eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › 03910 - Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Al. Stabłowickiej we Wrocławiu

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2015-02-27

Wrocław: 03910 - Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Al. Stabłowickiej we Wrocławiu
Numer ogłoszenia: 27517 - 2015; data zamieszczenia: 27.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. , ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 77 10 905, faks 71 77 10 904.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wi.wroc.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 03910 - Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Al. Stabłowickiej we Wrocławiu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 03910 - Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Al. Stabłowickiej we Wrocławiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Al. Stabłowickiej we Wrocławiu Zakres prac objętych zamówieniem: 1.1. Koncepcja programowo - przestrzenna w dwóch wariantach opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia opracowanie raportu oddziaływania na środowisko wizualizacja układu docelowego 4.1.2. Projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacje techniczne oraz inne opracowania wymagane do realizacji celu: Aktualizacja podkładów geodezyjnych i uzyskanie map do celów projektowych Projektu branży drogowej wraz z odwodnieniem drogi z uwzględnieniem włączenia do stanu istniejącego Projekt przepustu Projekt oświetlenia ulicznego wraz z zasileniem wiat przystankowych i kanalizacją pod biletomaty Projekt kanalizacji deszczowej Projekt przebudowy kolizyjnego uzbrojenia wraz uzyskaniem decyzji lokalizacyjnych na umieszczenie sieci w pasie drogowym oraz decyzji naliczającej za umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; Projekt sieci wodociągowej Projekt sieci sanitarnej Projekt MTKK, SDIP Projektu wycinki, zabezpieczenia i odtworzenia zieleni (nasadzeń) wraz z uzyskaniem decyzji na wycinkę od MKZ Projekt obsługi komunikacyjnej budowy wraz z organizacją ruchu zastępczego Projekt organizacji ruchu docelowego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Projekt podziału nieruchomości Przygotowanie wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (wraz ze złożeniem wniosku i uzyskaniem ostatecznej decyzji) Inwentaryzacja istniejącego majątku drogowego Uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych Projektu zabezpieczenia i odtworzenia osnowy geodezyjnej Opracowanie badań geologicznych Przygotowanie wniosku o decyzję pozwolenia wodnoprawnego (wraz ze złożeniem wniosku i uzyskaniem decyzji) Sporządzenie planu BIOZ Wizualizacja 2 slajdy z etapu II i III oraz skrzyżowanie ul. Wojanowskiej i ul. Fieldorfa 1.3. Roboty budowlane Prace przygotowawcze i rozbiórkowe Wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja organizacji ruchu zastępczego Przebudowa kolidującej infrastruktury podziemnej i naziemnej Budowa jezdni wraz z odwodnieniem Budowa przepustu Budowa ciągu chodnika i drogi rowerowej Budowa sieci wodociągowej Budowa sieci sanitarnej Budowa kanalizacji deszczowej Budowa kanalizacji MTKK, SDIP Wprowadzenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe) Roboty wykończeniowe i porządkowe Wszelkie inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej Nasadzenia zieleni Pełnienie nadzoru autorskiego Pełnienie nadzoru archeologicznego i saperskiego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 71.32.20.00 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71.24.80.00 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę 45.23.32.52 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic 45.33.20.00 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45.31.62.13 - Instalowanie oznakowania drogowego 45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45.23.33.31 - 45.23.33.31 45.33.30.00 - Roboty instalacyjne gazowe 45.23.32.94 - Instalowanie sygnalizacji drogowej 45.23.10.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Kwota wadium [PLN] 200 000,00 Słownie dwieście tysięcy złotych 00/100

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca musi spełniać następujące warunki dotyczące powyższych okoliczności (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): 1. wykonać w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - prace projektowe polegające na wykonaniu co najmniej jednego projektu budowlanego i wykonawczego budowy lub przebudowy ulicy klasy co najmniej Z, o długości co najmniej 1000 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą minimum 2 branże spośród następujących: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna lub ogólnospławna, sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna, oświetlenie drogowe lub sieć telekomunikacyjna oraz 2. wykonać w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy w terenie miejskim kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej o długości co najmniej 300 m i średnicy co najmniej DN 200 mm oraz 3. wykonać w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy w terenie miejskim sieci wodociągowej o średnicy co najmniej DN150 i długości co najmniej 300m, oraz 4. wykonać w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy przepompowni ścieków, oraz 5. wykonać w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie drogi co najmniej klasy Z, co najmniej jednojezdniowej wykonanej w technologii betonu cementowego o długości co najmniej 1000 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą minimum 2 branże spośród następujących: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna lub ogólnospławna, sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna, oświetlenie drogowe lub sieć telekomunikacyjna, oraz 6. wykonać w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie ulicy co najmniej jednojezdniowej o długości co najmniej 750 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą minimum 2 branże spośród następujących: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna lub ogólnospławna, sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, oświetlenie drogowe lub sieć telekomunikacyjna, oraz 7. wykonać w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie w terenie miejskim sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej o długości co najmniej 300 m i średnicy co najmniej DN 200 mm oraz 8. wykonać w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie w terenie miejskim sieci wodociągowej z PE o średnicy co najmniej DN150 i długości minimum 300m Zamawiający pojęcia: budowa, przebudowa, o których mowa w powyżej rozumie zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt. 6,7a ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz.1409 ze zm.) przy czym Zamawiający jako spełnienie warunków, w których mowa o budowie, przebudowie kanalizacji uzna tylko budowę, przebudowę kanalizacji deszczowej, ogólnospławnej lub sanitarnej w ramach których ułożono nowy rurociąg. Zamawiający nie uzna doświadczenia Wykonawcy polegającego na renowacji kanału metodami takimi jak: wyłożenie kanału rękawem, typu rura w rurę, napraw punktowych oraz renowacji mechanicznej lub chemicznej, Zamawiający pojęcia: ulica i droga, o którym mowa powyżej, rozumie zgodnie z definicją art. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 115 ze zm.) Zamawiający pod pojęciem teren miejski, o którym mowa powyżej rozumie teren zabudowany, posiadający uzbrojenie podziemne, położony w granicach administracyjnych miasta. Ww. roboty budowlane i projekty mogą być łączone. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów załączonych do oferty wg formuły: spełnia nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca musi spełniać następujące warunki dotyczące powyższych okoliczności (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz poda informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami; 1. Kierownik budowy: (1 osoba) posiadający min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych przy budowie lub przebudowie drogi, (doświadczenie Wykonawca wykaże wskazując od: miesiąc, rok - do miesiąc rok; dopuszcza się sumowanie doświadczenia z różnych okresów z różnych zadań, natomiast okres 3 lat doświadczenia musi być okresem kalendarzowym) , oraz posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz.1409 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014, poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji, oraz 2. Kierownik robót drogowych - (1 osoba) posiadający min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót drogowych przy budowie lub przebudowie dróg klasy co najmniej Z (doświadczenie Wykonawca wykaże wskazując od: miesiąc, rok - do miesiąc rok; dopuszcza się sumowanie doświadczenia z różnych okresów z różnych zadań, natomiast okres 3 lat doświadczenia musi być okresem kalendarzowym)w tym posiadający doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót drogowych podczas realizacji co najmniej 2 - óch zadań polegających na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni wykonanej w technologii betonu wraz z infrastrukturą towarzyszącą minimum 2 branże spośród następujących: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna lub ogólnospławna, sieć wodociągowa elektroenergetyczna, oświetlenie drogowe lub sieć telekomunikacyjna oraz posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz.1409 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014, poz.1278)budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania kwalifikacji oraz 3. Kierownik robót wod-kan (1 osoba) - posiadający min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót instalacyjnych przy realizacji robót drogowych (doświadczenie Wykonawca wykaże wskazując od: miesiąc, rok - do miesiąc rok; dopuszcza się sumowanie doświadczenia z różnych okresów z różnych zadań, natomiast okres 2 lat doświadczenia musi być okresem kalendarzowym), w tym pełnienie funkcji kierownika robót instalacyjnych podczas realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie: 1) sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej o długości co najmniej 300 mb i średnicy nie mniejszej niż DN200 mm terenie miejskim oraz 2) sieci wodociągowej z PE o długości co najmniej 300 mb i średnicy nie mniejszej niż DN150 mm w terenie miejskim oraz 3) sieci kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 1000 mb i średnicy nie mniejszej niż DN250 mm w terenie miejskim oraz posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz.1409 ze zm.)oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014, poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394) lub zgodnie z. wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania kwalifikacji oraz 4. Kierownik robót elektrycznych - (1 osoba) posiadający min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót elektrycznych przy budowie lub przebudowie ulic/ulicy (doświadczenie Wykonawca wykaże wskazując od: miesiąc, rok - do miesiąc rok; dopuszcza się sumowanie doświadczenia z różnych okresów z różnych zadań, natomiast okres 3 lat doświadczenia musi być okresem kalendarzowym) oraz posiadający uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz.1409 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014, poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji, oraz 5. Projektant w specjalności drogowej (1 osoba) posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant co najmniej jednej dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i projekt wykonawczy w zakresie budowy lub przebudowy drogi klasy co najmniej Z o długości co najmniej 1000 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą minimum 2 branże spośród następujących: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna lub ogólnospławna, sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa, oświetlenie drogowe lub sieć telekomunikacyjna oraz posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz.1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014, poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji oraz 6. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych (1 osoba) posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant co najmniej jednej dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy dla budowy lub przebudowy: 1) sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej o długości co najmniej 300 mb i średnicy nie mniejszej niż DN200 mm w terenie miejskim oraz 2) sieci wodociągowej z PE o długości co najmniej 200 mb i średnicy nie mniejszej niż DN150 mm w terenie miejskim oraz 3) sieci deszczowej o długości co najmniej 1000 mb i średnicy nie mniejszej niż DN 250 mm w terenie miejskim oraz posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz.1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014, poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji. 7. Architekt - (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz.1409 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014, poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji, Zamawiający pojęcia: budowa, przebudowa, o których mowa w powyżej rozumie zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt. 6,7a ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz.1409 ze zm.) przy czym Zamawiający jako spełnienie warunków, w których mowa o budowie, przebudowie kanalizacji uzna tylko budowę, przebudowę kanalizacji deszczowej, ogólnospławnej lub sanitarnej w ramach których ułożono nowy rurociąg. Zamawiający nie uzna doświadczenia Wykonawcy polegającego na renowacji kanału metodami takimi jak: wyłożenie kanału rękawem, typu rura w rurę, napraw punktowych oraz renowacji mechanicznej lub chemicznej, Zamawiający pojęcia:ulica i droga, o którym mowa powyżej, rozumie zgodnie z definicją art. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 115 ze zm.) Zamawiający pod pojęciem teren miejski, o którym mowa powyżej rozumie teren zabudowany, posiadający uzbrojenie podziemne, położony w granicach administracyjnych miasta. Funkcje mogą być łączone, jednak jedna osoba nie może pełnić więcej niż dwóch z ww. funkcji. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów załączonych do oferty wg formuły: spełnia - nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełniać niżej określone warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu składane dokumenty mają dotyczyć tego lub tych z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku), to jest: Wykonawca posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 10 000 000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10 000 000,00 PLN,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  UWAGA: za najważniejsze roboty budowlane, o których mowa powyżej Zamawiający uważa wszystkie te roboty, o których mowa w pkt III.3.2) niniejszego ogłoszenia Dowodami, o których mowa powyżej są: - poświadczenia, - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, o których mowa powyżej. UWAGA: jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca może przedłożyć inne dokumenty określające czy najważniejsze roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych zostały wcześniej wykonane wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.;;;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  UWAGA: za główne usługi, o których mowa powyżej Zamawiający uważa wszystkie te usługi, o których mowa w pkt. III.3.2) niniejszego ogłoszenia. Dowodami, o których mowa powyżej są: - poświadczenia, - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, o których mowa powyżej. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług zostały wcześniej wykonane wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin gwarancji zgodnie z kartą gwarancyjną - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany do Kontraktu w przypadku zaistnienia następujących okoliczności, które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany do Kontraktu, w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności, które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania: 1 zmian ogólnie obowiązujących przepisów, prawa miejscowego oraz wymogów dotyczących Zamawiającego; bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy. Zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania zapisów umowy do wprowadzonych przepisów. 2 zmiany w zakresie terminów realizacji inwestycji, niezależnych od stron umowy, min. o czas dokonania niezbędnych uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, wydania decyzji lub pozwoleń, ponad okresy wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw oraz innych terminów w związku z dokonanymi zgodnie z Kontraktem cesjami (Klauzula 1.7). Zmiana terminu określonego w umowie, jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym, aby wykonawca po ustaniu przeszkód mógł wykonać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z SIWZ. 3 Zmiany w zakresie realizacji inwestycji z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania, w tym przede wszystkim w zakresie niezinwentaryzowanego mienia, odkryć archeologicznych i podobnych przeszkód, które zostały ujawnione podczas wykonywania prac. Zmiana zakresu zamówienia określonego w SIWZ, jest możliwa tylko z zakresie niezbędnym, aby wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać przedmiot umowy w sposób zgodny z SIWZ. 4 zmiany w zakresie realizacji inwestycji, które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania, a polegających na obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia, zastosowania rozwiązań zastępczych lub równoważnych, wykonania dodatkowych prac projektowych lub też w sytuacji kiedy ww. rozwiązania okażą się bardziej korzystne dla interesu publicznego. Zmiana zakresu prac określonego w SIWZ, jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym, do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami; prawidłowego wykonania przedmiot umowy w sposób zgodny z SIWZ. 5 zmiana może nastąpić również wtedy, gdy Zamawiający z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni sposób wykonania przedmiotu zamówienia wprowadzając inne rozwiązania techniczne lub projektowe z korzyścią dla interesu publicznego. 6 Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, poprzez zmianę sposobu jej wykonania lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, opierając się na zasadach współżycia społecznego interesów Zamawiającego i Wykonawcy. Przy czym zmiana umowy dopuszczalna jest tylko w zakresie usunięcia rażącej straty jaką poniósłby Wykonawca w związku z wykonaniem zamówienia. 7 zmiany w zakresie zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia co w konsekwencji prowadzić może do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, gdy zmiana taka jest korzystna dla interesu publicznego. 8 zmiany w zakresie wprowadzenia do umowy współzamawiającego/cych i finansowanie przez nich części Robót. 9 w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa - w zakresie, który jest niezbędny dla tych błędów. 10 Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiany mogą zostać dokonane ze skutkiem, nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany. Jeżeli, stosownie do pkt 1) w czasie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT, a zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, tj. jego procentowego podwyższenia o wartość procentowego wzrostu stawki podatku VAT lub jego procentowego obniżenia o wartość procentowego obniżenia stawki podatku VAT. Z kolei w przypadku, o którym mowa w pkt 2) i 3), Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS) Wykonawcy. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie następują po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy. 11 Strony dopuszczają zmianę sposobu wykonania umowy ze względu na zaistnienie siły wyższej. Zmiana umowy dopuszczalna jest tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, wykonawca mógł wykonać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z SIWZ. Zmiana ta polegać będzie na zmianie terminu realizacji inwestycji, bądź na konieczności zmiany technologii inwestycji. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez strony(ę) umowy, a zaistniałe po podpisaniu umowy, w szczególności takie jak: 1) wojny, działania wojenne, inwazje, działania wrogów zagranicznych, 2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe, 3) rozruchy z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, 4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji, 5) działania sił przyrody, huragany, powodzie, 6) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona nie mogła zapobiec. Zmiany do Umowy nie mogą w żadnym przypadku prowadzić do ominięcia przepisów Prawa zamówień publicznych, w szczególności dotyczących zamówień dodatkowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wi.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.; ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2015 godzina 11:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Wrocławskich Inwestycji sp. z o.o. (5 piętro, pokój nr 3 - sekretariat); ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .1. Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i zrealizować Roboty w terminie do 31.08.2016 r., przy zachowaniu następujących terminów pośrednich: 1.1. w terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się opracować i uzgodnić z Zamawiającym wszelkie projekty budowlane i wykonawcze na potrzeby realizacji niniejszej umowy, w tym w szczególności projekt organizacji ruchu zastępczego, projekt docelowej organizacji ruchu, projekt drogowy oraz uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, .1.2. do dnia 31.05.2016 r. zakończyć realizację Robót budowlane dla Etapu I i II, 1.3. do dnia 31.08.2016 r. zakończyć realizację Robót budowlane dla Etapu III..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Roboty budowlane »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.