eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemyśl › dostawa produktów żywnościowych do stołówki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu na rok szkolny 2013/2014

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-07-19

Przemyśl: dostawa produktów żywnościowych do stołówki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu na rok szkolny 2013/2014
Numer ogłoszenia: 285458 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 , ul. Kapitulna 4/23, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 016 6783096.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sosw3.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa produktów żywnościowych do stołówki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu na rok szkolny 2013/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na pakiety: - pakiet nr 1- mięso i wędliny - pakiet nr 2- nabiał - pakiet nr 3- warzywa i owoce - pakiet nr 4- przyprawy i koncentraty - pakiet nr 5- pozostałe artykuły żywnościowe, pakiet nr 6 - pieczywo, pakiet nr 7- ryby i ich przetwory..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.50.00.00-3, 15.30.00.00-1, 15.80.00.00-6, 15.40.00.00-2, 15.60.00.00-4, 15.81.00.00-9, 15.20.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu w myśl art. 24 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19 poz. 177). Złożą oświadczenie, że spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

załącznik nr 1 - ofertę wykonania na zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Przemyślu w roku szkolnym 2013/2014, załącznik nr 2 formularz cenowy danego pakietu, załącznik nr 6 - parafowany projekt umowy jako akceptacja jej treści warunków

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sosw3.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu ul. Kapitulna 4 37-700 Przemyśl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu ul. Kapitulna 4 37-700 Przemyśl (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: pakiet nr 1 mięso i wędliny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2 SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: pakiet nr 2 -nabiał.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2 SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: pakiet nr 3- warzywa i owoce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 3 SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: pakiet nr 4 - przyprawy i koncentraty.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: pakiet nr 5 pozostałe artykuły żywnościowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.40.00.00-2, 15.60.00.00-4, 15.80.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: pakiet nr 6 pieczywo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: pakiet nr 7 - ryby i ich przetwory.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.20.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.