eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pleszew › Termomodernizację budynku nr 1 wraz z wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-07-21

Pleszew: Termomodernizację budynku nr 1 wraz z wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie
Numer ogłoszenia: 264024 - 2012; data zamieszczenia: 21.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 135864 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotnicze Hufce Pracy, Al. Wojska Polskiego 21, 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie, tel. 062 7420602, faks 062 7420602.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa podległa Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizację budynku nr 1 wraz z wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja Projektu Termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie, zadanie Termomodernizacja budynku nr 1 wraz z wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie. Termomodernizacja budynku nr 1 W skład zadania wchodzi: Ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych: Ściany klatki schodowej ponad stropem poddasza: 40,77 m2. Materiał - wełna mineralna gr. 14 cm [0,040 W/(mK)] Ocieplenie stropu: Strop nad II piętrem: 189,21 m2. Materiał - wełna mineralna gr. 20 cm [0,050 W/(mK)] Ocieplenie na stropie II piętra należy ułożyć pomiędzy istniejącą konstrukcją stropu drewnianego. W tym celu należy rozebrać deski podłogi na strychu oraz pozostałe warstwy stropu, ułożyć ocieplenie z wełny mineralnej na folii paroprzepuszczalnej, a następnie odtworzyć podłogę strychu z płyt OSB gr. 18 mm. Wymiana stolarki - okna: Powierzchnia okien podlegających wymianie: 137,54 m2. Materiał - okna profil PCV pięciokomorowy z szybą o U = 1,0 W/(m2 K) z nawiewnikami higrosterowanymi 5 m3/h Wymiana stolarki - drzwi: Powierzchnia drzwi podlegających wymianie: 2,25 m2. Materiał - drzwi z pcv o U = 2,6 W/(m2 K). Wykonując prace związane z termomodemizacją budynku należy również wykonać prace dodatkowe ściśle związane z powyższym zakresem, bez których zakończenie tych prac byłoby niemożliwe: - montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu marmurowego; - obróbka ościeży okien i drzwi od strony wewnętrznej budynku; - uzupełnienie ocieplenia od strony zewnętrznej. Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania W budynku dydaktycznym nr l przewiduje się wymianę instalacji centralnego ogrzewania z rozdziałem dolnym, o parametrach wody grzejnej 70/55 °C. Czynnik grzejny doprowadzony będzie z lokalnej kotłowni grzewczej, zlokalizowanej w części piwnic budynku w wydzielonym pomieszczeniu kotłowni z wejściem z zewnątrz. Na odgałęzieniu rozdzielacza budynku nr l zamontowana jest pompa obiegowa instalacji c.o. o średnicy 25mm. Rozprowadzenie przewodów poziomych i pionowych dla projektowanej wymiany instalacji c.o. przewidziano, zgodnie z załączonymi rysunkami rzutu piwnic, parteru oraz I i II piętra po wierzchu ścian. Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem 0,3 % w kierunku kotłowni, montując w najniższych punktach instalacji odwodnienia /zawory i kurki spustowe/. Piony i rury przyłączeniowe do grzejników prowadzić po wierzchu ścian. Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocą automatycznych zaworów odpowietrzających przy grzejnikach i na końcówkach pionowych. Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane /ściany/ zakładać tuleje ochronne. Grzejniki zaprojektowano o wysokości 60cm, wyposażone w zawory termostatyczne i automatyczne zawory odpowietrzające. Na gałązkach powrotnych należy zamontować zawory odcinające. Montaż grzejników przewidziano pod parapetami okien i przy ścianach. Podłączenie projektowanych grzejników boczne. Współczynniki przenikania przez przegrody obliczono wg normy PN-74/B-03404. Temperatury pomieszczeń przyjęto wg PN-82/B-02402, temperatura zewnętrzna wg PN-82/B-02403 dla II strefy klimatycznej. Instalacja centralnego ogrzewania pomieszczeń piwnicznych i klatki schodowej zapewnia utrzymanie temperatury wewnętrznej 8 °C, a dla pozostałych pomieszczeń szkoły przeznaczonych na stały pobyt ludzi 20 °C. Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb c.o. budynku Nr l Q = 54 287 W. Instalację grzewczą należy napełniać powoli przy otwartych zaworach odcinających i zaworach przy odpowietrznikach automatycznych. Zmontowaną instalację należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno, wysokość ciśnienia próbnego p = 6,0 atm. w najwyższym punkcie instalacji. Po uzyskaniu dodatniego wyniku próby ciśnieniowej na zimno, należy instalację poddać działaniu na gorąco. Próbę przeprowadzić zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, zeszyt nr 6 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Próbę wykonać wodą z dodatkiem inhibitora korozji. Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt nr 6 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.43.00 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem pomaturalnym 45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach 45.41.00.00 - Tynkowanie 45.32.00.00 - Roboty izolacyjne 45.42.10.00 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Termomodernizację budynku nr 1 wraz z wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych CEBUD Ciesielski Leszek, ul. Staroprzygocka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 245076,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 226655,80

  • Oferta z najniższą ceną: 226655,80 / Oferta z najwyższą ceną: 285111,33

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.