eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ujsoły › Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług jej dystrybucji na potrzeby Nadleśnictwa Ujsoły (Znak sprawy S-2710-7-13).

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-07-19

Ujsoły: Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług jej dystrybucji na potrzeby Nadleśnictwa Ujsoły (Znak sprawy S-2710-7-13).
Numer ogłoszenia: 285454 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 230478 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ujsoły, ul. Św. Huberta 2, 34-371 Ujsoły, woj. śląskie, tel. 033 8647352, faks 033 8647580.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług jej dystrybucji na potrzeby Nadleśnictwa Ujsoły (Znak sprawy S-2710-7-13)..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług jej dystrybucji na potrzeby Nadleśnictwa Ujsoły. 2. Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 pkt 30 Prawa Energetycznego, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 Prawa Energetycznego. 3. Przewidywane szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie obowiązywania umowy wyniesie około 240 000 kWh, po około 80 000 kWh rocznie 4. Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług jej dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami Prawa energetycznego oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze Standardami Obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.) 5. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie całodobowo. 6. Dostawa oraz dystrybucja energii elektrycznej musi mieć charakter ciągły i odbywać się w sposób nieprzerwany przez okres obowiązywania umowy. 7. Wykaz punktów, do których należy dostarczać energię elektryczną wraz z danymi technicznym: 7.1. miejsce przyłączenia (zasilania) nr 1 - zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych w złączu kablowym w skrzynce bezpiecznikowej w Budynku Administracyjnym Nadleśnictwa Ujsoły, ul. św. Huberta 2, 34-379 Ujsoły 7.2. miejsce przyłączenia (zasilania) nr 2 - Leśnictwo Nickulina - szkółka leśna. 8. Zgodnie z warunkami przyłączenia, przedmiotowe obiekty zasilane będą w energię elektryczną z sieci energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV prądem przemiennym, trójfazowym o napięciu 0,4 kV. 9. Grupa taryfowa C11: obejmująca rozliczenie jednostrefowe (stała cena przez całą dobę). 10. Zamawiający jest odbiorcą końcowym w rozumieniu Prawa energetycznego. 11. Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę na świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, Rejon Dystrybucji Żywiec - do którego sieci przyłączone są zasilane obiekty.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00 - Elektryczność 65.31.00.00 - Przesył energii elektrycznej .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 126404,36 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 152634,30

  • Oferta z najniższą ceną: 152634,30 / Oferta z najwyższą ceną: 152634,30

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.