eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć przewidzianych w ramach projektu pn. Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach oraz materiałów biurowych na potrzeby Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-01-23

Suwałki: Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć przewidzianych w ramach projektu pn. Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach oraz materiałów biurowych na potrzeby Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego
Numer ogłoszenia: 27606 - 2014; data zamieszczenia: 23.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 168094 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 6 im. K. Brzostowskiego, ul. Sikorskiego 21, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 0-87 5658560, faks 0-87 5658561.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć przewidzianych w ramach projektu pn. Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach oraz materiałów biurowych na potrzeby Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć przewidzianych w ramach projektu pn. Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach oraz materiałów biurowych na potrzeby Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego Zamówienie podzielone jest na 13 części i obejmuje następujące dostawy: Część zamówienia nr 1 - zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach Część zamówienia nr 2 - zakup oprogramowania komputerowego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu pn. Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach Część zamówienia nr 3 - zakup oprogramowania komputerowego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć na kierunku TECHNIK LOGISTYK w ramach projektu pn. Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach Część zamówienia nr 4 - dostawa programu do obsługi warsztatu samochodowego Część zamówienia nr 5 - dostawa programu komputerowego do logistyki transportu Część zamówienia nr 6 - dostawa programu do drukowania etykiet logistycznych Część zamówienia nr 7 - dostawa komputerowego systemu RFID (system identyfikacji radiowej) Część zamówienia nr 8 - dostawa oprogramowanie magazynowego wraz z modułem RFID + Moduł czytnika RFID HF Mifare Część zamówienia nr 9 - zakup sprzętu muzycznego do realizacji zajęć - koło informatyczno - akustyczne Część zamówienia nr 10 - zakup regałów magazynowych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w ramach przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - technik logistyk i technik spedytor Część zamówienia nr 11 - zakup palety niezbędnej do przeprowadzenia zajęć w ramach przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - technik logistyk i technik spedytor Część zamówienia nr 12 - zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w ramach przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - technik logistyk i technik spedytor Część zamówienia nr 13 - dostawa materiałów biurowych na potrzeby Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach Część zamówienia nr 14 - Zakup analogowych aparatów fotograficznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w ramach koła fotograficzno reklamowego Część zamówienia nr 15 - Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w ramach koła fotograficzno-reklamowego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00 - Urządzenia komputerowe 30.23.00.00 - Sprzęt związany z komputerami 48.90.00.00 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 39.16.21.00 - Pomoce dydaktyczne 38.65.00.00 - Sprzęt fotograficzny 30.23.60.00 - Różny sprzęt komputerowy 30.19.00.00 - Różny sprzęt i artykuły biurowe 30.19.76.44 - Papier kserograficzny .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Dostawy pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć przewidzianych w ramach projektu pn. Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach jest dofinansowana z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. Młodzi zawodowcy - projekt rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 74000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 81984,42

 • Oferta z najniższą ceną: 81984,42 / Oferta z najwyższą ceną: 81984,42

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zakup oprogramowania komputerowego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu pn. Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4611,27

 • Oferta z najniższą ceną: 4611,27 / Oferta z najwyższą ceną: 5696,59

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zakup oprogramowania komputerowego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć na kierunku /Technik logistyk/ w ramach projektu pn. Młodzi zawodowcy program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JUST TECH, Motycz 232 A, 21-030 Motycz, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3150,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3150,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3486,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Dostawa oprogramowania do obsługi warsztatu samochodowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2804,40

 • Oferta z najniższą ceną: 2804,40 / Oferta z najwyższą ceną: 2804,40

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Dostawa komputerowego systemu RFID (system identyfikacji radiowej)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4797,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4797,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4797,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Zakup sprzętu muzycznego do realizacji zajęć - koło informatyczno - akustyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sklep i Komis Muzyczny /MJM/ Janusz Murawski, ul. Nowomiejska 11F, 16-400 Suwałki, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9338,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9338,00

 • Oferta z najniższą ceną: 9338,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9338,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: Zakup regałów magazynowych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w ramach przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - technik logistyk i technik spedytor

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2104,20

 • Oferta z najniższą ceną: 2104,40 / Oferta z najwyższą ceną: 5239,80

 • Waluta: PLN.

Część NR: 11   

Nazwa: Zakup palety niezbędnej do przeprowadzenia zajęć w ramach przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - technik logistyk i technik pedytor

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 221,40

 • Oferta z najniższą ceną: 221,40 / Oferta z najwyższą ceną: 2214,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 12   

Nazwa: Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w ramach przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - technik logistyk i technik spedytor

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 514,10

 • Oferta z najniższą ceną: 514,10 / Oferta z najwyższą ceną: 1476,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 13   

Nazwa: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Zespołu Szkół Nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7408,77

 • Oferta z najniższą ceną: 7408,77 / Oferta z najwyższą ceną: 24756,19

 • Waluta: PLN.

Część NR: 14   

Nazwa: Zakup analogowych aparatów fotograficznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w ramach koła fotograficzno - reklamowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.H.V. GABI Grzegorz Szymaniuk, ul. T. Kościuszki 74, 16-400 Suwałki, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4933,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4600,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4600,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 15   

Nazwa: Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w ramach kola fotograficzno-reklamowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3654,26

 • Oferta z najniższą ceną: 3654,26 / Oferta z najwyższą ceną: 3654,26

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.