finansowe lub zdolność kredytową w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek w wysokości min. 150.000,00 zł; Dla Części 2: środki finansowe lub zdolność kredytową w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek w wysokości min. 50.000,00 zł; Dla Części 3: środki finansowe lub zdolność kredytową w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek w wysokości min. 10.000,00 zł; W przypadku składania ofert na większa liczbę zadań, wartość środków finansowych lub zdolność kredytowa nie może być mniejsza niż suma kwot wskazana w niniejszym Rozdziale dla Części, na które Wykonawca składa ofertę. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia co najmniej 100.000,00 zł ( słownie: sto tysięcy złotych). W przypadku składania ofert na większa liczbę zadań wystarczające jest wykazanie się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia co najmniej 100.000,00 zł ( słownie: sto tysięcy złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: Część nr 1 - zorganizował i przeprowadził co najmniej jeden interaktywny pokaz popularno - naukowy lub wydarzenie popularno-naukowe angażujące uczestników w organizowane wydarzenia/pokazy. Część nr 2 - wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu minimum 1 kampanii promocyjno - informacyjnej o zasięgu regionalnym (obejmującym teren min. jednego województwa) o wartości co najmniej 60.000,00 zł. Część nr 3 - wykonał co najmniej dwie usługi polegające na zapewnieniu cateringu dla grupy co najmniej 100-osobowej. Wskazane wyżej warunki zostały określone odrębnie dla każdej Części. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część Wykonawca winien wykazać spełnianie warunku udziału odpowiednio dla każdej Części, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszym Rozdziale.;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami. Zaleca się wypełnienie wniosku wraz załącznikami udostępnionego na stronie internetowej Zamawiającego 2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3.W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje osoba upoważniona, do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być załączone do wniosku w oryginale lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4.W przypadku Wykonawców wspólnie występujących w postępowaniu wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do wniosku w oryginale lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

Zamawiający zaprosi do złożenia oferty 5 Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy warunki udziału w postępowaniu zawarte w ogłoszeniu spełni więcej niż 5 Wykonawców Zamawiający zastosuje dodatkową ocenę i zaprosi do składania ofert tych 5 Wykonawców, którzy uzyskają największą liczbę punktów wg poniżej podanego warunku, w stosunku do każdej z części z osobna. Za każdą dodatkową usługę wskazaną ponad minimum wymagane do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawca otrzyma 2 punkty. Ocena usług wskazanych w wykazie będzie dokonywana w stosunku do każdego zadania osobno. Zamawiający będzie brał pod uwagę usługi spełniające wymagania określone w pkt. III.3.2. ogłoszenia. Ponadto, ocena spełnienia pozostałych formalnych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału wg formuły: spełnia - nie spełnia (nie spełnianie warunków wyklucza wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu). Dopuszczeni do postępowania zostaną wykonawcy, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów oraz wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Jakość oferowanego przedmiotu zamówienia - 40

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, ul. Władysława Łokietka 5, 87 - 100 Toruń, tel. 668 899 730, faks 056/ 611 85 56 w godz. od 8.00 - 15.00..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2013 godzina 14:00, miejsce: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, ul. Władysława Łokietka 5, 87 - 100 Toruń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przygotowanie, organizacja oraz przeprowadzenie eventów w zawiązku z uroczystością otwarcia Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wydarzeń towarzyszących uroczystości otwarcia Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Zakres usług świadczonych w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje organizację imprez popularno - naukowych obejmującą opracowanie koncepcji, realizację oraz promocję trzech imprez popularno-naukowych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.20.00-1, 92.30.00.00-4, 92.31.21.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 10.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Jakość oferowanego przedmiotu zamówienia - 40

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przeprowadzenie kampanii promocyjnej obejmującej kampanię w mediach regionalnych i miejskich, promocję konkursów oraz wytworzenie i dostawę materiałów reklamowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wydarzeń towarzyszących uroczystości otwarcia Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Zakres usług świadczonych w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje: przeprowadzenie kampanii promocyjnej promującej otwarcie i działalność Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy obejmującej promocję w mediach regionalnych i miejskich (w tym przygotowanie spotów radiowych i telewizyjnych), z uwzględnieniem nośników reklamy wskazanych przez Zamawiającego (słupy reklamowe, billboardy, telebimy, reklama środkach komunikacji miejskiej, dystrybucja ulotek, reklama prasowa, telewizyjna i radiowa), w tym również przygotowanie propozycji hasła reklamującego otwarcie Centrum; wytworzenie i dostawę materiałów reklamowych w ilościach i zgodnie z zakresem rzeczowym określonym przez Zamawiającego;b) organizację i przeprowadzenie uroczystości otwarcia klubu naukowego dla dzieci w wieku szkoły podstawowej obejmującą opracowanie koncepcji konkursu dla dzieci inaugurującego otwarcie klubu, przeprowadzenie i promocja konkursu na terenie Torunia;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.14.00-0, 79.34.22.00-5, 79.34.10.00-6, 79.82.30.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 10.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Jakość oferowanego przedmiotu zamówienia - 40

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zapewnienie obsługi gastronomicznej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wydarzeń towarzyszących uroczystości otwarcia Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Zakres usług świadczonych w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje: organizacja uroczystości otwarcia Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy wraz z zapewnieniem atrakcji przez pierwsze dni funkcjonowania Centrum, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewnienie usługi gastronomicznej w dniu otwarcia;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3, 55.50.00.00-5, 55.40.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 10.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Jakość oferowanego przedmiotu zamówienia - 40

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.